Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Консултации по ипотечно кредитиране

Телефони

(+359 2) 91562 21
(+359 2) 91562 22
(+359 2) 91562 23
(+359 2) 91562 33

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Консултация по Skype

Предоставяната в рамките на Skype консултациите информация е принципна и неперсонализирана, тъй като не е базирана на събирани от консултирано лице данни и не поражда за Райфайзенбанк конкретни ангажименти за договаряне.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Референтни лихвени проценти

  Лихвени проценти за кредити в лева

  Референтният лихвен процент (РЛП) за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“.
  Лихвата в частта Референтен лихвен процент по текущо предлагани кредити в лева се преизчислява и променя от Банката 2 (два) пъти в годината, на 01 март и на 01 септември - „Дата на лихвено преизчисляване“. Преизчисляването се прави съгласно последно обявената стойност на интернет страницата на БНБ преди датите на лихвено преизчисляване.

  Референтният лихвен процент (РЛП) за овърдрафти на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 1 (един) ден до 1 (един) месец от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“.

  Лихвата в частта Референтен лихвен процент по текущо предлагани овърдрафти в лева се преизчислява и променя от Банката ежемесечно, на 5-то число от всеки месец - „Дата на лихвено преизчисляване“. Преизчисляването се прави съгласно последно обявената стойност на интернет страницата на БНБ преди датата на лихвено преизчисляване.

  В изпълнение Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.) („Регламент (ЕС) 2016/1011“), Банката поддържа план за действие, в случай че референтният лихвен процент се промени съществено или изчезне. Към настоящия момент приетия от Банката план за действие е следният:

  План за действие

  В случай, че поради каквито и да е причини 5 дни преди Дата на лихвено преизчисляване, на сайта на БНБ или друг заместващ сайт за последните три месеца, считано от месеца, следващ месеца, за който има обявена стойност на Средносрочния лихвен процент по статистиката на БНБ не е публикувана актуална стойност на Средносрочния лихвен процент по статистиката на БНБ, за стойност на Референтен лихвен процент, ще бъде използван аналогична лихвена база в официалната парична единица в България, налична на официалния интернет сайт на Европейската централна банка или друг официален източник, а в случай, че липсва аналогична лихвена база за официалната парична единица в България на официалния сайт на Европейската централна банка или друг официален източник, за целите на определяне на Лихвата, за Референтен лихвен процент ще бъде използвана стойността на 6-месечния EURIBOR, обявена на страниците на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или www.euribor-rates.eu) – 2 (два) работни дни (спот вальор) преди 01 март, съответно 01 септември.

  Лихвени проценти за кредити в евро

  Референтният лихвен процент (РЛП) за кредити на ФЛ в евро е стойността на 6-месечен Euribor, обявена на страницата на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или www.euribor-rates.eu).
  Лихвата в частта 6-месечен Euribor по текущо предлагани кредити се преизчислява и променя от Банката 2 (два) пъти в годината, на 01 март и на 01 септември - „Дата на лихвено преизчисляване“.

  Преизчисляването се прави съгласно стойността на 6-месечния EURIBOR, обявена на страниците на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или www.euribor-rates.eu), два работни дни преди 01 март и 01 септември.

  Актуални стойности

  Актуални стойности, които участват при определяне на лихвени проценти по текущо предлагани кредити на физически лица

  За кредити в леваСтойност съгласно публикувана статистика на БНБ преди 01 септември 2019 г.
  Лихвен процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева 0.11
  За овърдрафти в леваСтойност съгласно публикувана статистика на БНБ преди 01 октомври 2019 г.
  Лихвен процент по депозити с договорен матуритет над 1 (един) ден до 1 (един) месец от Домакинства в български лева 0.02
  За кредити в евроСтойност към 01 септември 2019 г.
  EURIBOR 6 M -0.423

  Актуални стойности на референти лихвени проценти по съществуващи кредити

  Кредити в лева

  Към момента актуалните стойности на лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, който участва при определяне на лихвените проценти по съществуващи кредити в лева са:

  • За кредитни продукти с дати на промяна 14.01 и 14.07 - 0.12, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 01 юли 2019 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.02 и 15.08 - 0.11, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 01 август 2019 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 01.03 и 01.09 - 0.11, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 01 септември 2019 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.04 и 15.10 - 0.12, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 01 април 2019 г.

  Към момента актуалната стойност на лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 1 (един) ден до 1 (един) месец от Домакинства в български лева, която участва при определяне на лихвените проценти по съществуващи овърдрафти в лева е 0.02, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 01 октомври 2019 г.

  Кредити в евро

  Към момента актуалните стойности на 6-месечен Euribor, които участват при определяне на лихвените проценти по съществуващи кредити в евро са:

  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.02 и 15.08 - -0.401, обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 13.08.2019 г. – 2 работни дни (спот вальор) преди 15.08.2019 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 01.03 и 01.09 - -0.423, обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 28.08.2019г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 01.09.2019 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 14.01 и 14.07 -  -0.342 и е обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 11.07.2019г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 14.07.2019г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.04 и 15.10 - -0.232, обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 11.04.2019 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 15.04.2019 г.

  Архив до 01.07.2018г.

  Архив на референтните лихвени проценти, прилагани от Райфайзенбанк (България) ЕАД по кредити на граждани до 01.07.2018г.

