Спестовна сметка "Без ограничения"

Предлагането на Спестовна сметка  „Без ограничения“ е преустановено на 20.04.2015 г.

 • Спестявате изгодно и разполагате с парите си от всеки офис на банката.
 • Теглите и внасяте без ограничения и без да губите лихвата.
 • Не дължите такси за откриване, вноска на каса и поддръжка на сметката.
 • Получавате и нареждате плащания от Вашата спестовна сметка.
 • Чрез автоматичен трансфер по Вашата спестовна сметка могат да се прехвърлят суми от други сметки, открити в банката.
 • 24 часов достъп до вашите спестявания от всякъде и по всяко време чрез ОНЛАЙН банкирането на Райфайзенбанк.

Условия по Спестовна сметка "Без ограничения"

 • Срок: Спестовната сметка е безсрочна
 • Валута: лева, евро, щатски долари
 • Минималната сума за откриване: 100 валутни единици
 • Годишни лихвени проценти:
Валута Минимална сума

Годишен лихвен процент за суми до 100 000 лв/50 000 евро/щ. долари

Годишен лихвен процент за суми над 100 000,01 лв/50 000,01 евро/щ. долари

BGN 100*  0.25%  0,01%
EUR  100 0.25% 0,01%
USD 100 0.25% 0,01%

Клиентите на банката имат правото да откриват само по една Спестовна сметка “Без ограничения” във всяка от валутите, посочени по-горе. 

* За клиенти, които откриват Спестовна сметка "Без ограничения" в лева, като опция за автоматично спестяване към Разплащателна сметка с дебитната карта "Плюс", не се изисква минимална сума при откриване на Спестовна сметка. Минималният неснижаем остатък по Спестовна сметка "Без ограничения" от 100 лева се задържа от първите постъпления по сметката.

 • Спестовна сметка "Без ограничения" се олихвява в края на годината.
 • Лихвата се начислява ежедневно база 360/ 360

Допълнителни условия

 • Без такса за откриване
 • Без месечна такса за поддръжка
 • Без такса за вноска на каса
 • Такса за теглене на каса – съгласно Тарифата на банката

Депозитите в банката са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете. Фондът гарантира изплащане на сумите по депозити на 1 лице в банката, независимо от броя и размера на депозитите, до 196 000 лева общо за главница и лихва по всички депозити, при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.