Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Обработване на лични данни от Райфайзенбанк като работодател

  Информация за обработване и защита на лични данни на кандидати за работа.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД (Банката), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София,п.к. 1407, бул. Никола Й. Вапцаров 55, Експо 2000, web: www.rbb.bg, тел. 0700 10 000, обработва вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

  Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Райфайзенбанк (България) ЕАД дейност като работодател по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. Информацията включва следното:

  1. Какви данни обработваме

  Какви данни обработваме

  В хода на своята дейност като работодател, Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва различни видове лични данни на кандидати за работа или стаж, които данни се групират в посочените по-долу категории.

  В зависимост от кoнкретната дейност и/или позицията, за която кандидатствате, Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва някои или всички от изброените данни.

  • Персонална информация (имена, ЕГН/дата на раждане и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство, адрес/и, вкл. държава, данни по документ за самоличност, спесимен от подпис, телефон, електронен адрес, клиентски номер, IBAN на клиентски сметки и др.)
  • Икономическа информация (трудово възнаграждение, предишна месторабота, свързани лица и др.)
  • Социална информация (образование, квалификация, трудов и професионален опит)
  • Семейна идентичност (семейно положение, родствени връзки и др.)
  • Информация, събирана при използване от вас на информационни и комуникационни технологии
   • IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, парола, лог данни
   • "Бисквитки", които еднозначно могат да идентифицират вашия браузър
  • Комуникационна информация (информацията, която научаваме за Вас от кореспонденцията помежду ни) и Информация, свързана с трудовото ви представяне при предидишни работодатели.
  • Специални категории лични данни – биометрични данни (например снимка), данни за здравословното състояние, данни, свързани с присъди и нарушения за целите на вземане на решение дали да Ви наемем на определена позиция или не.

  2. Източници на данни

  Източници на данни

  Събираме горепосочените данни по следните начини:

  • Информация, която вие ни предоставяте.
  • Информация, която трети лица ни предоставят (напр. държавни органи/институции, финансови институции, наши партньори (напр. агенции за подбор), бивши работодатели, свързани с вас лица и др.).
  • Информация, достъпна в публични регистри.
  • "Бисквитки" и подобни технологии.
  • Интернет.
  • Видео и аудио наблюдение, и записв и около обектите на банката.
  • Други източници.

  Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице, трябва да се уверите, че сте го информирали за това и имате неговото съгласие или друго законосъобразно основание да го направите. Също така е необходимо да го запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни в рамките на нашата организация.

  В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без съгласието и/или знанието на техния субект или по друг незаконосъобразен начин, Райфайзенбанк (България) ЕАД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни, доколкото това е възможно.

  3. За какви цели обработваме вашите данни

  За какви цели Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва вашите данни

  Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва вашите лични данни за следните цели:

  • За подбор на кандидати за работа, вкл. провеждане на тестове в процеса на подбор.
  • За сключване на трудов договор/граждански, стажантски и/или др. договор, неговото изменение и прекратяване, подаване на информация към НАП и НОИ за сключените договори и платени осигуровки.
  • За целите на проверки от Инспекция по труда, НАП, НОИ, МВР, съд, вътрешен и външен одит.
  • За отчетницели, напр. при проверка или по искане на регулаторни и надзорни органи; във връзка с изпълнение на работните процеси и др.
  • За осигуряване на контрол на достъпа до помещенията на банката.
  • За изпълнение на нормативните изисквания, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  • За целите на защита легитимните интереси на Райфайзенбанк (България) ЕАД (при евентуални съдебни спорове, свързани с кандидатстването ви за работа и/или стаж в Райфайзенбанк (България) ЕАД и др.).
  • Провеждане на вътрешен одит в Райфайзенбанк (България) ЕАД съгласно законовите и специфичните минимални национални стандарти, които са в съответствие с Международните стандарти за вътрешен одит.
  • Одитиране на дейността на Райфайзенбанк (България) ЕАД, упражняване на контрол и осъществяване на отчетност от страна на Райфайзенбанк (България) ЕАД, в това число и на групово ниво.
  • За изпращане до вас на информация на хартиен и електронен носител относно процеса на подбор в банката.
  • За управление качеството на данните с цел коригиране на информация в поддържаните от банката системи и поддържане на точни и актуални данни.
  • Организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банката, нейните служители и клиенти, и контрола по изпълнението, вкл. чрез изграждане на системи за физическа защита в съответствие с Наредба на БНБ за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции.
  • С оглед установяване, упражняване или защита на правните претенции на банката.
  • За съхранение и архивиране на документи.
  • Във връзка с изпълнението на вътрешно-банкови процедури и инструкции (Кодекс на поведение, Процедура за проверка на служители/кандидати, Процедура за извършване на проверка от отдел Сигурност и др., в т.ч. с оглед разкриване конфликт на интереси).
  • За статистически цели и анализи (напр. обработване на данни с оглед подобряване процеса на подбор в Райфайзенбанк (България) ЕАД.
  • За реализация на маркетингови проучвания (получаване на информация за възприятието на бранда, поведението, нуждите и очакванията на кандидатите с оглед подобряване процеса по подбор на служители и др.).

