Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Важна информация

Съвети за гарантиране на максимална сигурност при използване на твоята карта и при работа в интернет.

Сигурност

Научи повече


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

 

Viber Чрез Viber

Е-мейл

rbbg.collection@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Консултации по ипотечно кредитиране

Телефони

(+359 2) 91562 21
(+359 2) 91562 22
(+359 2) 91562 23
(+359 2) 91562 33

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Официални правила за участие в кампанията "Кредитна карта Visa Classic" на Райфайзенбанк България в Instragram

  Част 1. Организатор

  1.1. Кампанията в социалната мрежа Instagram на Райфайзенбанк "Kредитна карта Visa Classic" ("Кампанията") е организирана, от името на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, ЕИК 831558413 ("Райфайзенбанк"), от "Брандформанс" ЕООД, ЕИК: BG205941290 (в качеството си на обслужваща агенция на "Райфайзенбанк (България)"ЕАД) със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Божур 10, ет.2, ап.5, представлявано от Ивайло Сашков Илиев, за краткост по-долу наречено "Организатор".
  1.2. Instagram не спонсорира, одобрява, администрира, участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията и не носи отговорност за претенции и/или санкции във връзка с нея.

  Част 2. Период на участие

  2.1. Периодът на участие в Кампанията в официалната страница на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД в Instagram https://www.instagram.com/RBB.bg е от 11:00 ч. на 9.12.2021 г. до 23:59 ч. на 14.12.2021 г. и съгласно правилата в т.5.1.

  Част 3. Територия на провеждане на играта

  3.1. Кампанията се организира и провежда от Организатора в интернет пространството на територията на Република България.

  Част 4. Право на участие

  4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес на територията на Република България, което в периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация в www.instagram.com (съгласно правилата на Instagram)
  4.2. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга от Райфайзенбанк или предоставянето на какъвто и да е залог.
  4.3. В Кампанията нямат право да участват:
  4.3.1.лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години и лица, поставени под пълно или ограничено запрещение;
  4.3.2.служители на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД и на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, партньор във фактическо съпружеско съжителство, родители, брат/сестра, деца).

  Част 5. Механизъм на участие

  5.1. За целите на Кампанията, на 09.12.2021 г. на таймлайна на официалната Instagram страница на Рафайзенбанк https://www.instagram.com/RBB.bg, от администратор на страницата ще бъде публикуван пост /статус относно Кампанията, който съдържа информация / инструкции за включване в томбола чрез публикуване на коментар с тематичен отговор на тема "Какво бихте купили за дома си с Вашата кредитна карта Visa Classic". Организаторът си запазва правото да премахва от участие коментари, неотговарящи на посочените в т.5.3. и т.5.6. по-долу условия.
  Постът е отворен за коментиране в рамките на следния интервал:
  - Публикуване на пост за кампанията в 11:00 ч. на 9.12.2021 г., отворен за коментари до 23:59 ч. на 14.12.2021 г.
  5.2. Участието в Кампанията се осъществява в периода по т. 2.1., при съобразяване разпоредбата на т. 5.1 от настоящите Официални правила чрез:
  5.2.1.влизане на участника с Instagram профила му в официалната Instagram страница на Рафайзенбанк https://www.instagram.com/RBB.bg и
  5.2.2. публикуване от страна на участника на коментар под конкретния пост /статус от Кампанията в профила на Райфайзенбанк в Instagram: https://www.instagram.com/RBB.bg.
  5.3. С първия публикуван коментар под основния пост/статус от кампанията, участникът се регистрира за участие в томбола с награди в Кампанията. Организаторът си запазва правото да не регистрира за участие в томболата с награди коментари, които не съдържат релевантни (относими) коментари, или коментари, публикувани от профили, за които има съмнение, че не са на реални хора, както и коментари, които не отговарят на условията на т.5.6.
  5.4. Името на Instagram профила на регистрирал се за участие в томболата, съгласно предходната точка участник, заедно с неговия хиперлинк, се записва в база данни, в която регистрацията с това име и хиперлинк получава уникален номер за томболата. Уникалните номера се генерират на база хронологичния ред на регистрациите на отделните участници. Съответствието между номер от базата данни, изтеглен в томболата, проведена при условията на Част 7 от настоящите Официални правила и Instagram профила на участник, записан под този номер в базата данни се удостоверява от членове на Организатора, които присъстват по време на теглене на наградите.
  5.5. Всеки участник може да коментира многократно под постове от Кампанията по реда на т.5.2 по-горе във времевия интервал по т.5.1 от настоящите Официални правила. Независимо от броя публикувани като коментар/част от коментар отговори под конкретния пост от Кампанията, участникът си осигурява само една регистрация, респективно само един уникален номер за участие в томболата за награди, по реда, описан в т.5.3. и т.5.4 на настоящите Официални правила.
  5.6. Коментарите на участник в Кампанията следва да не съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: -е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; -е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; -е насочено срещу или накърнява доброто име и/или репутацията на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Организатора или което и да е трето лице; -съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човек; -пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, финансов статус, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; -проповядва агресивна или недемократична идеология; -нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; -се отнася до търговска, служебна, банкова или лична тайна или друга конфиденциална информация; -нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; -противоречи на действащото законодателство и на настоящите Официални правила;
  5.7. Участници, публикували коментар/и, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Кампанията. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва от официалната Instagram страница на Райфайзенбанк всички коментари, които противоречат на правилата в т. 5.3 и т.5.6.
  5.8. Счита се, че с участието си по реда на т.5.2 от настоящите Официални правила, съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Официални правила и се задължава да ги спазва.

