Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл с най-добри тримесечни резултати

  18.05.2006
   

  Печалбата преди данъчно облагане за първото тримесечие нарасна с 45% до 194 милиона евро. Банкирането на дребно значително увеличи печалбата си преди данъчно облагане с 84% до 51 милиона евро. Приносът за печалбата на страните от ОНД отбеляза ръст от 88% до 57 милиона евро. След успешното приключване на придобиването на руската Импексбанк, Райфайзен Интернешънъл стана водещата западна банка в страните от ОНД.

  С резултатите си през първото тримесечие на 2006г., Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ постигна най-голямата печалба за тримесечие в своята история. Печалбата преди данъчно облагане достигна 193.9 милиона евро, което е ръст от 45.4% или 60.6 милиона евро, сравнено със същия период на 2005г. (133.3 милиона евро). Печалбата след данъчно облагане за първото тримесечие възлиза на 151.5 милиона евро, което представлява ръст от 38.6% (първото тримесечие на 2005г. – 109.3 милиона евро). Консолидираната печалба за периода възлиза на 124.2 милиона евро, което е увеличение с 33.9%, сравнено със същия период на миналата година (92.8 милиона евро).

  Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Херберт Степич, председател на УС на Райфайзен Интернешънъл коментира резултатите: «Успяхме да започнем добре 2006 година и се надяваме да постигнем поставените цели за цялата година. Удовлетворителни са е не само високите резултати, но преди всичко разнообразието на източниците, които ги формират. Вече всяко четвърто евро от печалбата идва от банкирането на дребно».

  Активите достигнаха 42 милиарда евро

  Активите на Райфайзен Интернешънъл достигнаха 42 милиарда евро след първото тримесечие, което представлява ръст от 3,2% в сравнение с края на 2005г. В сравнение със същия период на миналата година активите нарастват с една трета или 10,5 милиарда евро. Кредитите се увеличават с 4.2% спрямо края на 2005г. до 25,8 милиарда евро. Депозитите на клиенти нараснаха с 3.4% до 25.7 милиарда евро, Депозитите на банки през първото тримесечие на 2006г. отбелязват ръст от 1.2% до 10.4 милиарда евро, в сравнение с края на 2005г.

  Стабилно увеличение на оперативните резултати

  В сравнение с първото тримесечие на 2005г., оперативните приходи нараснаха с 48.1% или 192.8 милиона евро и възлизат на 594.6 милиона евро. Нетните приходи от лихви отбелязаха най-голям ръст – 46.2% до 378.2 милиона евро. Това е значително по-висок ръст от този средно на активите (плюс 38%) и се дължи на покачването на лихвените маржове с 10 базисни пункта. Увеличението е резултат на ръст над средния в обемите, в региони с по-високи лихвени маржове.

  За финансовия директор на Райфайзен Интернешънъл Мартин Грюл, тези резултати се дължат на стратегическите позиции на групата: "Ние растем най-вече в регионите, където има значително по-високи лихвени маржове. Нашата стратегия за ранно навлизане на бързоразвиващи се пазари и постигането на широк географски обхват, вече започна да дава своите резултати. В Югоизточна Европа и страните от ОНД не само отбелязваме най-значителен ръст, но и там лихвените маржове са най-високи".

  Общите административни разходи нараснаха по-малко от оперативните приходи - с 44.3% до 347.5 милиона евро. Така съотношението приходи/разходи се подобри с 3,2 процентни пункта до 58.4%.

  В резултат на това, печалбата от оперативната дейност нарасна с 53,6% или 86,2 милиона евро до 247,1 милиона евро. Провизиите се увеличиха със 7.7 милиона евро до 55.4 милиона евро, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2005г. Сравнено със същия период на миналата година техния ръст е 26.9 милиона евро. Най-голямото увеличение на провизиите се дължи на страните от ОНД – с 12.1 милиона евро, което е следствие от значителния ръст на обемите, както и от факта, че резултатите на Банк Авал не бяха включени в първото тримесечие на 2005г.

  В сравнение с края на 2005г., броят на служителите нарасна с 487 до 44 101.

