Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл отново с рекорден ръст

  13.11.2006
   

  Консолидираната печалба възлиза на 539.3 милиона евро. Активите надхвърлиха 50 милиарда евро. Възвращаемостта на капитала е 30,6% (26.5% без да се отчитат еднократните ефекти). Индивидуалните клиенти са в основата на динамичния растеж. Страните от ОНД допринасят една трета от достигнатата печалба преди данъчно облагане

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от Групата Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), отново постигна рекорден резултат за деветмесечието на 2006г. Консолидираната печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия) достигна 539,3 милиона евро, което е с 93,9% повече, в сравнение със същия период на миналата година. Дори като се приспаднат приходите от продажбата на почти осемпроцентния дял в казахската Банк ТуранАлем, печалбата би възлязла на 437,3 милиона евро, което сравнено със същия период на миналата година представлява ръст от 57%. Както и през предходните две тримесечия, печалбата преди облагане (752.6 милиона евро, плюс 80.7%) и печалбата след облагане (611.3 милиона евро), също отбелязаха рекорден ръст. Доходността на акция нарасна с 1,72 евро до 3,78 евро.
  Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (IFRS)

  През третото тримесечие консолидираната печалба на Райфайзен Интернешънъл (след приспадане на данъци и миноритарните участия) достигна 250,1 милиона евро. Тази сума включва еднократния ефект от продажбата на миноритарния дял в Банк ТуранАлем, възлизащ на 102 милиона евро. Ако не се отчита този фактор, резултатът за тримесечието би бил на нивата от второто тримесечие.

  За Херберт Степич, Главен Изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл, това е още едно потвърждение за стратегията на банката: "Ориентирането на бизнес политиката ни към банкирането на дребно и регионалната ни експанзия в страните от ОНД дадоха своите резултати. Към настоящия момент имаме повече от 11,7 милиона клиенти и те продължават да нарастват със 100 000 хиляди всеки месец. Страните от ОНД вече допринасят с една трета за консолидирания резултат, като се изключат извънредните ефекти”

  Активите надхвърлиха 50 милиарда евро

  Със значителния ръст през третото тримесечие, границата от 50 милиарда евро бе премината през септември 2006г. В сравнение с края на 2005г., активите на Райфайзен Интернешънъл нараснаха с 23,7% или 9,6 милиарда евро до 50,33 милиарда евро. Кредитите играят основна роля за този ръст (плюс 31,6% или 7,8 милиарда евро до 32,5 милиарда евро). Близо 60% от този дял идва от кредитирането на индивидуални клиенти. Депозитите нараснаха с 20,9% до 30.1 милиарда евро.

  Видим ръст на оперативните приходи, по-нататъшно подобряване на показателя разходи/приходи

  Оперативните приходи нараснаха с 54,5% или 717,1 милиона евро до 2,033.6 милиона евро. Нетният приход от лихви отбеляза ръст от 48.7% до 1,250.7 милиона евро. Най-значително се увеличи нетният приход от комисиони нарасна още повече – с 135% или 379,6 милиона евро до 660.9 милиона евро. Значителна част от този ръст се дължи на възприетият от началото на 2006г. нов подход при отчитане на доходността от клиентския бизнес, които приход преди това се е отчитал като печалба от търговски операции. "Изключително сме удовлетворени от развитието на структурата на приходите. Тя отразява увеличението на клиентската ни база и успехът на инициативите ни за кръстосани продажби”, заяви Мартин Грюл, Главен Финансов директор на Райфайзен Интернешънъл.

  Възвращаемостта на капитала продължава да се подобрява

  Възвращаемостта на капитала преди облагане възлезе на 30,6%, което е с 8,8% повече от края на 2005г. Без да се отчита еднократния ефект, показателят би възлязъл на 26,5% (плюс 4,7%). Средният размер на акционерния капитал за периода нарасна с 25% до 3,726 милиона евро. Консолидираната възвращаемост на капитала (след приспадане на данъци и миноритарните участия) достигна 26,1%, което е с 8,9% повече от края на 2005г.

  Адекватността на капитала от първи ред, който е показател за финансовата стабилност възлиза на 7,2% (края на 2005г: 9%). Капиталовата адекватност от първи ред, отчитаща и пазарния риск възлиза на 6,5% (края на 2005г.: 8%), което е очевидно повече от минимално изискваните от закона 4%. Неразпределената печалба през 2006г., както и приходите от продажбите на Райфайзенбанк Украйна и миноритарния дял в Банк ТуранАлем значително ще повишат двата показателя в края на тази година.

