Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Речник

  Настоящият речник съдържа определения на термините, използвани в Общите условия за платежни сметки и услуги, безконтактни дебитни карти и Райфайзен ОНЛАЙН за физически лица, както и други банкови документи на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД, предоставя настоящия речник на своите клиенти по всяко време, включително на лица, които не са клиенти, като го осигурява на разположение в банковите си офиси или на интернет страницата си на адрес www.rbb.bg.

  Речникът се допълва и актуализира в съответствие с действащото законодателство и развитието на предлаганите от Райфайзенбанк (България) ЕАД продукти и услуги.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД осигурява речника на английски език, като при несъответствие или противоречие, определящ е оригиналният текст на български език.

  А

  Авторизация на транзакция с банкова карта

  Процес, при който се извършва проверка на възможността да се извърши транзакция с банкова карта, като се проверява валидността на картата, наличие на достатъчна сума или разрешен лимит, размер на дневни и седмични лимити, верността на ПИН и други.

  Б

  Безконтактна операция

  Платежна операция с карта, обозначена със знак/символ за безконтактни плащания (Символ за безконтактни плащания), извършена с доближаване/допир (безконтактно) до терминално устройство ПОС/АТМ.

  В

  Вальор

  Това е референтна дата, използвана от банката за изчисляване на лихвите по средствата, с които е задължена или заверена платежната сметка. Когато не е договорено олихвяване на платежната сметка, вальор е датата, на която банката е длъжна да задължи или завери платежната сметка.

  Входящ кредитен превод в чуждестранна валута

  По платежната сметка на клиента при банката постъпват суми от парични преводи в чуждестранна валута.

  Г

  Годишен процент на разходите (ГПР)

  ГПР представлява процентно изражение на общите разходи по кредита за потребителя (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

  Гратисен период по кредитна карта

  Това е периодът, в който може да се възстанови изразходваната сумa по кредитната карта, при което върху изразходваната сума или част от нея не се начислява лихва.

  Д

  Дебитна карта

  Дебитната карта представлява средство за отдалечен достъп, чрез което притежателят получава достъп до средствата си по сметка и може да извършва следните операции – плащане на стоки и услуги чрез ПОС, теглене на пари в брой от банкомат, получаване на пари в брой чрез ПОС, плащане на периодични сметки, плащане на стоки и услуги в интернет, смяна на ПИН, справка за състоянието на сметката и други.

  Директен дебит

  Клиентът дава съгласието си трето лице (получател) да нареди на банката да извърши паричен превод от платежната сметка на клиента по платежна сметка на получателя. Банката извършва паричен превод до получателя на дата или дати, договорени от клиента и получателя. Сумата може да е различна.

  Допълнителна карта

  По искане на картодържател (титуляр на сметката) банката издава допълнителни дебитни/кредитни карти (вкл. микрокарта и/или карта-стикер) на същото или друго лице към вече издадена дебитна или кредитна карта. Допълнителните карти се издават за ползване на средствата или част от средствата по сметката/кредитния лимит.

  Доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка

  Доставчик на платежни услуги, предлагащ и поддържащ платежната сметка.

  З

  Закриване на разплащателна сметка

  Закриване на платежна сметка, която се използва от клиента за извършването на платежни операции.

  Запор върху вземания за наличности по банкова сметка

  Налага се въз основа на запорно съобщение, издадено от орган по принудително изпълнение (съдебен или публичен изпълнител). Рестрикцията цели титулярят на сметката да бъде лишен от възможността да се разпорежда с наличностите по нея до размера на задължението, указано в запорното съобщение. Налагането, обхватът и вдигането на запора изцяло са в компетенциите на органа по принудително изпълнение.

  И

  Импринтер

  Устройство за извършване на плащане на стоки и услуги при търговец или за получаване на пари в брой чрез използване на банкова карта. За разлика от ПОС терминала при плащанията чрез импринтер информацията от магнитната лента/чипа на картата не се чете, а се снема релефен отпечатък от картата.

  К

  Картов обменен курс

  При операции с карта в чужбина във валута, различна от валутата на сметката, сумата на трансакцията се превалутира в сума във валутата на сметката по картов обменен курс за международни транзакции с карти, прилаган в деня на осчетоводяване на съответната транзакция.

