Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Активите на Райфайзенбанк надхвърлиха 3 млрд. лв. през първото полугодие на 2006г.

  16.08.2006
   
  • Печалбата след данъчно облагане нарасна с 45,62% до 33,25 млн. лева, спрямо 30 юни 2005г.
  • Активите отбелязаха ръст от 35,4%, в сравнение с първото полугодие на миналата година
  • Депозитите се увеличиха с 45,7%

  Активите достигнаха 3 030,5 млн. лв.

  Към 30 юни 2006г., активите на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигнаха 3 030,5 млн. лв., което е увеличение от 35,4%, в сравнение с първото полугодие на 2005г. Пазарният дял на банката по този показател достигна 8,42%, което нарежда Райфайзенбанк на 4-то място в банковата система (в сравнение с 5-то място в края на 2005г.) Към 30 юни 2006г., кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) възлезе на 1 545,7 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите на клиенти възлязоха на 1 961,7 млн. лв. и отбелязаха увеличение от 45,7%, спрямо 30 юни 2005г.
  Всички данни се основават на Международните стандарти за финансова отчетност.

  Показатели за ефективност

  Райфайзенбанк продължи да подобрява показателите си за ефективност. Възвращаемостта на капитала след данъчно облагане се повиши от 30.78% (към 31.12.2005г.) до 36,7% (към 30.06.2006г.). Банката запази отлично съотношение и по показателя разходи/приходи – 44,4% в края на юни 2006г. Възвращаемостта на активите след данъчно облагане се увеличи до 2,47% при 2.09% към декември 2005г.

  Договорни отношения с финансови институции

  Към 30 юни 2006г. привлеченият от Райфайзенбанк средносрочен и дългосрочен финансов ресурс от финансови институции достигна 270 млн. евро, от които 150 млн. евро синдикиран заем, 100 млн. евро кредитни линии и 20 млн. евро гаранционна схема от международни организации. С тези средства Райфайзенбанк финансира фирми от малкия и среден бизнес и общини в страната.
  През първото полугодие на 2006 година Райфайзенбанк (България) ЕАД и Банката за Развитие към Съвета на Европа подписаха трето Рамково споразумение в размер на 20 млн. евро. През м. май 2006 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа и Гаранционно споразумение с Европейския Инвестиционен Фонд за 20 млн. евро, което е в рамките на Многогодишната Програма на Европейската общност за частни предприемачи и предприятия. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на малки и средни предприятия с цел създаване на нови работни места и развитие на малкия и среден бизнес в България.
  Райфайзенбанк (България) ЕАД продължи успешното усвояване на кредитната линия от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие по проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за българските домакинства. Към края на юни 2006г. със средства от кредитната линия са финансирани близо 800 проекта за повече от 2 млн. лева. Кредитополучателите ползват безвъзмездна помощ, осигурена от Международния фонд за подкрепа извеждането от експлоатация на АЕЦ Козлодуй.

  Трежъри и Инвестиционно банкиране

  Райфайзенбанк (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция на Водещ Мениджър на българския пазар на новоемитирани облигационни емисии, като за първите шест месеца на 2006г. пое и пласира 7 облигационни емисии за 46,3 млн. евро. По този начин Райфайзенбанк постигна 52% пазарен дял от общия обем новоиздадени дългови инструменти на местни емитенти през първото полугодие на 2006г.

  Водеща финансова институция в кредитирането на малкия бизнес

  Кредитите за малки и средни предприятия отбелязаха ръст от 42,76%, в сравнение с 30 юни 2005г., като кредитният портфейл достигна 711,01 млн. лева, а клиентската база нарасна с 61,1%.
  Райфайзенбанк разработи специална програма за над 60 000 български фирми, членове на М-Tел Бизнес Kлуб. По тази програма банката предоставя преференциални условия за банково обслужване – безплатно електронно банкиране, преференции при извършването на банкови операции и откриването на сметки, както и специални условия за кредитиране на фирмите от М-Тел Бизнес Клуб и техните служители.

  Динамичен ръст на кредитите за граждани и домакинства

  През първото полугодие на 2006г. Райфайзенбанк продължи динамичното си развитие в сегмента Банкиране на дребно - кредитите, отпуснати на физически лица нараснаха с 97,06% до 420,6 млн. лева, спрямо 30 юни 2005г.

