Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (Mtel и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (Mtel и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като Мтел-Мтел или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Консултации по ипотечно кредитиране

Телефони

(+359 2) 91562 21
(+359 2) 91562 22
(+359 2) 91562 23
(+359 2) 91562 33

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Консултация по Skype

Предоставяната в рамките на Skype консултациите информация е принципна и неперсонализирана, тъй като не е базирана на събирани от консултирано лице данни и не поражда за Райфайзенбанк конкретни ангажименти за договаряне.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Търговия с дългови инструменти

  Инвестирай свободните се средства в нискорискови и високоликвидни активи

  Чрез инвестиции в облигации може да реализираш фиксиран доход при ниско до умерено ниво на риск. Богатият набор от финансови инструменти, които Райфайзенбанк предлага, ти предоставят възможността да намериш подходящата за теб инвестиция.

  Предимства

  • Инвестиция във висококачествени и нискорискови активи

   Инвестициите в държавни ценни книжа са считани за едни от най-нискорисковите. Те са подходящи за вас, ако сте по-консервативен инвеститор и търсите нисък риск. Ако сте инвеститор, който желае по-високорискови инвестиции, може да се насочите към корпоративните облигации.

  • Фиксирана доходност

   Държана до падежа, всяка облигация ще ви донесе фиксирана годишна доходност, която е известна още при нейната покупка. Като държател на този тип финансов инструмент, получавате годишни лихвени плащания всяка година и главнично плащане, равно на номиналната стойност на облигацията на падеж.

  • Избор на срок и валута на инвестицията

   Като инвеститор може да изберете облигация със срок до падеж, съобразен с вашите потребности. Същото е валидно и за валутата, в която е деноминиран избрания финансов инструмент.

  • Висока ликвидност

   Облигациите в повечето случаи са високоликвидни активи, имат постоянен вторичен пазар и като инвеститор може да продадете притежаваните от вас облигации по всяко време. Трябва да знаете, че при продажба преди падеж, може да бъде реализирана капиталова загуба спрямо покупната цена.

  Детайли

  Райфайзенбанк е първичен дилър на български държавни ценни книжа и е един от активните маркет мейкъри на родния вторичен пазар. Банката предлага пълния набор от услуги, свързани с търговията с български и чуждестранни държавни и корпоративни облигации.

  Услуги

  • Участие на организираните от БНБ аукциони за продажба на държавни ценни книжа на Република България.
  • Достъп до първичен пазар на голямо разнообразие на чуждестранни държавни и корпоративни облигации.
  • Вторична търговия с български държавни ценни книжа.
  • Вторична търговия с чуждестранни държавни и корпоративни облигации, посредством достъп до финансовите пазари в основните финансови центрове.
  • Съхранение на ценни книжа.

  При търговията с облигации, няма изисквания за минимална сума за инвестиране, освен ако самият финансов инструмент не предполага друго.

  Такси

  Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица.

  Кандидатстване

  Посети офис на банката и подпиши договор за инвестиционно обслужване. Необходима ти е единствено лична карта. Търговията с облигации се осъществява чрез подаване на поръчка по телефон, е-мейл или в наш офис, на базата на предварителна котировка от нашите брокери.

  Критерии по кандидатстване

  За да търгуваш с ценни книжа е необходимо да имаш навършени 18 години и открита разплащателна или друга сметка в Райфайзенбанк.

  Често задавани въпроси

  Какво представляват облигациите?

  Дълговите ценни книжа (облигации) представляват заем на средства, които емитентът се ангажира да върне на точно определена бъдеща дата и срещу предварително определена лихва. Облигациите са свободно прехвърляеми.

  Какви видове облигации съществуват?

  Облигациите се различават по няколко основни критерия, между които емитент, срок до падеж, вид лихвен процент и др.

