Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Корпоративни документи

  Кодекс на поведение

  Кодексът на поведение определя основните ценности на банката и служи за основа на етична и отговорна корпоративна култура в съответствие със законодателните изисквания.

  В Кодекса на поведение на Групата Райфайзен Банк Интернешънъл са описани общите ценности и минималните стандарти за етично бизнес поведение, които се очаква да бъдат спазвани от всички наши служители и партньори.

  Кодекс за поведение за служители

  Кодекс за поведение за партньори (208.0 KB)

  Тетрадка с оторизирани подписи

  Необходими са ви потребителско име и парола, за да имате достъп до Тетрадката с оторизирани подписи на Райфайзенбанк.

  Тетрадка с оторизирани подписи

  Допълнителна информация

  Отдел „Финансови институции/ Суверени“

  Тел.: (+359 2) 91 985 423

  Е-мейл: Financial.INSTUTIONS@raiffeisen.bg

  Търговия с виртуална валута

  История на виртуалната валута

  Т. нар. Виртуална валута е вид нерегулирана, цифрова валута, която се създава и обикновено контролира от нейните разработчици и се използва сред членовете на конкретна виртуална общност. Бързото развитие на дигиталния пазар води до появата на различни типове виртуални валути. Виртуалните валути могат да бъдат закупени през платформи за онлайн търговия (виртуални търговци на валута – някои от най-известните платформи за търговия с криптовалута са Kraken, Coinbase и Bitstamp) срещу общоприети валути. След това те се прехвърлят към лична сметка „дигитален портфейл“. Чрез този портфейл потребителите превеждат онлайн Биткойни към бенефициенти, които приемат валутата, или обменят Биткойните обратно в общоприети пари (напр. Евро, Британски лири или Долари).

  Регулаторни мерки

  В свое становище относно криптовалутите или виртуалните валути Европейският банков орган идентифицира около 70 потенциални риска, които могат да се породят от използването на виртуална валута. В тази връзка FATF и Европейския банков орган (EBA) очакват от кредитните и финансовите институции да прилагат подходящи мерки, базирани на рисковия подход във връзка с транзакции, които касаят виртуални валути. И FATF и Европейския банков орган (EBA) възприемат плащанията, извършени във връзка с виртуалните валути, като високорискови по отношение на прикриване на средства, като по този начин се улеснява прането на пари или би могло да служи за финансиране на тероризъм  и избягване на санкции С оглед на това следва да се прилагат разширени комплексни мерки по отношение на този тип плащания, които са на стойност по-голяма от 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута, в т.ч. изискване на допълнителни документи – минимален набор от документи е попълнена декларация за произход на средства за всеки един входящ/изходящ превод.

  Позиция на Райфайзенбанк (България) ЕАД

  С оглед защита на интересите на своите клиенти и липсата на правна регулация на европейско и национално ниво на този вид валута Групата Райфайзенбанк и респективно Райфайзенбанк (България) ЕАД няма да приема за изпълнение  преводи, свързани с трансакции на виртуална валута, по следните причини:

  • Част от банките кореспонденти, с които Райфайзенбанк (България) ЕАД работи, отказват да приемат преводи за покупко-продажба на виртуална валута.
  • Към настоящия момент виртуалната валута не представлява законно платежно средство.
  • Не съществува правна рамка, която да регулира търговията с виртуална валута и участниците в нея, съответно не съществува нормативна защита за потребителите на подобен вид услуги.
  • Платформите, осигуряващи възможност за търговия/плащане с виртуална валута, не са регулирани както на национално, така и на европейско ниво.
  • Високи нива на анонимност относно собствениците и получателите на тези транзакции.
  • Плащанията, свързани с виртуална валута, се определят като високорискови поради повишения риск от изпълнение на транзакции, които могат да послужат за целите на престъпления като изпиране на пари и финансиране на тероризма.
  • Не съществува метод или орган, който да осигури обезщетение на потребителя в случаите на неразрешени или грешни трансакции.
  • Придобиване на виртуална валута и сделки с нея са само и изцяло риск и отговорност на лицата, които ги договарят и осъществяват.

  LEI

  LEI (Legal Entity Identifier) е международен идентификатор за юридически лица. Този идентификатор позволява на регистрираните лица да се идентифицират по един унифициран начин при сключване на транзакции с финансови инструменти.

  LEI номерът на Райфайзенбанк (България) ЕАД e 5299009KAL4KO7584196.

  FATCA

  FATCA в Райфайзенбанк

  The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) е закон, приет от правителството на САЩ на 18.03.2010 год., който ще влезе в сила от 01.07.2014 год. По същество FATCA представлява нормативно изискване към чуждестранните финансови институции да подават информация на американските данъчни служби (IRS) относно поддържаните от тях финансови сметки на американските данъкоплатци или на чуждестранни юридически лица, които са контролирани от американски данъкоплатци. Райфайзенбанк България ЕАД, както и Raiffeisen Bank International и RZB Group, отчитаме значимостта на FATCA и възнамеряваме да се съобразим с изискванията за FATCA своевременно.

  Райфайзенбанк вече се регистрира на сайта на Американските данъчни служби, САЩ (IRS) и получи следния идентификационен номер: 28CWN4.00014.ME.100 като посредник (GIIN), с FATCA статут на предоставяща информация българска финансова институция.