  Картодържател

  Физическо лице, притежател на банкова дебитна, кредитна или предплатена карта (вкл. микрокарта и/или карта-стикер).

  Код CVV2/CVC2

  Представлява трицифрен код, изписан върху гърба на банковата карта, който се използва при плащане в интернет вместо полагане на подпис или въвеждане на ПИН. За потвърждение на интернет транзакции се въвежда CVV код за карти Visa и CVC код за карти Mastercard, който се нарича още секюрити код /security code/ или код за сигурност.

  Кредитен лихвен процент

  Лихвен процент, плащан на потребителя във връзка с притежаването на средства по платежна сметка.

  Кредитен превод в национална валута към платежна сметка на бюджета при друг ДПУ

  По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва парични преводи от платежната сметка на клиента по платежна сметка на бюджета при друг доставчик на платежни услуги, инициирани с платежно нареждане за плащане към бюджета, в национална валута.

  Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при друг ДПУ

  По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва парични преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка при друг доставчик на платежни услуги, в национална валута.

  Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при същия ДПУ

  По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва парични преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка при същия доставчик на платежни услуги, в национална валута.

  Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при друг ДПУ

  По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва парични преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка при друг доставчик на платежни услуги, в чуждестранна валута.

  Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при същия ДПУ

  По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги извършва парични преводи от платежната сметка на клиента по друга платежна сметка при същия доставчик на платежни услуги, в чуждестранна валута.

  Кредитна карта

  Кредитната карта представлява средство за отдалечен достъп до одобрен кредитен лимит (или налични средства по сметката) за извършване на платежни и неплатежни операции в страната и в чужбина, в съответствие с изискванията на Visa/Mastercard и действащото законодателство.

  Кредитен лимит по карта

  Кредитният лимит по карта, представлява размерът на отпуснатия кредит, който може да бъде използван посредством кредитната карта. Кредитният лимит се предоставя от банката и може да бъде използван от картодържателя само чрез картата в рамките на валидността на картата и допустимите операционни лимити.

  М

  Месечно извлечение по кредитна карта

  След края на отчетния период, банката изготвя месечно извлечение по кредитна карта, което предоставя информация за извършени трансакции и състояние на картата – актуален кредитен лимит, приложим лихвен процент, извършени операции през отчетния период, начислени лихви и такси, извършени плащания, обща дължима сума, дължима минимална погасителна вноска (МПВ), срок за внасяне на МПВ, разполагаем кредитен лимит и други.

  Микрокарта/карта-стикер

  Допълнителна карта във вид на микрокарта/карта-стикер, с която могат да се извършват безконтактни операции – плащане на стоки и услуги, теглене на пари в брой и др., когато терминалното устройство е снабдено с необходимата функционалност.

  Минимална погасителна вноска (МПВ) по кредитна карта

  Минималната сума, която картодържателят е необходимо да внася по кредитната картата всеки месец, в рамките на определения срок за плащане (крайна дата за погасяване). МПВ се формира като процент от използвания кредитен лимит или е фиксирана сума в зависимост от конкретния продукт. При невнасяне на МПВ в срок се начислява обезщетение за забава върху забавената сума.

  Н

  Нареждане за периодични преводи

  Нареждането за изпълнение на периодични преводи представлява предварително подписана стандартна форма за платежно нареждане, която се изпълнява на зададена от ОНЛАЙН Потребителят честота и дата.

  Несеквестируем доход по банкова сметка

  Доход, върху който не може да бъде насочвано принудително изпълнение. Несеквестируемите доходи не попадат в обхвата на запор, наложен върху вземания за наличности по банкови сметки.

  О

  Обслужване на дебитна карта в национална валута

  Банката обслужва дебитна карта, свързана с платежна сметка на клиента в национална валута. Сумата на всяка операция с картата се осчетоводява директно и в пълен размер от платежната сметка на клиента.

