Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за февруари 2012

  28.02.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През последното тримесечие на миналата година БВП нарасна с 0.3% на годишна база. Положителен принос имаше единствено износът, който се увеличи с 13.4%. Потреблението и инвестициите отбелязаха спадове, съответно с 1.3% и 8.8%.
  • За цялата 2011 г. икономиката на България нарасна с 1.7% в реално изражение, с 0.3 пр. п. под очакванията на Райфайзен РИСЪРЧ.
  • Инфлацията в края на годината достигна 2.8%, а средногодишната й стойност възлезе на 4.2%. Забавянето на инфлационния темп беше следствие от нормализирането на цените на международните пазари на храни и енергийни стоки, както и от слабото вътрешно търсене.
  • В края на 2011 г. броят на наетите лица спадна с 15.4 хил. души. Цялото намаление се дължи на частния сектор, докато публичният сектор отбеляза малко нарастване с 0.7 хил. души.
  • През януари 2012 г. бюджетният дефицит достигна 297.8 млн. лв. (27.3% от целевия дефицит за цялата година). Фискалният резерв на правителството спадна до 4 млрд. лв. (около 500 млн. лв. под законовия минимум за края на годината), като основните причини за това бяха авансовото изплащане на земеделски субсидии, на вътрешен и външен дълг, както и на бюджетния дефицит.
  • Покритието на паричната база с валутни резерви достигна 171.4% в края на януари. Съотношението е значително по-високо от минимално изискуемите 100% като гаранция за стабилността на паричния съвет в страната.
  • Нетните чуждестранни активи на банките се подобриха през януари с 1.1 млрд. лв. на месечна база, след направени около 1 млрд. лв. депозити в чужбина.
  • Кредитите за нефинансовите предприятия и за домакинствата намаляха през първия месец на годината съответно със 196.8 млн. лв. и 134.3 млн. лв. спрямо декември, като спадовете са в съответствие със сигналите за влошаването на икономическата среда.
  • След временния спад на лошите и преструктурираните кредити през декември 2011 г., през януари 2012 г. те продължиха да нарастват, като делът им достигна 22.3% от брутните кредити (без овърдрафта).
  • За цялата 2011 г. текущата сметка на платежния баланс реализира излишък в размер на 1.9% от БВП. Основен принос има подобрението на търговския баланс.
  • През изминалата година финансовата сметка регистрира нетен отрицателен поток от 1.4 млрд. евро, при дефицит от едва 174.5 млн. евро през 2010 г. и значителни положителни потоци през предходните години. Основната причина беше свръхликвидността на банковата система.
  • Размерът на нетните преките чуждестранни инвестиции в България достигна 940 млн. евро за 2011 г., като спрямо 2010 г. бе налице спад с около 650 млн. евро.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.