Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за декември 2012

  31.12.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През октомври индустриалното производство се сви на годишна база (1.5%) за втори пореден месец, в резултат на спад на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. Същевременно продукцията в промишлеността отбеляза растеж.
  • Строителната продукция продължи да се увеличава, като за пръв път от края на 2008 г. и сградното строителство нарасна.
  • Както и през предходните няколко месеца, през октомври реалният обем на търговията в страната се сви спрямо година по-рано.
  • През същия месец износът на стоки нарасна номинално с малък темп (2.8% на годишна база), благодарение на пазарите извън ЕС. Същевременно вносът се увеличи по-динамично (8.7%), което предполага продължаващо възстановяване на вътрешното търсене.
  • Националната статистика отчете дефлация в размер на 0.1% през ноември. Стойността бе резултат преди всичко от поевтиняването на храните. Натрупаната инфлация достигна 3.8%.
  • През ноември реализираният бюджетен дефицит бе минимален: 31.0 млн. лв. Натрупаният от началото на 2012 г. бюджетен дефицит достигна 105.3 млн. лв. (0.1% от прогнозирания от Райфайзен РИСЪРЧ БВП за годината).
  • През декември Standard&Poor's потвърди кредитния рейтинг на България в чуждестранна валута на BBB със стабилна перспектива. Оценката бе отражение на продължаващото благоразумно управление на фиска, както и на намаляващите нива на бюджетния дефицит и на външния дълг, въпреки бавното икономическо възстановяване.
  • В края на ноември 2012 г. резервите на валутния борд възлязоха на 15.1 млрд. евро. Коефициентът на покритие на паричната база с валутни резерви достигна 188.9%, при изискване за минимум 100%.
  • През ноември обемът на кредитите към нефинансовите предприятия и домакинствата нарасна с 483.2 млн. лв. (1.4%) спрямо предходния месец. Покачването се дължеше изцяло на кредита към нефинансовите предприятия, който се увеличи на месечна база с 485.9 млн. лв. (1.4%). При домакинствата отново бе регистриран спад, макар и минимален – с 2.8 млн. лв. (0.0%).
  • Обемът на депозитите нарасна с 436.0 млн. лв. (0.9%) през ноември спрямо октомври. Депозитите на домакинствата се увеличиха с 321.4 млн.лв. (1.0%), но основно средствата бяха насочени към овърнайт депозити или депозити, договорени за ползване с предизвестие до 3 месеца, докато традиционно най-силно нарастващите депозити – тези с договорен матуритет до 2 години се увеличиха слабо.
  • Очаквано сезонно влошаване на текущата сметка през октомври. С натрупване от началото на годината стойността й също премина на отрицателна територия: -31.6 млн. евро.
  • През трето тримесечие търговското салдо се сви с 203.5 млн. евро спрямо същия период на 2011 г., което се дължеше изцяло на нарастване на вноса на инвестиционните стоки, поради възстановяване на инвестиционната дейност в страната.
  • За януари-октомври се наблюдава нарастване на нетните ПЧИ и значително подобрение по статията други инвестиции спрямо същия период на 2011 г.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.