  4. Директен маркетинг

  Директен маркетинг

  За целите на създаване на персонален диалог с кандидатите за работа, ние използваме и обработваме вашите лични данни, за да ви информираме за нашите свободни позиции (директен маркетинг).

  Съгласието или несъгласието си да се свързваме с вас за друга свободна позиция, различна от тази, за която сте кандидатствали, можете да отбележите във формата за кандидатстване на нашата уеб страница rbb.bg.

  В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост, имате право да коригирате сами това в своя индивидуален провил за кандидатстване за работа на нашия сайт rbb.bg.

  5. Основанията, на които обработваме вашите данни

  На какво основание Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва вашите лични данни

  Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените легални основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни.

  Изпълнение на договор

  Като кандидат за работа в Райфайзенбанк (България) ЕАД или някое от свързаните дружества ние обработваме вашите лични данни с оглед подготовката за сключването в на съответния вид договор (трудов, за управление, граждански или за стаж), в т.ч. подборът на персонала се извършва на това основание.

  Спазване на законово задължение

  В случаите, когато спрямо Райфайзенбанк (България) ЕАД се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нея.

  Легитимен интерес

  Възможно е вашите данни да се обработват на основание легитимните интереси на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Преди да започне обработката на данните ви за тези цели, Райфайзенбанк (България) ЕАД проверява дали има баланс между легитимния й интерес и вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, преустановява обработката на вашите данни,освен ако вие изрично не дадете своето съгласие за обработването им.

  Съгласие

  Във всички останали случаи Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на вашето изрично съгласие за това: например за целите на участието ви в бъдещи конкурси за позиция различна от тази, за която кандидатствате, за обработване на данните ви повече от 3 години.

  6. Трети лица, на които предоставяме лични данни

  Трети лица, на които Райфайзенбанк (България) ЕАД предоставя лични данни

  Райфайзенбанк (България) ЕАД няма да предоставя личните ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:

  Обработване от друго лице по възлагане от Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Предоставяме лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни.

  Тук попадат следните трети лица, които обработват вашите данни по възлагане от Райфайзенбан (България) ЕАД:

  • Български пощи ЕАД и/или други лица, предоставящи пощенски услуги (куриери), за целите на осъществяване на комуникацията помежду ни.
  • Потенциални и съществуващи партньори на Банката с оглед осъществяваната от банката дейност, в т.ч. партньори на Райфайзенбанк (България) ЕАД по договори за адвокатски услуги, услуги по превод на документи и др.
  • Доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които Райфайзенбанк (България) ЕАД има сключен договор (напр.компании за маркетинг и маркетингови проучвания, доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка, фирми за съхранение и унищожаване на документи, доставчици на административни услуги, доставчици на услуги по архивиране и др.)
  • Мобилният оператор, с когото банката има сключен договор за абонамент за предоставяне на услуги за мобилна комуникация, "ТераКомюникейшънс" АД и/или друго лице, предоставящо телекомуникационни, SMS, MMS, JAWA или други свързани услуги, с което Райфайзенбанк (България) ЕАД има сключен договор за осъществяване на дейности по уведомяване.
  • Консултанти, одитори, свързани лица от групата "Райфайзен".
  • Агенции за подбор и лизинг на персонал; компании, провеждащи психологически и/или професионални тестове, които се използват в процеса по подбор.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

