Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк приема парични средства на срочен депозит в национална и чуждестранна валута /евро, щатски долари и английски лири/ за определен период, при лихвен процент, съгласно лихвен бюлетин за юридически лица и еднолични търговци.

  Предимства

  • Сигурност

   Фиксиран лихвен процент за целия срок на договора.

  • Без наказателни такси

   Без наказателни такси за предсрочно прекратяване.

  • Теглене на начислена лихва

   Възможност да изтеглите начислената лихва на падежа.

  • Теглене на главница

   Възможност да изтеглите част от главницата на падежа.

  • Гарантиране на влоговете

   Депозити, до размера и при условията, определени от Закона за защита на влоговете условия, са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете.

  Детайли

  Срочните депозити са депозирани от вас при банката парични средства за съхранение за определен срок, при лихвен процент, съгласно Лихвения бюлетин за Юридически лица и еднолични търговци. Срочният депозит не позволява извършване на входящи или изходящи разплащания, както и друг вид текущи операции по същия.

  Валута

  Райфайзенбанк открива срочни депозити в национална и чуждестранна валута – евро, щатски долари и английски лири.

  Лихва

  Предлаганите от банката лихвени проценти посочени в съответния приложим Информационен лихвен бюлетин за депозити и сметки на вложителите - юридически лица и еднолични търговци са на годишна база.

  Лихвеният процент е  фиксиран в съответния договор за депозит е валиден за срока посочен в договора.

  Лихвата се изчислява на база 360 / 360 дни годишно - този метод е валиден за депозити в лева, евро и щатски долари, а за британски лири се прилага база 365 / 365 дни годишно.

  Олихвяване

  Олихвяването на срочните депозити се извършва на падежа след изтичане на договорения срок на депозита, с изключение на случаите, в които депозитът бива предсрочно прекратен.

  В случай че прекратите срочния депозит преди падежа, банката ви изплаща лихва при процент, равен на лихвения процент по разплащателни сметки в съответната валута за действителният брой дни на депозита, съгласно актуалния към датата на прекратяването лихвен бюлетин за юридически лица и еднолични търговци.

  Депозитите в банката са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете /Фонда/. Фондът гарантира изплащане на сумите по депозити на 1 лице в банката, независимо от броя и размера на депозитите, до 196 000 лева общо за главница и лихва по всички депозити, при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

  Данъчни аспекти, отнасящи се до сметките

  Съгласно действащия Закон за корпоративното подоходно облагане чуждестранните юридически лица, които нямат място на стопанска дейност в България, дължат 10% данък при източника върху някои видове доходи, реализирани в България, между които и доходи от лихви по банкови сметки.

  Предвид горното, Райфайзенбанк (България) ЕАД удържа 10% от изплатените лихви по клиентски банкови сметки и депозити.

  Забележка: Облагането може да бъде избягнато, ако е налично споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между България и съответната държава по регистрация на клиента – чуждестранно юридическо лице. С оглед избягване на облагането или получаване на данъчно облекчение, чуждестранната фирма трябва да представи в банката документ, издаден от местните данъчни власти, удостоверяващ качеството и на местно лице на другата държава, декларация от самата фирма, че тя е краен получател на дохода и няма място на стопанска дейност в Република България, както и да приложи документ, удостоверяващ представителната власт на лицата, подписали декларацията.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  call.center@raiffeisen.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.