Жилищен кредит

Следваме твоя ритъм!

Готов ли си за емоцията от твоя първи дом, от новия ти по-просторен дом, от дома на твоите пораснали деца? Имаш ли нужда да рефинансираш текущия си кредит от друга банка?
Очакваме те, за да сбъднем заедно твоите мечти!

Предимства

 • Прозрачно ценообразуване

  Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка

 • Гъвкавост

  Конкурентни лихвени нива, съобразени с индивидуалния ти профил.

 • Възможност

  Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване за първата година.

 • Удобство

  Сметка За всеки ден с дебитна карта с неограничени безплатни плащания на ПОС, безплатни тегления от всички банкомати на Райфайзенбанк и без такса за теглене на банкомати на други банки в страната - 3 броя.

Детайли

Параметри на кредита
Максимален размер 400 000 BGN / 200 000 EUR
Минимален размер 10 000 BGN /5 000 EUR
Валута BGN или EUR
Срок До 30 год.
Такси
Такса за разглеждане на документи 0.25% от размера на кредита, минимум 120 BGN / 60 EUR
Месечна такса за обслужване на Сметка За всеки ден 4.90 BGN / 2.51 EUR
Такса за откриване на разплащателна сметка 5 BGN / 2.00 EUR
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 2.90 BGN / 1.90 EUR

Кандидатстване

Изпрати запитване онлайн

Посети най-близкия офис на Райфайзенбанк

 

Необходими документи

 • Документ за самоличност
 • Документи по образец на Райфайзенбанк - Искане за кредит
 • Документи, удостоверяващи дохода на кредитоискателя/съдлъжника

 

Самоличност, гражданско състояние и публични задължения на кредитоискателите

 • Копия от документи за самоличност на кредитоискателя/съдлъжника; копие от лични карти на собствениците на имота, който ще се закупува/ипотекира
 • Удостоверение за семейно положение на собствениците на имота, който ще се закупува/ ипотекира
 • Удостоверения за семейно положение на кредитоискателя/съдлъжника, издадено от общината по адресна регистрация
 • В случай, че кредитоискателят/съдлъжникът и/или собствениците на имота, който ще се закупува/ипотекира имат сключен граждански брак, се изисква Удостоверение от Регистъра за имуществените отношения между съпрузите към Агенцията по вписванията. При наличие на брачен договор се изисква негово копие вписано в Агенцията по вписванията
 • В случай, че е разведен – допълнително се изисква и бракоразводно решение
 • В случай, че е вдовец/вдовица – допълнително се изисква акт за смърт, удостоверение за наследници
 • Удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП за кредитоискателя/съдлъжника

Цел на кредита и собствеността на имота, предложен за обезпечение

 • Предварителен договор за покупко-продажба на закупувания недвижим имот
 • Документ за собственост на недвижимия имот, предмет на сделка и/или приеман за обезпечение
 • В случай на наследствени имоти – удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя
 • Актуална данъчна оценка на имота
 • Удостоверение от съответната регионална Службата по геодезия, картография и кадастър за наличие или липса на вписвания в кадастралната карта и кадастралните регистри за имота и земята, който ще се ипотекира
 • Актуална скица на имота, който ще бъде ипотекиран в полза на банката – само в случаите, когато се закупува имота с включени терен към него или идеални части от терен
 • Удостоверение за наличие или липса на вещни тежести върху имота / вкл. терен/дворно място /, който ще се ипотекира със срок минимум 10 г. назад
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация на имота, който ще се ипотекира / Разрешение за ползване, издадено от съответната община по местонахождение на имота, респективно от ДНСК / в случай, че имота е закупен на етап “груб строеж”/
 • Документ, удостоверяващ платените от клиента авансово суми по сделката за покупко–продажба на имота

При покупка от строителна фирма

 • Протоколно решение на компетентния орган на дружеството за продажба на имота, с определена в него продажна цена
 • Дружествен договор на строителната фирма
 • Удостоверение за актуално правно състояние на строителната фирма

При рефинансиране на кредит от друга банка

 • Копие от договора за жилищен кредит – обект на рефинансиране
 • Банково удостоверение за остатъка по кредита към последна дата, както и заявен ангажимент от рефинансираната банка за сроковете и обстоятелствата, при които ще заличи ипотеката върху имота, обезпечаващ кредита

Допълнителни предимства

 • Финансиране

  Висок процент на финансиране - до 85%.

 • Гъвкавост

  Кандидатстваш успоредно за потребителски кредит.

 • Удобство

  Гратисен период до 12 месеца, през който заплащаш само лихви.

 • Сигурност

  Застраховка на кредитни вноски, пакет Сигурност ПЛЮС за целия срок на кредита – освен дома, защити себе си и най-близките си при неблагоприятно събитие.

 • Онлайн банкиране

  Регистрация в Райфайзен ОНЛАЙН - лесен и бърз достъп до твоите средства навсякъде по всяко време.