  В изпълнение на нормативно задължение

  Споделяме ваши данни с държавни органи/институции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. БНБ, НАП, НОИ, Инспекция по труда, КФН, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД, ДСИ, ЧСИ и др.), одитори, фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:

  • Изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
  • Отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.
  • Разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
  • Предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на Райфайзенбанк (България) ЕАД, нашите кандидати за работа или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

  7. Какви са правата ви като субект на данни

  Правата ви като субект на данни, които Райфайзенбанк (България) ЕАД обработва

  Имате право:

  • На достъп до предоставените на Райфайзенбанк (България) ЕАД ваши лични данни и правото да изисквате от Райфайзенбанк (България) ЕАД коригиране и актуализиране на съхраняваните ваши лични данни; Това може да направите като подадете заявление в одобрена от банката форма или във всеки банков офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД.
  • Да оттеглите по всяко време предоставеното от вас съгласие за обработване и съхранение на личните ви данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие (например при директен маркетинг, продукти/услуги на баши партньори). Оттеглянето на вашето съгласие не засяга законосъобразността на данните ви, извършено до този момент.
  • Да подадете искане за изтриване на вашите лични данни, които се съхраняват и обработват от Райфайзенбанк (България) ЕАД, в случаите, в които вече няма основание за обработването им.
  • Да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните ви данни от Райфайзенбанк (България) ЕАД и да направитевъзражение срещу обработването.
  • Да получите вашите лични данни, които сте предоставили на Райфайзенбанк (България) ЕАД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на сключен договор между вас и Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин.
  • Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзкас обработката на личните ви данни от Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на вашето искане.

  Ако не сме в състояние да се справим изцяло с искането ви в рамките на посочения срок (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя искания), може да удължим този период и ще ви обясним причините за това. В определени от закона случаи Райфайзенбанк (България) ЕАД може да забави, ограничи или да не предостави исканата информация и/или да не предприеме коригиране/изтриване на данни, като в тези случаи вие може да упражните правата си и чрез Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

  8. Срокове за съхранение на данните

  Срок за съхранение на вашите данни

  Ще пазим вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 години, считано от годината, следваща годината, в която приключва отношението, във връзка с което са били събрани вашите лични данни. В случаите на сключен граждански договор или договор за стаж ще съхраняваме вашите данни за срок не по-дълъг от 5 години, считано от годината, следваща годината, в която приключва отношението, във връзка с което са били събрани вашите лични данни.

  Ще извършваме съхранение на данните ви поради следните причини:

  • За да изпълним предвидените спрямо Райфайзенбанк (България) ЕАД законови задължения относно съхранение на данните за кандидатите за работа и/или стаж.
  • За да можем да удовлетворим ваши искания за предоставяне на информация.
  • За да можем да отговорим на вашите въпроси и жалби.
  • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към вас.
  • За осъществяване на наши легитимни интереси.

  Съхранението и обработването на вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между вас и Райфайзенбанк (България) ЕАД, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

  9. Длъжностно лице по защита на данните

  Длъжностно лице по защита на данните

  С оглед защитата на вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Райфайзенбанк (България) ЕАД, Банката определя и назначава длъжностно лице по защита на данните: тел. 02/91985783, онлайн форма.

  Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни и с упражняването на вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

  10. Промени в настоящата информация

  Промени в настоящата информация

  Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. За всяка промяна ще бъдете изрично информирани чрез интернет сайта на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД (Банката) счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

  Информацията в електронен формат

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.