  Обслужване на кредитна карта в национална валута

  Банката обслужва кредитна карта, свързана с платежна сметка на клиента в национална валута. Общата сума на операциите, извършени с картата за договорен период, се осчетоводява от платежната сметка на клиента в пълен размер или частично на договорена дата. С договор за кредитна карта между банката и клиента се определя дали на клиента се начислява лихва за предоставения заем.

  Овърдрафт

  Банката и клиентът се договарят предварително, че клиентът има право да взема заем, в случай че в неговата платежна сметка не са останали средства. В договора се определя максимална сума, която може да се заема, и дали се начисляват такси и лихва за клиента.

  Онлайн клиент

  Регистриран клиент в „Райфайзен ОНЛАЙН“, който ползва достъпните услуги през съответния електронен канал за достъп. Един онлайн клиент може да има няколко онлайн потребители, надлежно упълномощени за ползване на съответните услуги по сметките на онлайн клиента.

  Онлайн потребител

  Потребител с предоставени и дефинирани права за определен онлайн клиент.

  Операционни лимити по карта

  Наложени като ограничение максимални стойности за сума и брой на трансакциите, извършвани с банкова карта за определен период от време. Операционните лимити могат да бъдат дневни, седмични, за страната и за чужбина, за залагания и за интернет трансакции, за теглене в брой и за плащане.

  Откриване на разплащателна сметка

  Доставчикът на платежни услуги открива платежна сметка на клиент за извършване на платежни операции без срок за предизвестие от титуляря за ползване на средствата.

  Отчетен период по кредитна карта

  Това е периодът, за който се отнася месечното извлечение, т.е. периодът, който се отчита. След приключване на отчетния период се формира минималната погасителна вноска и общото задължение, както и започва да тече срокът за погасяване.

  П

  Персонален идентификационен номер (ПИН)

  Секретен код, свързан с конкретна банкова карта, който се въвежда от клиента и се проверява всеки път при теглене на пари от АТМ, както и в някои случаи при плащане на ПОС терминал. ПИН-ът е четирицифрен и служи за идентификация на картодържателя при използване на картата. Кодът е известен само на картодържателя и не трябва да се съобщава на никого. Банката няма информация за ПИН-а на картата. При забравен ПИН е необходимо клиентът да се свърже с офиса издател на картата и да заяви нов ПИН или нова карта и ПИН.

  Платежна операция

  Действие, предприето от платеца или от получателя по внасяне, прехвърляне или теглене на пари в наличност, независимо от основното правоотношение между платеца и получателя.

  Платежна сметка

  Сметка, водена на името на един или повече титуляри, използвана за изпълнението на платежни операции. Платежни сметки, като срочни депозити и спестовни влогове, се използват освен за платежни услуги и за съхранение на пари, вследствие на което по тях може да се изисква поддържане на минимална наличност.

  Платежно нареждане

  Всяко нареждане от платеца или получателя към банката, с което се разпорежда изпълнението на платежната операция.

  Платец

  Физическо или юридическо лице, което е титуляр на платежна сметка и разпорежда изпълнението на платежно нареждане по тази сметка, а когато липсва платежна сметка – физическо или юридическо лице, което дава платежно нареждане.

  Плащане с дебитна карта

  Клиентът плаща стоки и услуги на място или през интернет с дебитна карта.

  Плащане с кредитна карта

  Клиентът плаща стоки и услуги на място или през интернет с кредитна карта.

  Поддържане на платежна сметка *разплащателна сметка

  Доставчикът на платежни услуги обслужва платежна сметка, която се използва от клиента за извършването на платежни операции без срок за предизвестие от титуляря за ползване на средствата.

  Покупка с Cash Back

  Услугата позволява при плащане с кредитна или дебитна карта в някои търговски обекти да се изтегли малка сума в брой (до 50 лева).

  Ползвател на платежни услуги

  Физическо или юридическо лице, което се ползва от платежна услуга в качеството си на платец или получател, или и в двете си качества.

  Получател

  Физическо или юридическо лице, определено като краен получател на средства, които са предмет на платежна операция.

  Потребител

  Физическо лице, ползвател на платежна услуга, което при договори за предоставяне на платежни услуги извършва дейност, различна от неговата търговска или професионална дейност.

