Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Банковият пазар в Централна и Източна Европа отбелязва рекорден ръст

  20.09.2006
   

  Активите на всички банки в Централна и Източна Европа нараснаха с над 30% през 2005г. В дългосрочен план потенциалът за растеж ще остане висок, като анализаторите очакват до 2009г. активите да се удвоят. Бум на бизнеса с индивидуални клиенти. Югоизточна Европа и страните от ОНД са мотор на растежа в региона. Райфайзен Интернешънъл е с най-голям ръст, в сравнение с останалите международни банки в региона и притежава най-голямата клонова мрежа

  Значителният ръст на банковите пазари в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) допълнително ускори темповете си през 2005г., сочи последното годишно проучване на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) и Райфайзен Центробанк АГ за състоянието на Банковия Пазар в ЦИЕ. Изследването се публикува по повод предстоящата годишна среща на Международния валутен фонд и Световната банка в Сингапур. След постигнат ръст от 15% през 2004г. (до 645 млрд. евро), през 2005г. активите на банковата индустрия в целия регион нараснаха с 31.3% (до 846 млрд. евро), което e най-високия ръст, откакто се правят пълни проучвания.

  Освен Централна Европа и Югоизточна Европа, проучването включва и страните от ОНД (Беларус, Русия и Украйна), които значително допринасят за растежа в региона. Украйна (плюс 91%), Беларус (плюс 63%), Румъния (54%) и Русия – най-значимият банков пазар (51%), отбелязват най-голям ръст в региона. С най-малък е Унгария – 15%.

  Активите на банковия пазар ще се удвоят до 2009г.

  За първи път проучването на банковия сектор в страните от ЦИЕ” включва дългосрочна прогноза за развитието на банковия пазар. Основният извод, направен на базата на модела е, че до 2009г. се очаква удвояване на банковия пазар – от днешните 846 млрд. евро до 1,700 млрд. евро. До 2014г. анализаторите очакват общия обем на пазара да достигне 3,700 млрд. евро, което съответства на среден годишен ръст от около 18%. Моделът, въз основа на който е направена прогнозата, се основава на съотношението между БВП на глава от населението и нивото на финансовото посредничество, измерено като процент на банковите активи към БВП.

  Бизнесът с индивидуални клиенти е мотор на растежа в ЦИЕ

  Главната движеща сила на растежа е бизнесът с индивидуални клиенти, който продължава да се развива с високи темпове. Нарастващите нива на разполагаемия доход сред все по-широк кръг от населението в региона, допринася за по-високо търсене на банкови продукти, както финансиране, така и депозити. По тази причина, на практика всички активни международни банки в региона се фокусират върху сегмента банкиране на дребно.

  През 2005г. се отчита постоянно свръхвисоко ниво в кредитирането на физически лица – в Украйна кредитите на домакинствата отбелязаха ръст от 175% на годишна база, в Русия – 111% и в Беларус 97% (в евро). Тези високи нива отразяват огромната нужда от наваксване в страните от бившия Съветски съюз. Дори значително по-развития чешки банков пазар отбеляза ръст от 41%.

  "Най-голямото търсене е за финансиране на жилища, автомобили и потребителски стоки. Това показва, че от една страна се удовлетворяват потребности, които по-рано са били незадоволени, а от друга – това търсене се засилва, в резултат на нарастването на доходите”, коментира Херберт Степич, Председател на УС на Райфайзен Интернешънъл.

  Потенциалът за растеж в този сегмент е очевиден, когато се отнесат кредитите за домакинствата към БВП. Докато в еврозоната този показател е 53%, в Централна Европа е 14,4%, в Югоизточна Европа 15%, а в страните от ОНД – само 5,7%. "Регионите се намират на различно ниво на икономическо развитие и значителните разлики в темповете на растеж е доказателство за това”, допълни Степич.

  Асет Мениджмънт – предстоящ бум

  Клиентите в Централна и Източна Европа не само взимат все повече и повече кредити, но с нарастване на тяхното благосъстояние те, също така, спестяват все повече. Както и при кредитите, така и темповете на растеж на депозитите са най-високи в страните от ОНД. В Украйна депозитите на физически лица нарастват с 113%, в Беларус – 64% и в Русия – 52% на годишна база. В Централна и Югоизточна Европа темповете на нарастване на депозитите са значително по-ниски (изключение прави Сърбия). Наред с други фактори, това се дължи и на факта, че на развитите пазари клиентите инвестират спестяванията си не само в депозити, а все повече избират алтернативни форми за спестявания като инвестиционни фондове. В много страни средствата акумулирани от инвестиционните фондове нараснаха значително. В Полша общият обем на управляваните активи от фондовете нараснаха от 4,1% до 6,2% от БВП, а в Словакия – от 5,3% до 8,4%. По тази причина, в краткосрочен план, може да се очаква бум на бизнеса на управляващите дружества.

  Относително забавяне на растежа на банковите активи в България

  Растежът на банковите активи през 2005г. се забави, в резултат на засилените кредитни ограничения, наложени от Централната Банка. Въпреки това активите на банковата система нараснаха с 31.8% в абсолютна стойност на годишна база.