  Продължаващ ръст на капиталовата база

  Капиталът нарасна с 4.2% или 136.7 милиона евро до 3,413 милиона евро, в сравнение с края на 2005г., което се дължи най-вече на печалбата след данъчно облагане от 151.5 милиона евро.
  Собствените средства нараснаха с 58.6 милиона или 2% до 2,996.2 милиона евро.
  Възвращаемостта на капитала преди данъчно облагане (печалбата за тримесечието в съотношение с капитала) се подобри с 1.9 процентни пункта, в сравнение с края на 2005г. и възлезе на 23.7%

  Отчет по сегменти

  Банкирането на дребно отбелязва значителен ръст

  Банкирането на дребно отбеляза най-голям ръст от всички сегменти. За отчитания период печалбата преди данъчно облагане на този сегмент нарасна с 84% или 23.3 милиона евро до 51 милиона евро. Броят на клиентите физически лица надхвърли 10 милиона, обслужвани в 2 508 офиса (2005: 2 443). Делът на сегмента банкиране на дребно в общата печалба преди данъчно облагане възлиза на 26%. Възвращаемостта на капитала (преди данъчно облагане) се подобри от 18.9 за първото тримесечие на 2005г. до 20% през същия период на тази година.

  Сегментът Корпоративни клиенти постигна ръст в печалбата преди данъчно облагане от 46% или 37 милиона и достигна 117.5 милиона евро. Този сегмент продължава да бъде най-големия и най-печелившия, и допринася с 61% за общата печалба. Възвращаемостта на капитала (преди данъчно облагане) достигна 30.6%

  Сегментът Трежъри отбеляза ръст в печалбата преди данъчно облагане от 33.8% до 50.3 милиона евро (първото тримесечие на 2005г.: 37.6 милиона евро). Възвращаемостта на капитала за този сегмент е 35.5%.

  Значителен принос за общите резултати на страните от ОНД

  Сегментът Централна Европа, включващ Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения, отбеляза ръст на печалбата преди облагане с данъци от 35.3% до 78.9 милиона евро (първото тримесечие на 2005г.: 58.3 милиона евро). Възвращаемостта на капитала преди данъчно облагане нарасна до 22.3% (първото тримесечие на 2005г.:20.6%), а показателят разходи/приходи спадна до 56.8% (първото тримесечие на 2005г.: 63.1%).

  През първото тримесечие на 2006г. Югоизточна Европа, включваща Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Румъния и Сърбия и Черна гора, отбеляза ръст на печалбата преди данъчно облагане от 29.5% до 57.5 милиона евро (първото тримесечие на 2005г.: 44.4 милиона евро). Възвращаемостта на капитала преди данъчно облагане възлезе на 22.2% (първото тримесечие на 2005г.: 24.9%), а показателят разходи/приходи спадна до 59.7% (първото тримесечие на 2005г.: 61.9%).

  Страните от ОНД, включващи Беларус, Казахстан, Русия и Украйна отбелязаха ръст в печалбата преди данъчно облагане от 87.6% до 57.4 милиона евро, сравнено с първото тримесечие на 2005г. (30.6 милиона евро). Възвращаемостта на капитала преди данъчно облагане възлезе на 27.9% (първото тримесечие на 2005г.: 39.8%), а показателят разходи/приходи беше 59.2%, в сравнение с 45.7% през първото тримесечие на 2005г.

  Приключи придобиването на Импексбанк

  С приключването на сделката по придобиването на руската Импексбанк на 28 април 2006г., Райфайзен Интернешънъл стана най-голямата банкова група в Русия и водещата западна банкова група в страните от ОНД. По отношение на активите, Импексбанк е седмата по големина банка на 143 милионния руски пазар; нейните резултати ще бъдат консолидирани в отчета на Райфайзен Интернешънъл през второто тримесечие на 2006г.

  Перспективи

  В средносрочен план, мениджмънтът на Райфайзен Интернешънъл очаква ръст на печалбата в страните от ОНД и най-вече в Украйна и Русия. В краткосрочен план обаче, мерките по преструктурирането на дейността след придобиването на Банк Авал и Импексбанк ще окажат влияние върху печалбата. Райфайзен Интернешънъл продължава да разглежда положително потенциала на Югоизточна Европа, въпреки наложените от надзорните институции рестрикции спрямо ръста на кредитирането. В Централна Европа, компанията все повече се фокусира върху бързо растящия сегмент управление на активи в допълнение към традиционния бизнес.

  Според очакванията на мениджмънта, активите ще растат с най-малко 20% годишно до 2008г. Най-голям ръст ще отбелязват страните от ОНД, отчасти заради осъществените придобивания там. За 2006г. Райфайзен Интернешънъл очаква увеличение на консолидираната печалба на групата с най-малко 25% (през 2005г. консолидираната печалба беше 382 милиона), като тук не се отчитат резултатите на Импексбанк и печалбата от евентуалната продажба на Райфайзенбанк Украйна.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.