Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Търговия с акции

  Инвестирайте спестяванията си

  С Райфайзенбанк търгувате с акции и борсово търгувани инструменти на българския и международните капиталови пазари. Можете да купите акции на водещи компании или просто да инвестирате свободните си средства.

  Предимства

  • Над 50 финансови пазари

   Достъп до над 50 фондови борси в България и по света, в това число Ню Йорк, Лондон, Франкфурт, Виена, Токио и много други.

  • Конкурентни такси и комисиони

   Конкурентни такси и комисиони, обвързани с вашата търговска активност и постигнат оборот.

  • Връзка с нашите брокери

   Достъп до утвърдени професионалисти в областта на капиталовите пазари, които ще отговорят на вашите въпросите и ще асистират в процеса на покупка или продажба на ценни книжа.

  Детайли

  В качеството си на лицензиран от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник, Райфазенбанк предлага пълния набор от услуги на българския и международните капиталови пазари.

  Услуги

  • Покупка / Продажба на акции, регистрирани за търговия на Българска фондова борса.
  • Покупка / Продажба на акции и борсово търгувани фондове, регистрирани за търговия на над 50 борси по целия свят.
  • Търговия с компенсаторни инструменти.
  • Участия в първични и вторични публични предлагания.
  • Участие в търгово предлагане за изкупуване на ценни книжа.
  • Съхранение на ценни книжа и др.

  При търговията с акции няма изисквания за минимална сума за инвестиране, освен ако финансовият инструмент не предполага друго.

  Поръчки

  Клиентите ни имат възможност да подават различни по срочност и вид поръчки:

  • Валидни за деня
  • Валидни до определена дата
  • Валидни до отмяна
  • Лимитирани поръчки
  • Стоп поръчки
  • Айсберг поръчки
  • Други поръчки

  Такси

  Съгласно действащата Тарифа на банката за юридически лица.

  Архив

  Тарифа за юридически лица

  Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци на Райфайзенбанк (България) ЕАД за минали периоди.

  Научете повече

  Уведомления

  Осъществете търговия с акции

  Условия

  За да търгувате с ценни книжа е необходимо да сте навършили 18 години и да имате открита разплащателна или друга сметка в Райфайзенбанк.

  Често задавани въпроси

  Какво представляват акциите?

  Акциите са ценни книжа, които дават право на собственост върху капитала на дружеството. Купувайки акции на някоя компания, вие ставате собственик на пропорционален дял от нея.
  Акциите носят съответни права на инвеститорите, най-важните от които са право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.
  Акциите се търгуват на борси, където се срещат интересите на пазарните участници или компаниите набират капитал. В света съществуват над 250 борси.

  Какво представляват борсово търгуваните фондове?

  Борсово търгуваните фондове (ETF) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като акции. Те могат да бъдат пасивно или активно управлявани и обикновено следват представянето на даден пазарен измерител или определен икономически сектор. Те предоставят възможност за инвестиране в определена група финансови инструменти при по-ниски разходи в сравнение с покупката на единичните инструменти.

  Какви са рисковете свързани с търговията с тези инструменти?

  Инвестиците в акции обикновено се характеризират с по-висок риск спрямо други финансови инструменти като облигации или сертификати. Основните рискове, за които инвеститорите следва да следят, са:

  • Кредитен риск – това е рискът от фалит или неплатежоспособност на емитента. Тук следва да се отчете, че акционерите са на последно място при удовлетворяване на кредиторите на фалиралата компания. В случай на фалит, инвеститорът може да загуби всички вложени средства.
  • Пазарен риск – риск от промяна в цената на акциите поради неблагоприятни пазарни условия, лоши финансови резултати на дадена компания, лошо представяне на цял икономически сектор, политически риск и други. 
  • Валутен риск – риск от неблагоприятна промяна на курса на валутата, в която са деноминирани ценните книжа, ако тя е различна от местната за инвеститора валута.

  До колко съм защитен като инвеститор?

  В България действа Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, който покрива загуби вследствие на фалит на инвестиционен посредник в размер на до 90% от притежаваните активи, но не повече от 40 000 лв. На компенсация от Фонда подлежат инвеститорите, които са класифицирани като „непрофесионални клиенти“.

  Съобразно действащите законови разпоредби, Райфайзенбанк съхранява ценните книжа на клиентите, отделно от собствените си ценни книжа. В зависимост от вида на ценните книжа, те се съхраняват в Централен Депозитар АД, Българска Народна Банка или чуждестранни депозитари.

  С какви инструменти мога да търгувам?

  Райфайзенбанк предлага търговия с голямо разнообразие от финансови инструменти, в това число  акции, борсово търгувани фондове, държавни ценни книжа, корпоративни облигации, структурирани продукти и др.

  Какви са таксите и комисионните, свързани с търговията на ценни книжа?

  Всички такси и комисионни са описани в тарифата на банката, която е достъпна на уебстраницата на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Какви стъпки да предприема, за да търгувам с ценни книжа?

  За да търгувате с финансови инструменти чрез Райфайзенбанк, вие следва да станете клиент на банката и да подпишете договор за инвестиционно обслужване.

  Как да купувам и продавам финансови инструменти?

  Поръчки за финансови инструменти се приемат от нашите брокери както по телефон, така и по електронна поща. Поръчка може да се подаде в избрани офиси на банката.

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността. 

  LEI

  LEI (Legal Entity Identifier) е международен идентификатор за юридически лица. Този идентификатор позволява на регистрираните лица да се идентифицират по един унифициран начин при сключване на транзакции с финансови инструменти.

  Контакти

  Отдел Продажби на капиталовите пазари

  Брокер ценни книжа
  Тел.: (+359 2) 91 985 490

  Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  Тел.: (+359 2) 91 985 456

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.