Кредити и програми за финансиране

Райфайзенбанк (България) EАД е между водещите кредитори на корпоративни клиенти.

В стремежа си да улесни достъпа до финансиране на бизнеса в България Райфайзенбанк (България) EАД активно работи и си партнира с различни национални и наднационални институции като Европейска Инвестиционна Банка, Европейски Инвестиционен Фонд, Европейска Банка за Възстановяване и Развитие, Банка към Съвета на Европа, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Европейски Инвестиционен Фонд, Национален Гаранционен Фонд ЕАД, Държавен Фонд Земеделие.

Райфайзенбанк (България) EАД предлага на своите корпоративни клиенти пълна гама от кредитни продукти и услуги.

Инвестиционни кредити

Корпоративни кредити за покупка на земя, сгради, машини, оборудване, транспортни средства, строителство, реконструкция и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини и други инвестиции.

Оборотни кредити

Срочни, револвиращи или овърдрафт кредити за закупуване на суровини, материали и стоки, разплащането с доставчици или други текущи нужди, свързани с основната дейност на Вашата компания.

Кредитни лимити за банкови гаранции и акредитиви

Кредити за издаване на гаранции за участие в търгове, авансови плащания, митнически цели и др.

Земеделски кредити

Специални предложения за земеделските производители предоставени по програми на Европейската банка за възстановяване и рaзвитие, Националния гаранционен фонд и Европейската инвестиционна банка

Инициатива JEREMIE

Гаранционна схема за финансиране на малкия и среден бизнес при преференциални ценови условия и облекчени изисквания към обезпечение. 

Кредити за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

Възможности да намалите потреблението на енергия във Вашия бизнес и да оптимизирате дългосрочно разходите си за енергия.

Общинско финансиране

Кредити за дружества, участници по проекти, свързани с общини по Програма за общинско финансиране от Европейската инвестиционна банка.

Финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)

Финансиране на инвестиционни и текущи оборотни нужди при преференциални ценови нива.

Конкретните параметри по сделките се договарят в зависимост от спецификата на всеки отделен случай и биха могли да се различават от описаните в сайта условия.