Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Росица Петкова, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 453


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционно споразумение НГФ 2017

  Райфайзенбанк България (ЕАД) съвместно с Национален гаранционен фонд ЕАД (НГФ) предоставя възможност за финансиране на малките и средни предприятия в България при облекчени изисквания за обезпеченост.

  Предимства

  • Облекчени изисквания за обезпечение

  • Конкурентни ценови условия

  • По-големи възможности за финансиране

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер Макс. 10 000 000 BGN
  Продукти, гарантирани по програма НГФ 2017
  • Инвестиционни и срочни кредити (с погасителен план), включително инвестиционни кредити одобрени по Оперативни програми на ЕС
  • Револвиращи лимити (вкл. овърдрафт) с възможност за издаване на банкови гаранции и акредитиви.
  Срок
  • Инвестиционни лимити - до 120 месеца
  • Срочни оборотни кредити - до 60 месеца
  • Оборотни кредити (револвиращ/овърдрафт) - до 36 месеца
  • Банкови гаранции и акредитиви

  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програмата НГФ 2017 и кредитната политика на банката.

  Гаранционно покритие 50 %

  Кандидатстване

  Процедура по кандидатстване

  Малки и средни предприятия, регистрирани и опериращи на територията на България, които отговарят на поне един от следните критерии:

  • Предприятието е малко или средно предприятие по смисъла на ЗМСП.
  • НЕ е в затруднено положение съгласно дефиницията на чл.2, т.18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година.
  • Кредитополучателят, както и Свързаните с него лица нямат кредитна задлъжнялост, изразяваща се в просрочие над 90 дни за сума в размер над 2500 лв. към търговска банка или лизингово дружество.
  • Кредитополучателят е с известен краен контролиращ собственик, като не се допуска включване в гарантирания портфейл на Кредити на Предприятия, чийто краен контролиращ собственик е фирма регистрирана в Офшорна зона.
  • Дейността на Кредитополучателя не е свързана с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на банката.
  • Кредитополучателят не е или не осъществява:
   • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда
   • Дружества, с неизвестен краен контролиращ собственик
   • Политически партии и свързани с тях лица
   • Дружества и организации с нестопанска цел
   • Медии
   • Дейности, свързани със спорт и спортни прояви
   • Други забранени от закона дейности

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен партньор на НГФ по гаранционни програми.

  • Съдействие и подкрепа

   Oт висококвалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  • Облекчени ценови условия при използването на програмата.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.