Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл отчита поредно рекордно тримесечие, благодарение на високия ръст на бизнеса с клиенти

  11.08.2006
   

  Консолидираната печалба за първата половина на 2006 нарасна с 56% до 289 млн. евро. Възвращаемостта на капитала се подобри значително до 25.7%. Съотношението разходи/приходи намаля до 57.9%. Целенасочено разрастване на мрежата от банки, чрез придобиването на Импексбанк в Русия и еБанка в Чешката Република. Банкирането на дребно генерира значително по-висока печалба, формирайки 30% от общата печалба на Групата. Значително увеличение на резултатите в страните от Югоизточна Европа и ОНД.

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от Райфайзен Централбанк Австрия АГ (Групата РЦБ), отбеляза силен ръст на печалбата през първото полугодие на 2006. Консолидираната печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните дялове) за първите 6 месеца на годината достигна 289.2 млн. евро, което е увеличение от 55.6% (за първото шестмесечие на 2005 – 185.8 млн. евро). Печалбата преди данъчно облагане за разглеждания период възлиза на 421.0 млн. евро (за първото шестмесечие на 2005 – 273.3 млн. евро, увеличение от 54.0%), а печалбата след данъчно облагане възлиза на 333.5 млн. евро (за първото шестмесечие на 2005 – 221.1 млн. евро, увеличение от 50.9%). Печалбата на акция се повиши с 0.61 евро до 2.03 евро (за първото шестмесечие на 2005 – 1.42 евро). Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (IFRS)

  Отново бяха постигнати най-добрите тримесечни резултати в историята на Групата

  С консолидирана печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните дялове) за второто тримесечие на 2006 от 165.0 млн. евро, Райфайзен Интернешънъл постигна най-добрия тримесечен резултат в историята си. По този начин бе подобрен с 32.9% резултата от първото тримесечие на 2006 (124.2 млн. евро), който бе предишния най-добър резултат. За същият период на миналата година, финансовия резултат възлезе на 93.0 млн. евро, т.е. ръст от 77.4% на годишна база. Печалбата преди данъчно облагане за второто тримесечие на 2006 достигна 227.2 млн. евро, увеличение от 33.3 млн. евро (17.2%) в сравнение с първото тримесечие на 2006 и ръст от 87.2 млн. евро (62.3%), сравнено със същия период на миналата година.

  Херберт Степич, Председател на УС на Райфайзен Интернешънъл коментира рекордните резултати: “Продължихме да следваме с постоянство нашата стратегия за растеж, особено в страните от ОНД и Югоизточна Европа. Много добрите резултати на полугодието затвърдиха нашата позиция на тези многообещаващи пазари. Ние се възползвахме от факта, че там е концентрирано най-голямото и същевременно дълго време сдържано търсене на финансови продукти, което ние започнахме да задоволяваме преди всички останали банки. Това е валидно преди всичко за банкирането на дребно, при което имаме нарастване от повече от 120%”.

  През първата половина на 2006, Райфайзен Интернешънъл придоби Импексбанк в Русия, като по този начин се превърна в най-голямата международна банкова група на руския пазар, който със своите 140 млн. души, има силен потенциал за растеж. Импексбанк бе консолидирана в Групата на 1 май 2006. В края на юли бе обявено и придобиването на еБанка. С това придобиване Райфайзен Интернешънъл ще увеличи своята клиентска база в Чешката Република с повече от 70%, до около 300,000 клиенти. Юридически сделката се очаква да бъде финализирана през следващите няколко месеци.

  Продължава нарастване на обема – активите се увеличиха с 14%

  Райфайзен Интернешънъл продължи да отговаря по най-добрия начин на силното търсене на банкови продукти в Централна и Източна Европа, разширявайки значително бизнеса с клиенти. Кредитният портфейл нарасна с 17.4% до 29.0 млрд. евро, в сравнение с края на 2005, a клиентските депозити отбелязаха ръст от 12.7% до 28.0 млрд. евро. За първото шестмесечие на 2006, активите нараснаха с 13.9% или 5.6 млрд. евро до 46.3 млрд. евро , като 2/3 от нарастването се дължат на органичен растеж.

  Продължава разрастването на клоновата мрежа, броят на клиентите надхвърля 11 милиона

  „През първата половина на 2006, ние също така ускорихме и разрастването на клоновата ни мрежа, като разширихме чрез вътрешен растеж присъствието ни по места със 78 офиса” заяви Мартин Грюл, финансов директор на Райфайзен Интернешънъл. Допълнително, чрез придобиването на Импексбанк, добавихме нови 204 офиса. В резултат на това, общият брой офиси достигна 2,725 (2,443 през 2005), което представлява нарастване от 282 нови офиса или 11.5%.