  Дати на определяне на пазарния индексДати на промяна на пазарен индекс6-месечен
  SOFIBOR
  6-месечен
  EURIBOR
  13 февруари 2012 г. 15 февруари 2012 г. 4.403 1.359
  13 август 2012 г. 15 август 2012 г. 2.689 0.625
  13 февруари 2013 г. 15 февруари 2013 г. 2.015 0.369
  13 август 2013 г. 15 август 2013 г. 1.714 0.340
  13 февруари 2014 г. 15 февруари 2014 г. 1.559 0.390
  13 август 2014 г. 15 август 2014 г. 1.277 0.299
  12 февруари 2015 г. 15 февруари 2015 г. 1.169 0.128
  13 август 2015 г. 15 август 2015 г. 0.947 0.046
  11 февруари 2016 г. 15 февруари 2016 г. 0.474 -0.112
  11 август 2016 г. 15 август 2016 г. 0.357

  -0.189

  13 февруари 2017 г. 15 февруари 2017 г. 0.309

  -0.240

  11 август 2017 г. 15 август 2017 г. 0.260

  -0.271

  13 февруари 2018 г. 15 февруари 2018 г. 0.145

  -0.276

  30 август 2012 г. 01 септември 2012 г. 2.634 0.544
  27 февруари 2013 г. 01 март 2013 г. 1.974 0.336
  28 август 2013 г. 01 септември 2013 г. 1.681 0.345
  27 февруари 2014 г. 01 март 2014 г. 1.497 0.384
  27 август 2014 г. 01 септември 2014 г. 1.220 0.267
  26 февруари 2015 г. 01 март 2015 г. 1.121 0.114
  28 август 2015 г. 01 септември 2015 г. 0.947 0.040
  26 февруари 2016 г. 01 март 2016 г. 0.450 -0.129
  30 август 2016 г. 01 септември 2016 г. 0.353 -0.192
  27 февруари 2017 г. 01 март 2017 г. 0.291 -0.238 
  30 август 2017 г. 01 септември 2017 г. 0.260 - 0.273
  27 февруари 2018г. 01 март 2018 г. 0.165  -0.271
  12 януари 2012 г. 14 януари 2012 г. 4.549 1.527
  12 юли 2012 г. 14 юли 2012 г. 3.319 0.779
  10 януари 2013 г. 14 януари 2013 г. 2.170 0.325
  11 юли 2013 г. 14 юли 2013 г. 1.813 0.330
  10 януари 2014 г. 14 януари 2014 г. 1.580 0.390
  10 юли 2014 г. 14 юли 2014 г. 1.399 0.304
  10 януари 2015 г. 14 януари 2015 г. 0.167 1.184
  10 юли 2015 г. 14 юли 2015 г. 0.990 0.049
  12 януари 2016 г. 14 януари 2016 г. 0.599 -0.129
  12 юли 2016 г. 14 юли 2016 г. 0.334 -0.191
  12 януари 2017 г. 14 януари 2017 г. 0.327 -0.234
  12 юли 2017 г. 14 юли 2017 г. 0.268 -0.273
  11 януари 2018 г. 14 януари 2018 г. 0.163 -0.271
  12 юли 2018 г. 14 юли 2018 г. 0.127 -0.271
  13 април 2011 г. 15 април 2011 г. 3.816 1.631
  13 октомври 2011 г. 15 октомври 2011 г. 2.456 1.780
  12 април 2012 г. 15 април 2012 г. 3.816 1.053
  11 октомври 2012 г. 15 октомври 2012 г. 2.456 0.416
  11 април 2013 г. 15 април 2013 г. 1.950 0.329
  11 октомври 2013 г. 15 октомври 2013 г. 1.611 0.340
  11 април 2014 г. 15 април 2014 г. 1.428 0.428
  13 октомври 2014 г. 15 октомври 2014 г. 1.220 0.182
  09 април 2015 г. 15 април 2015 г. 1.077 0.078
  13 октомври 2015 г. 15 октомври 2015 г. 0.919 0.026
  13 април 2016 г. 15 април 2016 г. 0.126 -0.138
  13 октомври 2016 г. 15 октомври 2016 г. 0.346 -0.204
  12 април 2017 г. 15 април 2017 г. 0.282 -0.242
  12 октомври 2017 г. 15 октомври 2017 г. 0.175 -0.274
  12 април 2018 г. 15 април 2018 г. 0.145 -0.271

  Архив след 01.07.2018г.

  Архив на референтните лихвени проценти, прилагани от Райфайзенбанк (България) ЕАД по кредити на граждани след 01.07.2018г.

  Дати на промяна на референтния лихвен процентЛихвен процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева6-месечен
  EURIBOR
  14 юли 2018 г. 0.1276 -0.271
  14 януари 2019 г. 0.13 -0.236
  14 юли 2019 г. 0.12 -0.342
  15 август 2018 г. 0.13 -0.266
  15 февруари 2019 г. 0.13 -0.231
  15 август 2019г. 0.11 -0.401
  01 март 2019 г. 0.13 -0.229
  01 септември 2019г. 0.11 -0.423
  15 октомври 2018 г. 0.13 -0.267
  15 април 2019 г. 0.12 -0.232

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.