Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк открива сметки за извършване на ежедневни банкови операции и плащания. Разпореждайте се със средствата си касово или безкасово на хартия или чрез системата ни за онлайн банкиране.

  Предимства

  • Нареждате и получавате преводи във валута

   Различна от валутата на сметката и/или в същата валута.

  • Разпореждате се със средствата по сметката

   Безкасово и касово* от всеки офис на Райфайзенбанк в страната, както и чрез системата ни за електронно банкиране.

  • Достъп до информация

   Получавате достъп до информация за вашите сметки във всеки офис на Райфайзенбанк в страната и чрез системата ни за електронно банкиране.

  Детайли

  Райфайзенбанк открива разплащателни сметки за местни и чуждестранни търговци, в лева и в основни чуждестранни валути - евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири, датски крони, японски йени, норвежки крони, шведски крони, руски рубли, румънски леи и полски злоти.

  Информация за движенията и салдата по сметките могат да се получават в следните формати и канали:

  • В офис на банката – Pdf
  • Чрез Райфайзен ОНЛАЙН – Pdf, XML, МТ940 и Csv
  • Мултикеш – МТ940
  • SWIFT – M940, MT941 и MT942

  * Касови операции се предлагат за сметки в лева, евро, щатски долари, британски лири и швейцарски франкове.

  Кандидатстване

  Сметка на търговско дружество или едноличен търговец можете да откриете, ако сте управляващо и представляващо дружеството лице, респективно лице, представляващо едноличния търговец, както и ако сте упълномощени изрично от управляващото и представляващо лице на дружеството/търговеца за целта.

  Откриване на сметка

  • Депозирате попълнени банкови формуляри - Договор-искане за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги на Юридически лица и Спесимен от подписите, като всички образци от подписите от ваша страна следва да бъдат положени пред отговорен банков служител или заверени нотариално.
  • В случаите, в които упълномощите трети, различни от оторизираните по регистрация на дружествотолица, за разпореждане с банковите сметки, следва да представите пред банката нотариално заверено пълномощно и спесимен от подписите на упълномощеното лице или да попълните и подпишете пред отговорен банков служител пълномощното за разпореждане със сметки и спесимен от подписите на упълномощеното лице.
  • В зависимост от типа на търговеца банката може да изиска предоставяне на допълнителни документи, необходими за откриване на сметката.
  • При откриване на сметка, следва да внесете по нея минималното изискуемо салдо, съгласно действащата Тарифа на банката.
  • Заплащате еднократна такса за откриване на сметка, съгласно действащата Тарифа на банката.
  • Банката събира месечна такса за обслужване на сметката, съгласно действащата Тарифа на банката.

  Данъчни аспекти, отнасящи се до сметките

  Съгласно действащия Закон за корпоративното подоходно облагане чуждестранните юридически лица, които нямат място на стопанска дейност в България, дължат 10% данък при източника върху някои видове доходи, реализирани в България, между които и доходи от лихви по банкови сметки.

  Предвид горното, Райфайзенбанк (България) ЕАД удържа 10% от изплатените лихви по клиентски банкови сметки и депозити.

  Забележка: Облагането може да бъде избягнато, ако е налично споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между България и съответната държава по регистрация на клиента – чуждестранно юридическо лице. С оглед избягване на облагането или получаване на данъчно облекчение, чуждестранната фирма трябва да представи в банката документ, издаден от местните данъчни власти, удостоверяващ качеството и на местно лице на другата държава, декларация от самата фирма, че тя е краен получател на дохода и няма място на стопанска дейност в Република България, както и да приложи документ, удостоверяващ представителната власт на лицата, подписали декларацията.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.