  Част 6. Описание на наградата

  6.1. Наградите в Кампанията са 1 брой (един брой) таблет (Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Octa-Core, 10.4", 4GB RAM, 64GB, Wi-Fi)

  Част 7. Теглене на наградата

  7.1. Чрез провеждане на томбола, в Кампанията ще бъде раздадена 1 (една) награда, описана в т.6.1 по-горе. В томболата ще се определят 1 печеливш и 1 резерва . Томболата ще се проведе на 13.12.2021 г.
  7.2. Всеки участник, за който са налице условията, описани в част 4 и 5, участва в томболата по т.7.1 по-горе с уникалния си идентификационен номер.
  7.3. Генерираните уникални идентификационни номера на участниците в томболата са валидни единствено за поста/статуса от Кампанията, която се осъществява във времевия интервал по т.5.1 от настоящите Официални правила и не се прехвърлят за теглене в следваща/и томбола/и.
  7.4. Награда от Кампанията не може да бъде заменяна с друга предметна награда или да бъде предоставяна паричната равностойност на наградата по т.6.1. по-горе.
  7.5. Тегленето на наградата в томболата ще се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер, който ще разбърка уникалните идентификационни номера на участниците и на случаен принцип ще бъдат избрани 2 (два) уникални идентификационни номера (1 печеливш участник и 1 резерва) съгласно точка 7.7 от настоящите Официални правила.
  7.6. Тегленето ще бъде извършено измежду уникалните идентификационни номера на всички участници за конкретната томбола, при спазване условието по т.7.7 от настоящите Официални правила.
  7.7. Разпределението на наградите се осъществява по следния ред: първият изтеглен участник в томболата печели наградата съгласно т. 6. 1, като съответно към него ще бъде изтеглен и един резервен участник. Резервен печеливш участник може да замести титулярен печеливш участник, ако последният не е отговорил на изпратеното му лично съобщение (или на посочения в личното съобщение имейл за връзка), не е потърсил наградата си в 7-дневен срок след обявяването на всички печеливши в профила на Райфайзенбанк в Instagram: https://www.instagram.com/RBB.bg, или не може/няма право да получи наградата в съответствие с изискванията на тези правила вкл. описаното в т.7.3 по-горе. В случай че резервният печеливш участник не може да замести печелившия участник, поради причините, посочени по-горе в настоящата точка (не е отговорил на изпратеното съобщение, не е потърсил наградата си, няма право да я получи и пр.) се процедира по реда, описан в т.7.5 и тегленето се извършва, докато печеливш участник или резерва получи наградата по т.6.1.

  Част 8. Уведомяване, валидиране и получаване на наградите

  8.1. Печелившият участник (име на Instagram профил) ще бъде обявен до 20:00 ч., на 15.12.2021 г. в публикация (пост) в Instagram профила на Райфайзенбанк (България) http://www.instagram.com/RBB.bg. Възможно е име на Instagram профил на печеливш участник да съвпада с име на Instagram профил на друго лице. Награда по т.6.1. от настоящите Официални правила се печели от лицето, чийто хиперлинк на уникалния номер, изтеглен в томболата по реда на Част 7, съвпада с хиперлинка на Instagram профила, който е изпратил коментар за участие в Кампанията.
  8.2. В срок от 7 дни, считано от датата на обявяване на печелившия участник, той следва да се свърже с Организатора чрез изпращане на имейл според изпратените от името на Instagram профила на Банката на лично съобщение инструкции, с цел уточняване на условията по доставка на наградата. Ако печеливш участник/ резервен печеливш участник не се свърже с Организатора в посочения срок, той губи правото да получи награда.
  8.3. Наградата се получава по куриер за сметка на Райфайзенбанк (България) ЕАД на посочения от печелившия участник точен адрес за доставка. Представител на куриерската фирма ще се свърже с печелившия участник, в рамките на 14 работни дни,
  след изтичане на 7 дневния срок по т.8.2 от настоящите правила. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на три седмици, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия участник, само на територията на Република България.
  8.4. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/друг официален документ, удостоверяващ самоличността на лицето, за да удостовери, че той/тя е спечелилият участник, съответно адресат на куриерската пратка. Във всички случаи предаването и получаването на награда се удостоверява чрез подписване на обратна разписка, предоставена на получателя от страна на куриера.
  8.5. Ако печелившият участник е предоставил неточен или некоректен адрес за доставка или не бъде открит на съответния адрес, куриерът оставя на входната врата съобщение, че е направил посещение (при невъзможност да влезе във входа, съобщението се залепя на входната врата на сградата), след което се свързва с печелившия Участник еднократно на посочения от него телефонен номер за уговаряне получаването на наградата. Ако след неуспешната доставка, печелившият Участник не върне обаждане на куриера за уговаряне на друг удобен ден и час или повторно не бъде открит на посочения от него адрес при повторното посещение на куриера, наградата остава в офис на куриерската фирма до две седмици, след което се връща на Организатора. Райфайзенбанк, Организаторът и куриерът не носят отговорност за недоставяне на награда в горните случаи.

