Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономически обзор за октомври 2013

  15.11.2013

  Райфайзенбанк (България) ЕАД преустановява изпращането на Месечния икономически обзор по електронна поща.

   
  • През юли и август промишлената и строителната продукция продължиха да се развиват негативно, отбелязвайки среден годишен спад през тези два месеца съответно с 2.4% и 8.1%. Засега няма индикации за съществена промяна в развитието им през следващите няколко месеца.
  • Същевременно, по отношение на вътрешната и външната търговия бе налице подобрение. Средно за юли и август реалният растеж на търговията на дребно се ускори до 5.0% на годишна база, а износът на стоки се повиши номинално с 8.0%.
  • Положителна месечна инфлация бе отчетена през септември, макар и в минимален размер от 0.1%, с което се преустанови дефлационният процес, започнал през март. Средногодишната инфлация остана положителна (2.3%), но подобно на предходните месеци, следваше тенденция на спад.
  • Коефициентът на безработица, по сезонно изгладени данни се стабилизира на ниво 13.1% през периода юли-септември. До края на годината, обаче, може да се очаква слабо влошаване.
  • През септември бюджетният баланс отново бе отрицателен – в размер на 147.8 млн. лв. С натрупване от началото на годината фискалният дефицит достигна 360.5 млн. лв.(0.5% от прогнозирания от Райфайзен РИСЪРЧ БВП за 2013 г.), но остана значително под предвидения дефицит за цялата 2013 г.
  • През септември фискалният резерв се увеличи с 248.0 млн. лв. и възлезе на близо 5.0 млрд. лв., основно поради вътрешна емисия на е ДЦК. До края на годината се очаква външен заем, в размер на 360 млн. евро, който допълнително да подкрепи фискалния резерв.
  • През септември кредитната дейност отбеляза подобрение, като общият размер на кредитите се повиши с 241.2 млн. лв., компенсирайки спада от 202.2 млн. лв. през август. Въпреки това, годишният темп на кредитен растеж остана нисък (0.7%), значително забавяйки се спрямо предходните няколко години.
  • Лошите и преструктурираните кредити намаляха с 12.8 млн. лв. през септември, като делът им в общите кредити без овърдрафта) остана без промяна и възлезе на 22.9%.
  • Подобно на предходните три месеца, през септември депозитите се увеличиха с ускорен темп: 1.5% (711.0 млн. лв.). В резултат на това, годишният темп на растеж достигна 7.4%.
  • През август текущата сметка отбеляза рекордно голям излишък от 884.4 млн. евро. Той бе в резултат на положителни салда по услугите и дохода, а подобрението бе основно поради нетипично високо, положително търговско салдо.
  • С натрупване за периода януари-август балансът по текущата сметка достигна 1.3 млрд. евро (3.1% от прогнозирания за годината БВП) и надхвърли отчитаните стойности през същия период на предходните години, за които има данни.
  • Огледално на текущата сметка, финансовата сметка отбеляза относително висок, но изходящ месечен поток през август (567.9 млн. евро), предимно поради отлив на валута и депозити.
   

  Райфайзен Рисърч, Виена

  Тримесечен икономически обзор за България и още над 250 публикации на английски и немски език с информация за 24 държави и повече от 150 компании се публикуват на официалната интернет страница на Райфайзен Рисърч.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.