Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл със значителен ръст в приходите през 2006г

  29.03.2007
   
  • Консолидираната печалба, без да се отчитат еднократните ефекти, нарасна с 55% до 594 милиона евро
  • Възвращаемостта на капитала се увеличи до 27.3% (без да се отчитат еднократните ефекти)
  • Допълнителни 588 милиона, в резултат на еднократните ефекти
  • Активите нараснаха с 37% до близо 56 милиарда евро, най-вече в резултат на органичен растеж
  • Банкирането на дребно с най-голям ръст в печалбата от 124%
  • Отлична позиция на бързоразвиващите се пазари в Югоизточна Европа и ОНД
  • Най-голямата международна банкова група в Русия и ОНД
  • Най-голямата мрежа за продажби от всички западни банки в Централна и Източна Европа
  • Повече от 150 000 нови клиенти всеки месец, общо 12.1 милиона клиенти.
  • Най-добре представилата се акция в индексите ATX и Dow Jones Euro STOXX Banks

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от групата РЦБ, значително подобри резултатите си през 2006г. и за пореден път постигна рекордна печалба. Без да се отчитат еднократните ефекти, консолидираната печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия) се увеличи с 55% до 594 милиона евро. (2005г.: 382 милиона евро). Печалбата преди данъчно облагане (без да се отчитат еднократните ефекти) възлезе на 891 милиона евро (2005г.: 569 милиона евро), докато печалбата след данъчно облагане (без да се отчитат еднократните ефекти) достигна 686 милиона евро (2005г.: 460 милиона евро). Печалбата на акция (без да се отчитат еднократните ефекти) насрасна от 2.79 евро през 2005г. до 4.17 евро.
  Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (IFRS)

  През 2006г., Райфайзен Интернешънъл продаде миноритарните си участия в казахската Банк ТуранАлем (102 милиона евро) и бившата Райфайзенбанк Украйна (486 милиона евро). Нетните приходи от тези продажби възлязоха на 588 милиона евро. Като се отчетат тези еднократни ефекти, консолидираната печалба нарасна до 1,182 милиона евро, което представлява ръст от 209%, в сравнение с 2005г.

  Херберт Степич, Главен Изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл заяви: “ За нас 2006 беше поредната успешна година. Динамичният ни растеж е видим най-добре по отношение на ръста на приходите, които нараснаха 6 пъти за последните 4 години. В допълнение на това, направихме решителна стъпка в бъдещето с придобиването на Импексбанк. Като най-голямата международна банкова група в Русия и в страните от ОНД, ние имаме отлични позиции на пазарите с най-голям потенциал за растеж.”

  В началото на 2006г. Райфайзен Интернешънъл придоби ОАО Импексбанк, една от водещите универсални банки в Русия с фокус върху банкирането на дребно. С тази сделка, Групата стана най-голямата чуждестранна банка в Русия – най-големият банков пазар в Централна и Източна Европа с население от 140 милиона. В края на 2007г., се очаква сливането на Импексбанк с основаната през 1996г. Райфайзенбанк Австрия. Новата банка ще се казва Райфайзенбанк. "Добрите ни позиции на бързоразвиващите се пазари в страните от ОНД и Югоизточна Европа вече дават резултати”, заяви Степич. Двата региона вече допринасят около 65% от печалбата преди данъчно облагане, без да се отчитат еднократните ефекти. “С придобиването на иБанка, значително подсилихме и позициите ни в Чехия”, каза още Степич, имайки предвид придобиването от страна на Райфайзен Интернешънъл на банка и в Централна Европа.

  Силен ръст в бизнеса с клиенти – ръст на активите от 37%

  През разглеждания период, Райфайзен Интернешънъл продължи да се възползва от позитивната бизнес среда в Централна и Източна Европа и значително разшири бизнеса си с клиенти. Кредитите нараснаха с 41.8% до 35.0 милиарда евро, докато депозитите на клиенти се увеличиха с 33.2% до 33.2 милиарда евро. "Сегментът Корпоративни клиенти отново нарасна значително през 2006г. и остава нашият най-значим сегмент, по отношение на активите и печалбата. Сегментът Банкиране на дребно вече допринася една трета от печалбата преди данъчно облагане и тенденцията е да расте”, заяви Главният финансов директор Мартин Грюл. “В Русия вече сме третата по големина банка по привлечени депозити и четвърта по отпуснати кредити”, допълни Грюл, подчертавайки позитивното развитие на този сегмент.