  Броят на служителите нарасна основно поради придобиването на Импексбанк (5,414 служители) и достигна 50,513 (43,614 през 2005). В средата на 2006, Райфайзен Интернешънъл обслужва чрез своята мрежа от банки 11.3 млн. клиенти – увеличение от 1.6 млн., сравнено с края на 2005.

  Силен ръст на печалбата в сегмента Банкиране на дребно

  През разглеждания период, сегментът Банкиране на дребно* регистрира най-силен ръст на печалбата (122.1%). С постигнатия резултат от 128.4 млн. евро (през първото шестмесечие на 2005 – 57.8 млн. евро), сегментът вече формира 30% (през първото шестмесечие на 2005 – 21%) от общата печалба на Групата, преди облагане с данъци. Като следствие от горното, възвращаемостта на капитала, преди данъчно облагане, се подобри значително – до 25.1% (през първото шестмесечие на 2005 – 17.1%). Съотношението разходи/приходи рязко намаля до 71.2% (през първото шестмесечие на 2005 – 77.7%).

  През разглеждания период сегментът Корпоративни клиенти** отчете печалба преди данъчно облагане от 238.7 млн. евро (през първото шестмесечие на 2005 – 155.8 млн. евро), което е увеличение от 53.2%, като по този начин формира 57 % (през първото шестмесечие на 2005 – 57%) от общата печалба на Групата, преди облагане с данъци. Възвращаемостта на капитала, преди данъчно облагане, се покачи до 31.5% (през първото шестмесечие на 2005 – 27,0%), а съотношението разходи/приходи се подобри до 35.8% (през първото шестмесечие на 2005 – 40.7%).

  Интегрирането на Банк Авал протича в съответствие с утвърдения план

  На 1 юни 2006, Райфайзен Интернешънъл подписа споразумение с унгарската ОТП Банк, относно продажбата на Райфайзенбанк Украйна. Приключването на тази сделка предстои и постъпленията от продажбата, на стойност 650 млн. евро, не са включени в резултатите за шестмесечието. За пръв път в рамките на един пълен отчетен период финансовите резултати на закупената през октомври 2005 Банк Авал бяха включени в ощите резултати на Групата Райфайзен. Мерките по трансформацията на една от водещите в банкирането на дребно украински банки с цел пълното й интегриране в Групата (адаптиране на системите, въвеждане на унифицираните стандарти на Групата) се прилагат точно по утвърдения план. Банк Авал има 1,342 офиса в Украйна. С продажбата на Райфайзенбанк Украйна, разходите по сливането й с Банк Авал, които иначе биха били неизбежни, ще бъдат спестени. Освен това, така ще се ускори и трансформирането на Банк Авал. Името Райфайзен не беше част от сделката и ще бъде част от името на Банк Авал, която в бъдеще ще се нарича Райфайзен Банк Авал.

  Тъй като Райфайзен Интернешънъл, вече не участва в приватизацията на румънската СЕС, то акцентът в Румъния ще падне изцяло върху органичния растеж на Райфайзен Банк С.А., която има активи на стойност 3,193 милиона евро и пазарен дял от около 8%, които я на нареждат на трето място по-големина в Румъния. До края на 2008, клоновата й мрежа, която в момента наброява 227 офиса, ще бъде увеличена до 350.

  Перспективи

  В средносрочен план ръководството на Райфайзен Интернешънъл очаква силен ръст на приходите в страните от ОНД и преди всичко в Русия и Украйна. Естествено, мерките и разходите по преструктурирането в Русия и Украйна, в следствие на придобиването на Импексбанк и Банк Авал, ще се отразят върху резултатите в краткосрочен аспект. Райфайзен Интернешънъл продължава да оценява като оптимистичен потенциала на страните от Югоизточна Европа, въпреки известните резерви, свързани с рестрикциите, наложени от регулаторните органи върху ръста на кредитите. В Централна Европа, компанията насочва своето нарастващо внимание към бързо развиващите се сегменти на договорните фондове и застрахователните продукти, като допълнение към традиционната си дейност.

  Според разчетите на ръководството, активите ще нарастват с минимум 20%, на годишна база, за периода до 2008, като най-силен растеж се очаква в страните от ОНД, дължащ се отчасти й на придобиванията ни там. С оглед на позитивното развитие на дейността през последните няколко месеца, ръководството очаква консолидираната печалба за 2006 да бъде най-малко 500 млн. евро, като тук не се включва печалбата от продажбата на Райфайзенбанк Украйна.

  * Сегментът Банкиране на дребно включва дейности по предоставяне на услуги на физически лица, самонаети лица и малки и средни предприятия с годишен оборот под 5 млн. евро

  ** Сегментът Корпоративни клиенти включва дейности по предоставяне на услуги на средни и големи компании в Централна и Източна Европа, а също така и компании от други страни, особено мулти-национални компании развиващи дейност в региона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.