Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

Е-мейл

call.center@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

 

Viber Чрез Viber

Е-мейл

rbbg.collection@raiffeisen.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Консултации по ипотечно кредитиране

Телефони

(+359 2) 91562 21
(+359 2) 91562 22
(+359 2) 91562 23
(+359 2) 91562 33

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Методология за определяне на Стойност на банковия ресурс

  Дефиниция, методология и критерии за промяна на СБР

  Дефиниция

  Дефиниция на Стойност на банковия ресурс

  Стойност на банковия ресурс – Лихвеният процент за съответната валута, при който Банката осигурява ресурс за финансиране на клиенти, увеличен с разходите по управление на падежната структура на активите и пасивите на банката, и други законоустановени разходи.

  Критерии

  Критерии за промяна на СБР

  Стойността на банковия ресурс се определя от Комитет по управление на активите и пасивите (ALCO) на Банката и може ежемесечно да бъде преразглеждан и променян при условията по-долу.

  При промяна на пазарните условия, представляваща изменение в едно или повече от посочените по-долу условия, които в своята съвкупност влияят върху стойността на банковия ресурс, Банката може едностранно да променя Лихвата в частта СБР (дефиниция по-горе), а именно:

  1. Изменение с минимум 5% за месец на стойностите на средните годишни лихвени нива по привлечените срочни депозити от нефинансови предприятия и домакинства, обявявани в статистиката на Централната банка, или изменение с минимум 9% кумулативно за три месеца.
  2. Изменение с минимум 5% за месец на основния пазарен измерител за кредитен риск на Република България (понастоящем Credit Default Swap/CDS) за периоди между 1 и 5 години.
  3. Промяна в кредитния рейтинг на Република България според някоя от основните рейтингови агенции (S&P, Moody’s, Fitch и др.).
  4. Изменение с минимум 1% за месец на общоприетите индекси на паричните пазари за съответната валута (EURIBOR, LIBOR, лихвен процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“ и др.).
  5. Промени в нормативната база и/или регулациите на Централната банка, засягащи функционирането на банките и изискванията към тях, в това число и въвеждане на рестрикции.
  6. Промяна в падежната структура на пасивите спрямо падежната структура на активите, влияеща върху разходите на Банката за управлението им.

  Забележка: Базовите стойности на показателите по т.1) и т.4) по правило се измерват в проценти, а по т.2) в базисни пунктове. Посочените в съответните точки изменения се изчисляват като процент изменение от съответния показател, а не като изменение в базисни пунктове.

  Методология

  Методология за определяне на референтния лихвен процент (СБР)

  СБР в лева

  Стойност на банковия ресурс в лева

  Съгласно възприетата от Банката методология, СБР за лева се изчислява посредством формула, представляваща сбор от три основни компонента - разходи за първичен депозитен ресурс, разходи за вторичен ресурс и допълнителни разходи, дефинирани както следва:

  Разходи за първичен депозитен ресурс в лева

  Разходите за първичния депозитен ресурс в лева са изчислени, като към величината ,,А (Лв)” (дефинирана по-долу), разделена на (1 – текущия размер на Минималните задължителни резерви в %) се прибавя нормативно определената премийна вноска във Фонда за гарантиране на влоговете в %, претеглена с относителния дял в % на левовите срочни депозити в общия левов ресурс на банката.
  ,,А (Лв)” се дефинира като произведение от:

  • Относителния дял в %* на левовите срочни депозити в общия левов ресурс на банката
  • Усреднения лихвен процент по нови депозити на секторите „Нефинансови предприятия”, „Домакинства” и “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата” в лева, публикувани в банковата статистика на Българска народна банка
  • Коефициент на статистическа зависимост между средните лихвени проценти по левови срочни депозити, публикувани от Българска народна банка, и тези по левови срочни депозити на Райфайзенбанк България

  Разходи за вторичен ресурс в лева

  Разходите за вторичния ресурс в лева са изчислени като произведение от:

  • Относителния дял в %* от общия левов ресурс на вторичното финансиране на Райфайзенбанк България в лева, включващо кредитни линии, суап сделки, облигационни емисии и др.
  • Реализираните средно-месечни стойности на 12 мес. Софибор в % за последните две години, усреднени след премахване на 10-те процента най-високи стойности (90-ти стотил).

  Допълнителни разходи

  Допълнителни разходи в %, които имат ефект върху стойността на ресурса, и са възникнали поради промени в законодателството или в следствие на административни актове, след датата на влизане на Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (в сила от 31.08.2010)

  * Величините на относителните дялове отчитат динамиката на падежната структура.

  СБР в евро

  Стойност на банковия ресурс в евро

  Съгласно възприетата от Банката методология, СБР за евро се изчислява посредством формула, представляваща сбор от три основни компонента - разходи за първичен депозитен ресурс, разходи за вторичен ресурс и допълнителни разходи, дефинирани както следва:

  Разходи за първичен депозитен ресурс в евро

  Разходите за първичен депозитен ресурс в евро са изчислени като към величината ,,А(Е)” (дефинирана по-долу), разделена на (1 – текущия размер на Минималните задължителни резерви в %), се добавя нормативно определената премийна вноска във Фонда за гарантиране на влоговете в %, претеглена с относителния дял в % на срочните депозитите в евро в общия евров ресурс на банката.
  ,,А (Е)” се дефинира като произведение от:

  • Относителния дял в %* на срочните депозити в евро в общия евров ресурс на банката
  • Усреднения лихвен процент по нови срочни депозити на секторите „Нефинансови предприятия”, „Домакинства” и “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата”в евро, публикувани в банковата статистика на Българска народна банка
  • Коефициент на статистическа зависимост между средните лихвени проценти по срочни еврови депозити, публикувани от Българска народна банка, и тези по срочни еврови депозити на Райфайзенбанк България

  Разходи за вторичен ресурс в евро

  Разходи за вторичния ресурс в евро са изчислени като произведение от:

  • Относителния дял в %* от ресурса в евро на вторичното финансиране на Райфайзенбанк България в евро, включващо кредитни линии, суап сделки, синдикирани заеми и др.
  • Сбора от:
   • текущата средномесечна стойност на 12 месечния Еuribor
   • реализираните средно-месечни стойности на дву-годишния Credit Default Swap на България за последните две години, усредненени след премахване на 10-те процента най-високи стойности (90 – ти стотил)

  Произведението се разделя на (1-Минималните задължителни резерви по привлечени средства от чужбина в %).

  Допълнителни разходи

  Допълнителни разходи в %, които имат ефект върху стойността на ресурса, и са възникнали поради промени в законодателството или в следствие на административни актове, след датата на влизане на Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (в сила от 31.08.2010)

  * Величините на относителните дялове отчитат динамиката на падежната структура

  Правила за преглед и промяна на СБР в евро и лева

  • Банката следи ежемесечно изменението на динамичните величини от модела, като преразглежда не по-рядко от един път на шестмесечие СБР въз основа на усреднените стойности от модела за предходното шестмесечие, съпоставени с текущата стойност на СБР.
  • При наличие на отклонение, надхвърлящо 50 базисни точки, Банката приравнява СБР на усреднената стойност на математическия модел за последното шестмесечие, като я закръгля до втория знак след десетичната точка така, че СБР да може да се дели на 0.05 без остатък.
  • При обективна невъзможност за получаване на котировка за Euribor, CDS,  лихвен процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“ или съответен друг индекс, който замества цитираните, Банката си запазва правото да използва в модела, средната стойност на индикативните оферти на поне трима независими участника на пазара за съответната срочност и валута.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.