Спестовна програма

Спестовна програма - комбинация от дебитна карта и депозитна сметка

Поддържането на продукта е прекратено на 10.11.2015г.

Параметри:

  • Валута: лева
  • Лихва: Депозитната сметка към Спестовна програма се олихвява в края на всеки месец с лихвен процент по разплащателна сметка в лева съгласно актуален лихвен бюлетин
  • Теглене – по всяко време на каса или чрез превод от други сметки, включително и през Райфайзен ОНЛАЙН