Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за септември 2012

  30.09.2012

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През второто тримесечие БВП нарасна с 1% на годишна база, като темпът се запази близък до отчетения в началото на годината. Неочаквано силно увеличение бе реализирано от вътрешното търсене.
  • С най-голям принос бе потреблението на домакинствата. Неговият растеж се ускори до 6.2%, вследствие на подобрените очаквания, доходи и покупателната способност на потребителите. Влияние оказа и чисто статистическият ефект от свързването на касовите апарати с НАП.
  • Спестяванията в икономиката следват тенденция на спад, в синхрон с намаляването на общото усещане за несигурност.
  • Инвестициите също нараснаха – с 2.1% за тримесечието, като за полугодието увеличението им достигна близо 10% на годишна база.
  • По-благоприятното от очакваното развитие на вътрешното търсене доведе до повишаване на прогнозата ни за растежа на БВП до 1.5% за годината (спрямо 1% в предходната прогноза), както и на предвижданите стойности за вноса и дефицита по текущата сметка.
  • Месечната инфлация през август възлезе на 0.5%, като темпът є се нормализира след по-рязкото поскъпване през юли. Все пак, в края на 2012 г. се очаква по-голямо от предвижданото до началото на лятото нарастване на ценовото равнище.
  • Безработицата спадна до 11.7% през август, повлияна от сезонни фактори. Все още икономическият растеж не намира положително отражение на пазара на труда.
  • Държавният бюджет реализира умерен дефицит от 92.7 млн. лв. през август, но с натрупване от началото на годината балансът остана положителен. По предварителни изчисления резултатите от септември са също благоприятни.
  • Спадът в овърнайт депозитите доведе до забавяне на темпа на растеж на паричното предлагане. Динамиката на кредитите и депозитите остана в познатите граници. Делът на лошите и преструктурираните кредити отбеляза минимален спад до 23.3%.
  • Положително салдо по текущата сметка през юли, но с натрупване от началото на годината влошаването продължава, поради възстановяване на вътрешното търсене и вноса.
  • За периода януари-юли 2012 г. нетните ПЧИ в страната достигнаха 743.1 млн. евро, нараствайки с 455 млн. евро спрямо същия период на миналата година.
  • Финансовият поток от началото на годината по инвестиции, различни от преки и портфейлни, се подобри с близо 1.4 млрд. евро спрямо периода януари-юли 2011 г., основно по линия на банковия сектор.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.