Tools
Затвори
Затвори

Централа на Райфайзенбанк

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Корпоративно банкиране

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 101

Факс

(+359 2) 91 985 140

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Telenor)

(+359 2) 962 41 02

Факс

(+359 2) 962 78 59

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 са на цената на градски разговор от територията на цялата страна, разликата градски/междуградски разговор се поема от банката. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Теленор-Теленор, според собствения тарифен план на абонатите.


Факторинг

Виктор Спасов, Началник отдел Факторинг

Телефон

(+ 359 2) 91 985 774

(+ 359) 886 999 569


Отдел Финансови институции/Суверени

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Факс

(+359 2) 943 45 57

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Отдел Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Търговия с акции, дългови инструменти и структурирани продукти

Николай Кичуков, Старши Брокер

Телефон

(+359 2) 91 985 490

Валутен пазар и управление на пазарен риск

Светослав Георгиев, Старши Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 464


Мариела Смилева, Дилър

Телефон

(+359 2) 91 985 454


Елка Петкова, Дилър

Телефон

(+ 359 2) 91 985 429

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк (България) ЕАД предоставя попечителски и депозитарни услуги от стартирането на своята дейност през 1995 г. Райфайзенбанк (България) е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ.

  Услуги

  Услугите, предлагани от Райфайзенбанк (България) ЕАД, включват:

  • Съхранение, сетълмент и обслужване на регистри на чуждестранни финансови инструменти.
  • Съхранение, сетълмент и обслужване на регистри с български финансови инструменти, търгувани на регулиран и извънборсов пазар (OTC).
  • Осигурява възможност за съхранение на финансови инструменти в омнибус или сегрегирана сметка в зависимост от изискването на съответния пазар.
  • Събиране и разпределяне на доходи (дивиденти, лихвени плащания, падежи) от инвестиции в български и чужди финансови инструменти.
  • Мониторинг и изготвяне на уведомления до акционерите за настъпващи корпоративни събития.
  • Обслужване на акционерите при опционно участие в корпоративни събития с незадължителен характер (voluntary corporate actions).
  • Съдействие при участие в общи събрания, свикани от чуждестранни емитенти на финансови инструменти.
  • Потвърждаване на изчислението на нетните стойности на активите и цената на обратно изкупуване на договорни фондове съгласно нормативните изисквания на ЗДКИСДПКИ.
  • Осъществяване на контрол на движението на паричните средства и на финансовите инструменти на договорни фондове съгласно нормативните изисквания на ЗДКИСДПКИ.
  • Наблюдение и контрол на операциите с паричните средства и финансовите инструменти на дружества със специална инвестиционна цел.
  • Изпълнение на други контролни функции за дружества със специална инвестиционна цел съобразно нормативните изисквания на ЗДСИЦ.
  • Изготвяне на нормативно изискуеми отчети информация на клиентите за поверените активи и за извършените операции с тях.
  • Изготвяне на отчети, свързани със специфичните нужди на всеки конкретен клиент.
  • Предоставяне на пазарна и данъчна информация, касаеща чуждестранни финансови инструмент.
  • Данъчни услуги - освобождаване на данък при източника, възстановяване на надплатен данък, прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.
  • Обслужване на сетълмент сметка със специален режим (DVP сметка) на клиенти-инвестиционни посредници, членове на Централен депозитар АД.
  • Други услуги по договаряне.

  За кого са предназначени

  Услугите, предоставяни по-горе, са предназначени както за български, така и за чуждестранни клиенти:

  • Кредитни институции

  • Управляващи дружества

  • Чуждестранни глобални попечители

  • Инвестиционни посредници

  • Застрахователни компании

  • Колективни и алтернативни инвестиционни схеми и фондове

  • Корпоративни клиенти, малки и средни предприятия

  • Държавни и бюджетни организации и други типове клиенти

  Условия

  Условия за предоставяне на попечителски и депозитарни услуги:

  1. Необходимо е клиентите да сключат договор попечителски или депозитарни услуги, както и договор за обслужване на разплащателна сметка след успешно преминаване на KYC процедурата.
  2. Няма изискване клиентите да са категоризирани като професионални клиенти.
  3. Няма изискване клиентите да ползват Райфайзенбанк (България) ЕАД в качеството на брокер.

  Предимства

  • Дългогодишен опит

   Екипът на Райфайзенбанк (България) ЕАД притежава дългогодишен опит и отлични познания в областта на попечителските и депозитарните услуги.

  • Ексклузивен под-депозитар

   Райфайзенбанк (България) ЕАД ползва собственика си Райфайзен Банк Интернешънъл АГ в качеството на ексклузивен под-депозитар, осигуряващ достъп на клиентите ни до 60 чуждестранни пазара.

  • Ценово предимство

   Със съдействието на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ имаме съществено ценово предимство на пазарите в Централна и Източна Европа.

  • Допълнителни преференции

   Клиентите ни ползват допълнителни преференции, ако ползват брокерските услуги на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  • Съдействие

   Осигуряваме съдействие при освобождаване от данък или възстановяване на надплатен данък в зависимост от данъчното законодателство на съответния пазар.

  Контакти

  Биляна Стефанова, Tел.: (+359 2) 91 985 469,
  Е-мейл: biliana.stefanova@raiffeisen.bg

  Емилия Атанасова, Tел: (+359 2) 91 985 463,
  Е-мейл: emilia.atanassova@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.