  Част 9. Права и отговорност

  9.1. Организаторът и "Райфайзенбанк (България)" ЕАД не носят отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител; и при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
  9.2. Организаторът и Райфайзенбанк не отговарят за качеството на наградите и евентуални последствия.
  9.3. Организаторът и Райфайзенбанк не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че предоставената от печеливш участник или от резерва информация по т.8.2. по-горе е непълна, невярна или подвеждаща.
  9.4. Организаторът и Райфайзенбанк не носят отговорност в случаи на невъзможност за осъществяване на участие в Кампанията и регистрация за участие в томболата поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора и Райфайзенбанк. Организаторът и Райфайзенбанк не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във Instagram.
  9.5. Организаторът и Райфайзенбанк не носят отговорност за начина, по който социалната мрежа Instagram организира информацията, алгоритмичните и функционалните възможности на социалната мрежа Instagram и нейният интерфейс, както и за настройките и рестрикциите направени от потребителите в техните лични профили.
  9.6. Организаторът и Райфайзенбанк не гарантират, че опцията за участие в Кампанията и регистрацията за участие в томболата ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Те не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Кампанията и регистрацията за участие в томболата.
  9.7. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Instagram страницата на Райфайзенбанк, включително използване на повече от един Instagram профил от едно и също лице за участие в Кампанията; използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в кампанията. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние ще бъдат санкционирани от Организатора и/или от Райфайзенбанк с дисквалифициране на съответния участник, включително на етап получаване на награда, като в този случай Организаторът и Райфайзенбанк не са длъжни да мотивират дисквалификацията.
  9.8. Райфайзенбанк има неотменимо право да прекрати възможността за участие в Кампанията, респективно - регистрация за участие в томболата по всяко време, обявявайки това на Instagram страницата на Райфайзенбанк http://www.facebook.com/RBB.bg, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът и Райфайзенбанк не дължат каквито и да са компенсации на претърпени от участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяването.

  Част 10. Заменяне и преотстъпване на награди

  10.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

  Част 11. Защита на личните данни

  11.1. Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни[1] от "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, ЕИК 831558413, в качеството му на администратор на лични данни.
  "Бранформанс" ЕООД, ЕИК: BG205941290 обработва личните данни по възлагане от администратора.
  11.2. Организаторът ще обработва името на Instagram профила на участниците, както и данните за доставка на печелившия участник/резерва, изпратени на имейл. Печелившият участник/резерва следва да предостави информация за адрес, на който да получи наградата.
  Предоставените от участниците данни се обработват единствено за целите на провеждане на Кампанията, респективно томболата, включително - определяне на печеливш участник/резерва и предоставяне на наградата. Личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Официални правила.
  Предоставянето на посочените лични данни е необходимо условие за участие в Кампанията, съответно – получаване на наградата. В случай на непредоставяне на личните данни не може да бъде изпълнена процедурата по участие в томболата, съответно – да бъде получена наградата, поради което участникът няма да има възможност да участва в томболата или да получи наградата.
  11.3. Данните за всички участници ще бъдат съхранявани в база данни на Организатора за срок от 6 месеца, с оглед защита на легитимния интерес на администратора при евентуални бъдещи претенции във връзка с Кампанията, считано от датата на влизане в сила на настоящите Официални правила.
  11.4. Всеки участник има право на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.
  11.5. След приключване на Кампанията и свързаните с нея дейности и изтичане на срока по предходната точка базата данни за всички участници ще бъде заличена.
  11.6. Томболата се извършва изключително с автоматизирани средства съгласно описаното в т. 7.7. Поради необходимостта да се гарантира случайност на определянето на печелившия участник и резервата, не е възможно да се включи човешка намеса.

  Част 12. Други

  12.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила. Официалните правила са публикувани на уеб адрес: https://www.rbb.bg/bg/individualni-klienti/produkti-uslugi/karti/kreditni-karti/kreditna-karta-visa-classic/oficialni-pravila-za-uchastie/Всички заинтересувани могат да получат информация и консултация чрез изпращане на запитване на: press.pr@raiffeisen.bg или чрез запитване на Instagram страницата на Райфайзенбанк http://www.instagram.com/RBB.bg. Райфайзенбанк си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на http://www.instagram.com/RBB.bg
  12.2. Спорове между Организатора/ Райфайзенбанк и участници в Кампанията се решават чрез преговори и постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.
  Дата: 7.12.2021 г.
  [1] Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.