  Според емитента облигациите биват:

  • Държавни ценни книжа
  • Облигации, емитрани от наддържавни организации (например Европейска Инвестиционна Банка)
  • Общински облигации
  • Корпораративни облигации (емитирани от търговски дружества)

  Според срока до падеж:

  • Краткосрочни – срок до падеж 1 година
  • Средносрочни – срок до падеж до 5 години
  • Дългосрочни – срок до падеж – над 5 години

  Според вида на лихвеното плащане се делят на:

  • С фиксирана лихва – носят фиксиран лихвен % върху номиналната стойност
  • С плаваща лихва – носят плаваща годишна лихва, изчислена на базата на пазарен индекс

  Според вида на плащане на главницата:

  • Облигации, при които цялата главница се изплаща на падеж
  • Амортизиращи облигации – главницата се изплаща спрямо предварително определен план

  Какви плащания получавам като притежател на облигация?

  Притежателите на облигации следва да очакват два вида плащания:

  • Годишни лихвени плащания – това са фиксирани годишни плащания, базирани на предварително определен (при емитранието) лихвен процент
  • Главнично плащане – пълно изплащане на номиналната стойност на падеж

  Какви са рисковете свързани с търговията с тези инструменти?

  Всяка търговия с финансови инструменти е свързана с определени рискове. Въпреки, че облигациите и особено държавните ценни книжа се считат за нискорискови инвестиции, те носят някои рискове за инвеститорите.

  Сред тях са:

  • Риск от неплатежоспособност на емитента или кредитен риск – това е рискът от невъзможност издателя на облигацията да посрещне своите задължения и да извърши дължимите плащания.
  • Пазарен риск – риск от промяна в цената на облигациите възоснова на неблагоприятни пазарни движения и реализиране на капиталова загуба вследствие на това.
  • Валутен риск – риск от неблагоприятна промяна на курса на валутата в която са деноминирани ценните книжа, ако тя е различна от местната за инвеститора валута.
  • Лихвен риск – риск от покачване на референтните лихвени нива или доходността по бенчмарковите ценни книжа, което при равни други условия води до понижение в цената на облигациите.

  До колко съм защитен като инвеститор?

  В България действа Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, който покрива загуби вследствие на фалит на инвестиционен посредник в размер до 90% от притежаваните активи, но не повече от 40 000 лева. На компенсация от Фонда подлежат инвеститорите които са класифицирани като „непрофесионални клиенти“.

  Съобразно действащите законови разпоредби, Райфайзенбанк съхранява ценните книжа на клиентите разделени от собствените си ценни книжа. В зависимост от вида на ценните книжа, те се съхраняват в Централен Депозитар АД, Българска Народна Банка или чуждестранни депозитари.

  В случай на фалит на емитент, собствениците на облигации се нареждат преди акционерите при удовлетворяване на кредиторите.

  С какви инструменти мога да търгувам?

  Райфайзенбанк предлага за търговия голямо разнообразие от финансови инструменти, в т.ч.  акции, борсово търгувани фондове, държавни ценни книжа, корпоративни облигации, структурирани продукти и др.

  Какви са таксите и комисионните, свързани с търговията на ценни книжа?

  Всички такси и комисионни са описани в тарифата на банката, която е достъпна на уебстраницата на Райфайзенбанк.

  Какви стъпки да предприема, за да търгувам с ценни книжа?

  За да търгувате с финансови инструменти чрез Райфайзенбанк, трябва да станете клиент на банката и да подпишете договор за инвестиционно обслужване.

  Как да купувам и продавам финансови инструменти?

  Поръчки за финансови инструменти се приемат от нашите брокери както по телефон, така и по електронна поща. В допълнение, поръчка може да се подаде в избрани офиси на банката.

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността.

  Контакти

  Отдел Продажби на капиталовите пазари

  Николай Кичуков, Старши Брокер
  (+359 2) 91 985 490

  Найден Чернев, Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  (+359 2) 91 985 456

  Офиси на банката

  Посети най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.