Студентски кредити

Студентски кредит с държавна финансова подкрепа

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН 

Промоция по студентски кредити

 • 6.5 % фиксирана годишна лихва
 • Без такси, комисиони или други разходи по отпускане, управление и погасяване
 • Без обезпечение
 • Гратисен период за целия срок на обучението (без плащания по главница и лихва за този срок)  
 • Изплащане до 10 години след изтичане на гратисния срок

Промоцията е валидна за искания за студентски кредит, които са подадени в периода 01.09.2016 г. до 30.04.2017 г., включително.

Параметри на студентския кредит
Валута Лева
Размер

При кредит за обучение - максималният размер на кредита се формира от сбора от дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента / докторанта, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

При кредит за издръжка на дете - максималният размер се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя.

Срок 10 год. след изтичане на гратисния период
Такси и комисиони
 • Без такси и комисионни, свързани с отпускането и управлението на кредита
 • Без такса при предсрочно погасяване
Годишен лихвен процент 6.5% промоционален фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита
Гратисен период
 • Периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен.
 • Съответно от датата на която изтича определения срок на докторантурата.
 • По време на гратисния период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита. 
 • Начислената лихва по време на гратисния период се капитализира на годишна база.
Метод на погасяване На равни (анюитетни) вноски – след изтичане на гратисния период

Със студентски кредит можете да:

 • Заплатите таксите за обучение, съгласно учебния план на съответната специалност

Усвояването на средствата за заплащане на такса за обучение се осъществява чрез превод по сметка на висшето училище.

 •  Получите средства за издръжка при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението

Кредитът за издръжка се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители - само от единия от тях.

Кой може да се възползва от Студентски кредит?

 • Студенти и докторанти, български граждани, граждани на друга държава членка на ЕС, друга държава от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или Конфедерация Швейцария, които се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", или образователна и научна степен "доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация в България.
 • Студенти, които нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен, не са прекъснали обучението си, освен в предвидените в Закона случаи
 • Студенти не по-възрастни от 35 год. при кандидатстване на кредита

Студентите / докторантите могат да кандидатстват за получаване на един или на няколко вида кредит.

Възползвайте се и от най-изгодните условия за банкиране с новия Студентски пакет, част от който е и Студентският кредит.

Параметри на студентския кредит
Валута Лева
Размер

При кредит за обучение - максималният размер на кредита се формира от сбора от дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента / докторанта, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

При кредит за издръжка на дете - максималният размер се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя.

Срок 10 год. след изтичане на гратисния период
Такси и комисиони
 • Без такси и комисионни, свързани с отпускането и управлението на кредита
 • Без такса при предсрочно погасяване
Годишен лихвен процент 7% фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита
Гратисен период
 • Периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен.
 • Съответно от датата на която изтича определения срок на докторантурата.
 • По време на гратисния период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита. 
 • Начислената лихва по време на гратисния период се капитализира на годишна база.
Метод на погасяване На равни (анюитетни) вноски – след изтичане на гратисния период

Със студентски кредит можете да:

 • Заплатите таксите за обучение, съгласно учебния план на съответната специалност

Усвояването на средствата за заплащане на такса за обучение се осъществява чрез превод по сметка на висшето училище.

 •  Получите средства за издръжка при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението

Кредитът за издръжка се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители - само от единия от тях.

Кой може да се възползва от Студентски кредит?

 • Студенти и докторанти, български граждани, граждани на друга държава членка на ЕС, друга държава от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или Конфедерация Швейцария, които се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", или образователна и научна степен "доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация в България.
 • Студенти, които нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен, не са прекъснали обучението си, освен в предвидените в Закона случаи
 • Студенти не по-възрастни от 35 год. при кандидатстване на кредита

Студентите / докторантите могат да кандидатстват за получаване на един или на няколко вида кредит.

Възползвайте се и от най-изгодните условия за банкиране с новия Студентски пакет, част от който е и Студентският кредит.

Необходими документи

 • Документ за самоличност
 • Уверение, издадено от висшето училище, което удостоверява качеството на студента или докторанта с право да се запише за следващ семестър
 • Документи по образец на Райфайзенбанк - Искане за студентски кредит  

Допълнителни документи при кредит за издръжка

 • Копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител
 • Копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител
 • Документ от съответното висше училище, удостоверяващ, че в годината на раждане/осиновяване на детето кредитоискателят е бил студент
 • Декларация, че кредитоискателят не е лишен от родителски права и че другият родител не ползва и не кандидатства за същия вид кредит

Уебсайтът на Райфайзенбанк (България) ЕАД използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на неговата ефективност. Като продължавате да използвате сайта, Вие приемате нашата "Политика за използване на бисквитки".

Съгласен съм