  В допълнение България е една от юрисдикциите, които се третират от САЩ като подписали и с влязло в сила междуправителствено споразумение Модел 1. По същество е постигнато споразумение и България е дала съгласието си да бъде включена в списъка на страните, публикувани от Американската IRS на техния уебсайт.

  Сертификат W-8BEN-E (4.1 MB)

  Сертификат W-8IMY (4.0 MB)

  Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с екипа на FATCA проекта:

  CRS

  Какво представлява междудържавната спогодба Common Reporting Standard (CRS)?

  През 2014 Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува  глобален стандарт за автоматичен обмен на информация за финансовите сметки. Така нареченият Common Reporting Standard (CRS) по същество представлява регулаторно изискване за събиране и предоставяне на информация в областта на данъчното облагане от страна на финансовите институции, които се намират в участващите юрисдикции (понастоящем повече от 100 юрисдикции). Неговата цел е да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащането на данъци.

  През декември 2014 CRS беше инкорпориран в Директива 2014/107/ЕС на Съвета, отнасяща се за автоматичния обмен на информация в областта на данъчното облагане. Страните в Европейския съюз са задължени да допълнят законовата си уредба с разпоредбите, касаещи Директивата и междудържавното многостранно споразумение. В България този стандарт беше имплементиран с промяната в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от август 2015, който влезе в сила от 01.01.2016.

  Идентификация на клиентите

  Според разпоредбите на чл. 142 от ДОПК банките са задължени да прилагат комплексна проверка към всички финансови сметки на клиенти с цел идентификация на тези финансови сметки, попадащи под обхвата на въпросния закон и международни спогодби и веднъж годишно да подават съответната информация към данъчните служби (НАП).

  Задължения на Райфайзенбанк (България) ЕАД по документиране и рапортуване

  По силата на сключените международни спогодби /FATCA и CRS/ и в съответствие с изискванията на българското законодателство /Законът за кредитните институции и ДОПК/, считано от 01.01.2016 Райфайзенбанк (България) ЕАД, в качеството си на предоставяща информация финансова институция, започва да прилага процедури за комплексна проверка и контрол на финансовите сметки и да събира информация за данъчни цели от клиентите си при откриване на нови сметки.

  При необходимост допълнителна информация ще бъде изискана и от клиентите по отношение на съществуващи сметки.

  Откриване на нови сметки/нови клиенти

  Задължителност на предоставянето на Декларация за целите на автоматичния обмен при откриване на нови сметки/нови клиенти

  Считано от 01.01.2016 към стандартните документи за откриване на нова сметка всеки клиент се задължава да декларира пред Банката точно, пълно и добросъвестно необходимите данни като попълни Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация по чл. 142 т, ал. 1 от ДОПК. Ако клиент на банката има нужда от разяснения относно как е редно да попълни съответната декларация, той трябва да се обърне към местните данъчни власти или към данъчен консултант. Банката няма право да предоставя правни или данъчни съвети на своите клиенти.

  Подлежаща на докладване информация

  Подлежаща на докладване информация според CRS/ДОПК

  Информацията съгласно чл. 142б от ДОПК, съдържаща лични данни на клиента, в това число наличност по сметка/и и реализирани по сметката/ите доходи, може да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно закона, в рамките на който да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на които съответният клиент е местно лице за данъчни цели.

  Информацията относно финансовите сметки, която подлежи на докладване, включва определени данни за притежателя на сметката (в някои случаи също за контролиращите лица), както и данни за сметката.

  Съгласно разпоредбите на чл. 142 от ДОПК следната информация трябва да бъде докладвана на данъчния орган:

  • Адрес
  • Гражданство
  • Всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели
  • Данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели
  • Дата и място на раждане (за физически лица)
   • номер на сметката или функционален еквивалент - при липса на номер
   • салдо по сметката/ките към края на годината или ако става въпрос за закрита сметка – салдото й при закриването
   • общият брутен размер на дивидентите/лихвите или друг подобен доход, платен или начислен (заверени) по сметката през календарната година, както и общите брутни постъпления от продажбата или обратното изкупуване на финансови активи, които са платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг отчетен период

  Когато дадено образувание се е определило като пасивно нефинансово образувание, допълнително се събира информация относно контролиращите лица като:

  • Име
  • Адрес
  • Всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели
  • Данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели
  • Дата и място на раждане

  Неподлежащи на докладване сметки /изключени сметки/

  Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите /НАП/ изготвя списък на сметките, които се считат за изключени сметки по § 1а, т. 39, буква "ж" от допълнителните разпоредби на ДОПК.

  Неподлежащи на докладване лица

  Освен това съществува изключение за конкретни клиенти, които не са определени като "подлежащи на докладване лица" съгласно алинея 1а, точка 12 от допълнителните разпоредби на ДОПК. Това са финансови институции, правителствени организации, международни организации, централни банки, корпорации, чийто акции редовно се търгуват на един или повече регулирани пазари на ценни книжа (или свързано с тях предприятие).

  Повече информация относно автоматичния обмен можете да намерите на:

  ДЕКЛАРАЦИЯ за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):

  FATCA форми:

  Кампания срещу финансовите мулета

  Финансово "муле" е лице, което трансформира незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки. Научете за какво трябва да внимавате и как да се предпазите.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.