  След ръст в кредитирането от близо 50% за последните три години, през 2005 г. отпуснатите кредити нараснаха с 32.9%, което е близо до нивото определено от БНБ. Кредитите за домакинствата, все пак отбелязаха ръст от 63% до 3.2 млрд. евро, а ипотечните кредити удвоиха обема си през 2005 г.

  Австрийските анализатори прогнозират, че към 2010 г. средногодишният темп на нарастване на активите на банковата система в България ще се забави близо два пъти до 15.3% (34.2 млрд. eвро), в сравнение с нивото му през 2005г. (31.8%). Според модела, въз основа на който е направена прогнозата, през 2014 г. темпът ще се забави допълнително до 13.3%, като активите ще достигнат 56.3 млрд.евро. Ръстът на кредитирането също се очаква да се забави до 16.1% през 2010 г. и 13.8% до 2014 г., но отпуснатите кредити като процент от БВП ще нарастват от 42.3% през 2005 г. до 53.3% от БВП през 2010 г. и 63.1% през 2014 г. Най-голямо забавяне в темпа на растеж, повече от три пъти, се очаква при кредитирането на домакинствата. Австрийските анализатори прогнозират средногодишен ръст от 18.8% до 2010 г. и 15.5% до 2014г.

  Темповете на растеж най-високи в страните от ОНД

  Друг извод, който се налага от модела е, че банковите пазари в страните от ОНД ще се развиват значително по-бързо от тези в новите страни-членки на Европейския съюз. До 2010г. се очаква средният годишен ръст в страните от ОНД да бъде 25%, срещу 16% годишно в Югоизточна Европа и 15% в Централна Европа. Поради тази причина, анализаторите очакват през 2008г. активите на банковата система в страните от ОНД да надминат тези в Централна Европа.

  Поради високия темп на икономически растеж, регионът Централна и Източна Европа остава атрактивен за банките и докато икономическият растеж е устойчив и висок - през 2006г. се очаква ръст от 6,1%, срещу 2,5% в еврозоната, то потенциалът за развитие на банковата система е многократно по-голям. През последните три години ръстът на банковата система е три пъти по-висок от този на икономиката в региона като цяло, като тази тенденция се очаква да се запази.

  Италианската УниКредит, чийто активи в Централна и Източна Европа възлизат на 72,4 млрд. евро е най-голямата банкова група в региона. Следват я австрийските Ерсте Банк (48,7 млрд. евро) и Райфайзен Интернешънъл (41,7 млрд. евро). Ако се включат обаче и местните банки, то руската Сбербанк би била лидер в региона с активи, възлизащи на 73,8 млрд. евро. Австрийската банкова индустрия продължава да е добре представена в региона – Ерсте Банк, Райфайзен Интернешънъл, Хипо-Алпе-Адриа и ÖVAG (Остерайхише Фолксбанкен АГ) са сред 16-те най-големи банкови групи, а петата – Банк Аустриа-Кредитанщалт има значителен принос за водещата роля на УниКредит груп в региона.

  Райфайзен Интернешънъл расте най-бързо

  Международните банки в Централна и Източна Европа отбелязват значително по-голям ръст, в сравнение с целия пазар и това, наред с другите фактори, се дължи и на сливанията и придобиванията. Райфайзен Интернешънъл отбелязва най-динамичен среден ръст от 37% за периода 2001-2005г. Благодарение на придобиването на HVB миналата година, УниКредит постигна ръст от 33% на годишна база, а унгарската ОТП, която напоследък също извърши няколко придобивания – 22%.

  "Ние реализирахме стратегията ни за ранно навлизане на пазарите в региона още от самото начало и като резултат от това отбелязваме постоянен темп на растеж.” Така Херберт Степич коментира позицията на Райфайзен Интернешънъл Груп, чиято дъщерна банка в Унгария отвори врати през 1987г. и впоследствие Райфайзен Интернешънъл нееднократно доказа своята лидерска роля в региона.

  Райфайзен Интернешънъл с най-широката мрежа за дистрибуция

  Успехът в бизнеса с индивидуални клиенти до голяма степен зависи от широката клонова мрежа. Райфайзен Интернешънъл разполага с най-голямата мрежа за дистрибуция (2629 офиса към края на 2005г.) от всички международни банки, които оперират в региона. Следва УниКредит с 2373 клона, и Ерсте Банк - 1668.
  “Повече от половината от клоновете ни се намират в страните, където темповете на растеж са най-високи. Като най-голяма международна банкова група в страните от ОНД, ние имаме отлични позиции, за да растем по-бързо от конкурентите ни”, каза Степич.

  Райфайзен Интернешънъл и УниКредит, всяка със своите 15 дъщерни банки, са международните банкови групи с най-широко присъствие в региона. Шест са банките с дъщерни дружества в 8 страни – Банка Интеса, Ситигруп, ING, ОТП, ÖVAG (Остерайхише Фолксбанкен АГ) и Сосиете Женерал.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.