Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл отново с рекордно тримесечие

  08.11.2007
   
  • Консолидираната печалба нарасна с 43% до 626 млн. евро
  • Отново рекордна печалба за третото тримесечие на 2007г.
  • Силен ръст на печалбата от 61% в сегмента банкиране на дребно
  • Активите нараснаха до повече от 67.5 млрд. евро
  • Клиентската база се разшири до над 13 милиона клиенти
  • Показателят разходи/приходи се подобри до 56.2%
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци достигна 28%
  • Печалбата на акция се увеличи с 0.62 евро до 4.40 евро
  • Перспективите и целите остават непроменени

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от Групата Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) продължи силния си органичен растеж и през третото тримесечие на 2007г. През деветмесечието на 2007г. Консолидираната печалба (след приспадане на данъците и миноритарни участия) се увеличи с 43.1% до 625.7 млн. евро (30 септември 2006г.: 437.4 млн.евро). Печалбата преди данъчно облагане нарасна с 46.5% до 953.4 милиона евро (30 септември 2006г.:650.6 милиона евро), докато печалбата след данъци отбеляза ръст от 44.6% до 736.6 милиона евро (30 септември 2006г.: 509.4 милиона евро). (Всички данни са в съответствие с международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Отново най-добри резултати за тримесечие в историята на Групата

  Консолидираната печалба за третото тримесечие на 2007г. възлезе на 224 млн. евро. Като се изключат еднократните ефекти от миналата година, това отново представлява най-добрият тримесечен резултат в историята на Групата – консолидираната печалба е с около 16 млн. евро повече от второто тримесечие на 2007г. и 51% или 76 млн. евро повече от същия период на миналата година (30 септември 2006г.:148 милиона евро).

  "Резултатите за тримесечието потвърждават още веднъж, че сме позиционирани много добре от стратегическа и оперативна гледна точка. Турбулентната среда на глобалните финансови и кредитни пазари не оказва съществено влияние на нашия бизнес модел или на темпа ни на растеж. Стратегическата ни позиция в един от най-атрактивните региони, от гледна точка на икономическия растеж, ни позволява да продължим динамичния си органичен растеж, като в същото време увеличаваме и рентабилността си”, коментира Херберт Степич Главен изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл.

  Възвращаемостта на капитала достигна 28%

  Възвращаемостта на капитала (ROE) преди данъци отново се подобри през третото тримесечие и достигна 28%. Това представлява ръст от 0.7 процентни пункта спрямо цялата 2006г. и е постигната въпреки запазването на необикновено високи нива на печалба, в резултат на еднократните ефекти.

  Консолидираната възвращаемост на капитала (ROE) (след данъци и приспадане на миноритарни участия) отново надхвърли 20%, като достигна 21.2% - само 0.2% по-малко от данните за 2006г. През първите три тримесечия на 2007г., печалбата на акция се подобри с 0.62 евро, в сравнение със същия период на миналата година и достигна 4.40 евро. Вероятно, показателите за ефективност за цялата 2007г. леко ще се влошат, поради успешното увеличение на капитала на Райфайзен Интернешънъл, проведено в началото на октомври 2007г.

  Допълнително подобрение на оперативните резултати

  Оперативните приходи отново нараснаха през третото тримесечие, в сравнение с предхождащите го, като по този начин Групата постигна най-добрите си резултати в своята история. Оперативните приходи за тримесечието, които възлязоха на 452 милиона евро са с 15% или 59 млн. евро повече от второто тримесечие на 2007г. и 116 млн. евро над показателите за третото тримесечие на 2006г. (30 септември 2006г. 336 милиона евро).

  Общо, оперативните приходи за деветмесечието на 2007г. възлязоха на 1,200 млн. евро, като по този начин отбелязаха ръст от 37%, в сравнение със същия период на миналата година. (30 септември 2006г.: 877 млн. евро).

  Продължаващ динамичен ръст на активите

  Райфайзен Интернешънъл отново отбеляза значителен ръст на активите си. В края на септември консолидираните активи възлязоха на 67.5 млрд. евро – 21% повече, в сравнение с края на 2006г. (55.9 млрд. евро). Ръстът за третото тримесечие от близо 8% е най-високият тримесечен ръст през 2007г.

  Нарастването на активите се дължи на ръстът в кредитирането. Кредитите се увеличиха с близо 30% от началото на годината до 45.4 млрд. евро към края на третото тримесечие на 2007г. Значителен ръст отбелязаха всички региони. Кредитният портфейл нарасна най-вече в компаниите на групата в страните от ОНД – плюс 36% или 3.6 млрд. евро.

  Над 13 милиона клиенти се обслужват в повече от 3000 офиса

  Райфайзен Интернешънъл приветства своя 13-милионен клиент през септември. Първоначално, двигател на Групата е бизнесът с корпоративни клиенти, като през 1999г. започва широкообхватно обслужване и на индивидуални клиенти и малки и средни предприятия, като сегментът постоянно разширява своите позиции. В края на 2004г. този сегмент вече обслужва 5 милиона клиенти, а в края на 2006г. техният брой нараства до 12.1 милиона. Райфайзен Интернешънъл постоянно разширява мрежата си за дистрибуция, в съответствие с нарастващата клиентска база. В Тюмен, на около 2 100 км. източно от Москва бе открит официално трихилядния клон на Групата.

  Райфайзен Интернешънъл вече се нарежда на първо място сред международните банкови групи в 5 Централно и Източноевропейски страни по брой на офисите (Албания, Беларус, Косово, Русия и Украйна). Повече от половината от офисите се намират в бързо-развиващите се банкови пазари в страните от ОНД. "Имаме несравними възможности за дистрибуция сред всички международни банки в най-обещаващите банкови пазари на Европа”, заяви Степич.

  Към 30 септември 2007г. клоновата мрежа наброява 3023 точки за продажба (31 декември 2006г: 2848). През първите девет месеца на тази година Райфайзен Интернешънъл откри общи 175 нови офиса..

  От началото на годината броят на служителите се увеличи с 8.1% до 57 019.

  Перспективите и целите остават непроменени

  Бизнесът с корпоративни клиенти отново се очаква да има най-голям принос в общата печалба за 2007г. През тази година, Райфайзен Интернешънъл има намерение да се фокусира повече върху сегмента среден пазар. Бързоразвиващият се сегмент Банкиране на дребно ще се фокусира върху продължаващото разширяване на клоновата мрежа, развитието на алтернативни канали за дистрибуция и нарастващите продажби на продукти от управлението на активи и застраховането.

  За 2007г. Райфайзен Интернешънъл цели консолидирана печалба от най-малко 750 млн. евро

  За периода до 2009г., Райфайзен Интернешънъл си поставя за цел, годишният ръст на активите да бъде най-малко 20%. Най-високият растеж ще продължи да идва от страните от ОНД, въпреки отсъствието на Райфайзенбанк Украйна.

  За периода до 2009г., мениджмънтът си е поставил за цел да постигне възвращаемост на капитала преди данъци (ROE) от повече от 25%, показателят разходи/приходи да бъде под 58% и показателят разход за провизии към нетния лихвен приход да бъде около 15%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.