  Иновативни продукти

  В края на м. юни, Райфайзенбанк предложи услугата Райфайзен ОНЛАЙН – интернет банкиране, което осигурява възможност на клиентите на банката да имат бърз и сигурен достъп до своите лични и фирмени сметки, по всяко време и от всяка точка на света – чрез страницата online.rbb.bg. Потребителите на Райфайзен ОНЛАЙН имат свободата от собствения си или служебния си компютър, чрез интернет, да извършват трансфери в лева, евро и щатски долари между собствените си сметки в Райфайзенбанк, да си плащат данъците и таксите към бюджета, да създават образци на нареждания за преводи, фирмите могат да нареждат масови плащания, като превод на заплатите на служителите и др.

  Разширяване на клоновата мрежа и алтернативните канали за дистрибуция.

  През първото полугодие на 2006 г. Райфайзенбанк откри 9 нови офиса – в София, Велико Търново, Хасково, Ботевград, Самоков, Русе, Сливен, Пловдив и Варна, с което клоновата мрежа достигна 82 точки на продажба.
  Мрежата от над 100 мобилни банкери също се разшири и вече обхваща 13 града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново, Шумен, Сливен и Хасково.

  Райфайзен Груп - България

  На 16 март Райфайзен Асет Мениджмънт (България) стартира публичното предлагане на дялове от 4 местни фонда, като за по-малко от 4 месеца средствата акумулирани и управлявани от дружеството достигнаха 18 млн. лв. Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е най-динамично развиващото се Управляващо дружество в страната. Към 30 юни 2006г. компанията запазва 4-то място по нетна стойност на активите под управление, като пазарният й дял се е увеличил до 12,08%.
  Най-продаваният фонд на дружеството, Райфайзен (България) Балансиран Фонд – е сред водещите български балансирани фондове по обем управлявани активи, като към 30 юни 2006г. управлява активи за над 6,6 млн. лв.
  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е единственото българско управляващо дружество, което предлага едновременно местни и чуждестранни взаимни фондове – 8 от най-успешните фондове на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт и 4 местни фонда. Към 30 юни 2006 г. са продадени дялове от чужди фондове за над 2,5 млн. евро.

  Райфайзен Лизинг България ООД е основано през 2004 г., с акционери Райфайзенбанк (България) ЕАД 24,5% и Райфайзен Лизинг Интърнешънъл ГмбХ 75,5%. Райфайзен Лизинг притежава 100% от акциите на Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД.

  Към 30 юни 2006г., активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД кумулативно достигнаха 130 млн. лв., което е увеличение от 80% спрямо 31 декември 2005г. През първото полугодие на 2006г., лизинговият портфейл отбеляза ръст от 103%, спрямо края на 2005г. и достигна 98 млн. лв.

  През първото полугодие на 2006г. привлеченият от Райфайзен Лизинг България ООД средносрочен и дългосрочен финансов ресурс от финансови институции достигна 113 млн. евро, от които 20 млн. евро от международни организации. В началото 2006г. Райфайзен Лизинг България ООД и Банката за Развитие към Съвета на Европа подписаха Рамково споразумение в размер на 10 млн. евро. Средствата са напълно усвоени и са предназначени за финансиране на малки и средни предприятия. Райфайзен Лизинг България ООД подписа и започна усвояването и на кредитната линия от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в размер на 10 млн.евро. Проектът е за финансиране на малки и средни предприятия с цел създаване на нови работни места и развитие на малкия и среден бизнес в България

  Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД е новото дъщерно дружество на Райфайзен Груп – България и е 100% собственост на Райфайзенбанк(България) ЕАД, регистрирано в КФН на 01.04.2006г .
  През първото полугодие на 2006г. дружеството сключи посреднически договори с водещи застрахователни компании на българския застрахователен пазар и работи активно по всички видове застрахователни продукти.

  Отличия

  Райфайзенбанк (България) ЕАД бе отличена от две престижни списания: Global Finance като “Най-добра банка” в България за 2005г. - победителите бяха определени според критериите: ръст на активите, рентабилност, обслужване на клиентите, конкурентни цени и иновативни продукти; и Euromoney, като “Най-добра банка на облигационния пазар” в България.

  Райфайзенбанк получи и награда от Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл) за най-голям растеж в сегмента на малкия и средния бизнес от всички банки в групата Райфайзен в Централна и Източна Европа.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.