  Предоставяне на дебитна карта

  Доставчикът на платежни услуги предоставя платежна карта, свързана с платежната сметка на клиента. Сумата на всяка операция с картата се осчетоводява директно и в пълен размер от платежната сметка на клиента.

  Предоставяне на кредитна карта

  Доставчикът на платежни услуги предоставя платежна карта, свързана с платежната сметка на клиента. Общата сума от операциите, извършени с картата за договорен период, се осчетоводява от платежната сметка на клиента в пълен размер или частично на договорена дата. С договор за кредит между доставчика и клиента се определя дали на клиента се начислява лихва за предоставения заем.

  Р

  Работен ден

  Всеки ден, в който Банката осъществява дейност, необходима за изпълнението на платежна операция; за платежни операции, свързани с прехвърляне на средства от/към други доставчици на платежни услуги, съботните и неделни дни, когато не са обявени за работни дни, както и официалните празници в Р България се считат за неработни дни.

  Работно време

  Интервал от време в рамките на работния ден, след който всяко платежно нареждане се смята за получено на следващия работен ден.

  Райфайзен ОНЛАЙН

  „Райфайзен ОНЛАЙН“ е платформа на РББГ за интернет банкиране, който предлага възможност на клиентите на банката да ползват информация и услуги, предлагани чрез електронни канали за достъп – интернет и специализирано приложение за мобилни устройства.

  Референтен лихвен процент

  Лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия лихвен процент и който произтича от общодостъпен източник, който може да се провери от двете страни по договор за предоставяне на платежна услуга.

  С

  Сигурни плащания в интернет (3-D Secure)

  Функционалност за допълнителна защита при извършване на плащания в интернет с банкови карти, която изисква за приключване на транзакцията картодържатeлят да въведе т. нар. 3-D Secure code (еднократен код за потвърждаване на плащания в интернет). При всяко плащане в интернет страници на търговци, участващи в програмите Mastercard SecureCode за карти Mastercard и Verified by Visa за карти Visa, картодържателят получава SMS с кода за потвърждаване на плащането.

  Справка за баланс по карта чрез терминално устройство АТМ (проверка на наличност)

  Картодържателят има възможност да получи справка на терминално устройство АТМ (банкомат) в страната за наличната сума, която може да се ползва с банковата му карта.

  SMS/E-mail известяване

  Услуга за известяване с кратки текстови съобщения или съобщения на електронна поща. SMS/Е-mail известяването предоставя възможност за получаване на следните видове известия:

  • за всяка извършена операция на АТМ/ПОС
  • за внесени/преведени средства по картата
  • за дължима сума по кредитна карта, минимална погасителна вноска и срок за плащане
  • други известия, свързани с ползването на картата и кредитния лимит

  Т

  Такси

  Всички дължими суми съгласно Тарифата, като такси, комисиони, неустойки, разноски, независимо от техния вид.

  Теглене в брой на територията на страната

  Клиентът тегли пари в брой от своята платежна сметка на територията на страната на каса, ПОС или АТМ терминално устройство.

  Теглене в брой с карта на терминално устройство АТМ/ПОС в чужбина

  Картодържателят има възможност да тегли пари в брой от своята банкова карта чрез терминално устройство АТМ/ПОС в чужбина.

  Терминално устройство АТМ (Automated Teller Machine, Банкомат)

  Автоматичен електронен терминал (съкр. от ATM - Automated Teller Machine) за извършване на картови транзакции, като теглене на пари в брой, плащане на стоки или услуги, проверка на наличност, смяна на ПИН и други функции.

  Терминално устройство ПОС (POS Terminal)

  Електронен терминал (от англ. Point оf Sale – POS) за приемане на банкови карти с цел иницииране и авторизация (одобрение) на директно безкасово плащане на стоки и услуги при търговец, теглене на пари в брой и други.

  Титуляр

  Лице, на чието име е открита сметката и което има право да се разпорежда с паричните средства по нея.

  Транзакция с банкова карта

  Извършване на операция с банкова карта като теглене на пари в брой (от банкомат или ПОС), плащане на стоки и услуги при търговец (ПОС), в интернет, по телефон, от банкомат.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.