Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Информационни документи за застрахователни продукти и преддоговорна информация

  Промени в Кодекса за застраховането

  От 07.12.2018 г. влязоха в сила промени в Кодекса за застраховане, които въвеждат изискванията на Директивата за разпространение на застрахователни продукти в местното законодателство.

  С цел да получите по-голяма сигурност при избора на застрахователен продукт и да вземете информирано решение, Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД публикува Информационен документ за най-често предлаганите застрахователни продукти, в който по унифициран начин се представят неговите основни характеристики.

  Имате право да получите този документ и на хартиен носител достатъчно време преди сключване на застрахователния договор, така че да можете да вземете информирано решение за продукта.

  Промените в Кодекса за застраховане са още една възможност да отговорим на вашите очаквания и да оправдаем доверието ви към нас.

  Автомобилно застраховане

  Имущество

  Преддоговорна информация

  ”РАЙФАЙЗЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” ЕООД (РЗБ), ЕИК 175073337, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх № 32А, e застрахователен брокер, вписан с решение № 250-3Б/30.03.2006 г. на Комисията по финансов надзор в публичния електронен регистър на застрахователните брокери, достъпен на следния адрес в интернет: www.fsc.bg, раздел Регистри и справки, подраздел Електронен регистър и картотека/ Застрахователни брокери и директен линк към регистъра: http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg

  РЗБ не притежава /нито пряко, нито чрез свързани лица/ повече от 10 % от правата на глас или капитала в застраховател

  РЗБ не е собственост на Застраховател или на предприятие – майка на застраховател /нито пряко, нито чрез свързани лица/

  При сключване на договор за възлагане РЗБ представлява интересите на своите клиенти– ползватели на застрахователни услуги, като няма задължения към нито един застраховател да предоставя изключително застрахователно посредничество от негово име. Възнаграждението на РЗБ за предоставяните по договора за възлагане услуги е комисиона, която е включена в размера на застрахователната премия и клиентите не дължат други плащания към РЗБ, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за конкретен случай.

  РЗБ разпространява застрахователни продукти на следните български застрахователи:

  • ЗК “УНИКА” АД
  • ЗАД “Булстрад Виена иншурънс груп ”
  • ЗАД “Алианц България”
  • ЗАД “ДЗИ - ОЗ”
  • “Дженерали застраховане” АД
  • ЗК “Армеец” АД
  • ЗК “Евроинс” АД
  • „ОЗК Застраховане“ АД
  • ЗК „ЛевИнс“ АД
  • ЗК “УНИКА Живот” АД
  • ЗЕАД “Булстрад Живот Виена иншурънс груп”
  • ЗАД “Алианц България Живот”

  РЗБ не предоставя съвети и лични препоръки относно застрахователни продукти, освен при индивидуална договореност с клиент.

  При неудовлетвореност услугите на РЗБ техният ползвател и третите заинтересовани лица имат право да подадат жалби устно пред служител на БРОКЕРА или писмено на координатите за контакт с дружеството, както и пред Комисията по финансов надзор, а физическите лица, които не действат в професионално качество – и пред Комисията за защита на потребителите.

  Възникнали спорове по повод предоставяните от РЗБ услуги се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие - чрез медиация, помирителни производства пред Комисията за защита на потребителите (само за физически лица, които не действат в професионално качество) или по исков ред пред компетентния български съд.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.