  Отчет по сегменти

  Райфайзен Интернешънъл структурира бизнеса си по клиентски сегменти и региони:

  Банкирането на дребно отчита най-динамичен растеж

  При представянето на резултатите по бизнес сектори, най-значителният резултат за печалбата преди данъчно облагане се пада на Банкирането на дребно, което регистрира ръст от 157% до 219.4 милиона евро. Това се дължи на икономиите от мащаба, дистигнати благодарение на направените инвестиции в нови продукти и разширяването на присъствието ни на пазара през последните години. Делът на Банкирането на дребно в общите резултати възлиза на 29%, което е с 8% повече, сравнено със същия период на миналата година. Възвращаемостта на капитала преди данъци за сегмента достигна 27.8%, сравнено с 16.2% през същия период на миналата година.

  Резултатът на сегмента Корпоративни клиенти се подобри с 51% до 350,1 милиона евро. Неговият принос в общия дял възлиза на 47%, което все още го прави най-важният клиентски сегмент. Това се дължи на умерения ръст на административните разходи и ръстът на приходите от лихви над общия обем на бизнес операции. Възвращаемостта на капитала на сегмента възлезе на 31.7%, в сравнение с 25.2% през същия период на миналата година.

  Ръстът на сегмента Ликвидност е по-малък от средното ниво – печалбата преди данъци нарасна със 7% до 143,1 милиона евро, което се дължи най-вече на по-ниския приход от лихви. Възвращаемостта на капитала намаля от 40,1% през 2005г. до 33,1% през тази година.

  Една трета за общия резултат се дължи на страните от ОНД

  От регионална перспектива, страните от ОНД отбелязаха най-големия ръст в печалбата преди данъци от 228% до 315,9 милиона евро. Еднократен ефект от продажбата на миноритарния дял в Банк ТуранАлем оказа голямо влияние върху това. Ако не се отчита този ефект, страните от ОНД допринасят с една трета за печалбата пред облагане (ръст от 10%, в сравнение със септември 2005г.) Възвращаемостта на капитала преди данъци (като се отчита еднократния ефект) възлезе на 31,4% (30,6% през същия период на миналата година), за което оказа влияние еднократния ефект от продажбата, без който този показател би възлязъл на 31,4%. Показателят разходи/приходи нарасна от 41,2% до 54,9%, най-вече поради фокусирането на Райфайзен Банк Авал и Импексбанк върху индивидуалните клиенти.

  Другите региони също отбелязаха значителен ръст, като печалбата преди данъци на Групата в Централна Европа нарасна с 28% до 231.2 милиона евро и допринесе с 35% за общия резултат, като не се отчита еднократния ефект (по-малко с 8%) Възвращаемостта на капитала се подобри с 4.3% до 22.9%, а показателят разходи/приходи нарасна с 5.9% до 58.6%.

  Дъщерните компании в Югоизточна Европа отбелязаха ръст от 47%, като печалбата преди данъци достигна 205.4 милиона евро, като по този начин допринесоха с 32% за общия резултат, без да се отчита еднократния ефект (по-малко с 2%) Възвращаемостта на капитала за региона се подобри с 3,4% до 26.8%, а показателят разходи/приходи дори намаля с 5,1% до 57,1%.

  Перспективи

  Предвид позитивното развитие през последните няколко месеца, очакванията на мениджмънта са за консолидирана печалба от около 550 млн. евро за 2006г., като в нея не се включват постъпленията от продажбите на Райфайзенбанк Украйна и миноритарния дял в Банк ТуранАлем в Казахстан.

  Мениджмънтът очаква ръст на активите от най-малко 20% годишно до 2008г, като най-голям растеж се очаква в страните от ОНД, отчасти заради направените придобивания там.

  Компанията предвижда Възвращаемост на капитала преди данъци от повече от 25% за 2009г. Показателят Разходи/приходи се очаква да бъде под 58%. Мениджмънтът си поставя цел, показателят риск/приходи да бъде около 15%.

  Резултатите за деветмесечието могат да бъдат изтеглени на адрес: http://www.ri.co.at.
  ******

  Райфайзен Интернешънъл управлява една от водещите мрежи от банки в Централна и Източна Европа, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара. Повече от 11,7 милиона клиенти се обслужват от над 2,775 банкови офиси. Представителни офиси в Литва и Молдова допълват присъствието на Групата в региона. Райфайзен Интернешънъл е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия, която притежава 70 процента от компанията. Останалите 30% се търгуват на Виенската стокова борса. Райфайзен Централбанк Австрия е водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и е главната институция на Групата РЦБ – най-голямата банкова група в страната.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.