  Поради високите стандарти на обслужване и продуктите, съобразени с нуждите на пазара, комбинирани с продължаващото разширяване на мрежата за дистрибуция, Райфайзен Интернешънъл отново успя да привлече многобройни нови клиенти. С 9.7 милиона клиенти в края на 2005г., в края на 2006г., Групата успя да разшири клиентската си база до 12.1 милиона. "Всеки месец повече от 150 000 нови клиенти се обръщат към Райфайзен Интернешънъл”, заяви Херберт Степич. Останалият брой клиенти са привлечени с придобиването на Импексбанк и иБанка.

  Към края на 2006г. Активите нараснаха с 37.3% до 55.9 милиарда евро, като близо 90% от ръста се дължи на органичен растеж. През последните четири години, активите на Райфайзен Интернешънъл са нараснали с почти четири пъти.

  Оперативните резултати и ефективността допълнително се подобриха

  Оперативните приходи се подобриха във всички компоненти и нараснаха с 52% до 2,867.7 милиона евро. Общите административни разходи нараснаха с 45.7% до 1,693.7 милиона евро, поради направените инвестиции. В резултат на стриктния контрол на разходите, техният ръст е по-малък от ръста на оперативните приходи. В резултат на това, печалбата от оперативни дейности нарасна с 62% до 1,174.1 милиона евро. Показателят Разходи/Приходи, който представлява съотношението между общите административни разходи спрямо оперативните приходи се подобри от 61.6% до 59.1%.

  През 2006г. начисляването на провизии за обезценка нарасна с 84.7% или със 142 милиона евро до 308.9 милиона евро. Около 60 милиона евро от този ръст се дължи на промени в резултат на консолидацията.

  Стабилна капиталова база

  През разглеждания период Райфайзен Интернешънъл увеличи капитала си, в който се включва консолидираната печалба и миноритарните участия с 40% или с 1,314 милиона евро. Към края на годината, той възлезе на 4,590 милиона евро (2005г.: 3,276 милиона евро). Възвращаемостта на капитала (без да се отчитат еднократните ефекти) достигна 27.3%. Големият ръст от 5.5 процента се дължи на значителното увеличение на печалбата.

  Капиталовата адекватност от първи ред на банковия портфейл, която е показател за финансовата стабилност възлезе на 9.8% (2005г.: 9.0%). Капиталовата адекватност от първи ред, отчитаща и пазарния риск достигна 9% (2005г.: 8.0%), което е с повече от два пъти над изискваните от австрийския закон за банките 4%.

  Най-голямата мрежа за дистрибуция сред всички западни банки в Централна и Източна Европа

  През разглеждания период, Райфайзен Интернешънъл допълнително разшири добре развитата си мрежа от точки на продажби. Общо бяха открити 178 нови банкови клона, повече от всяка друга година (2005г.: 145). Като се вземат предвид придобиванията и продажбата на Райфайзенбанк Украйна, броят на клоновете нараства с 405. Към края на 2006г., мрежата за дистрибуция на Райфайзен Интернешънъл възлезе на 2848 клона в 16-те страни от Централна и Източна Европа. "Няма друга международна банка в региона, която да предлага такъв обхват и гъстота на мрежата за дистрибуция. Всяка седмица откриваме по 3-4 клона”, каза Херберт Степич. В края на 2000г. банковите офиси на Райфайзен Интернешънъл бяха само 185, което е ръст от 15 пъти за шест години.

  През разглеждания период броят на служителите се увеличи с 21% до 52,732 (2005г.: 43,614), най-вече поради придобиването на Импексбанк и иБанка.

  Най-добре представилата се акция в индекса DJ Euro STOXX Banks

  Успешният тренд на акциите на Райфайзен Интернешънъл се запази и през 2006г. Акциите на компанията надвишиха средният ръст не само на индекса ATX, но и на сектора като цяло. В края на 2005г. те се търгуваха на цена от 55.55 евро, докато през последния борсов ден на 2006г., цената им достигна 115.51 евро. По този начин, към края на годината, цената на акциите на Райфайзен Интернешънъл отбеляза ръст от 108% и станаха най-добре представилите се акции в ценово отношение в европейския индекс DJ Euro STOXX Banks.

  На годишното Общо събрание, Управителният съвет ще предложи дивидент от 0.71 евро на акция (2005г.: 0.45 евро).
  * * * * *

  Райфайзен Интернешънъл управлява една от водещите мрежи от банки в Централна и Източна Европа, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара. Повече от 12 милиона клиенти се обслужват от над 2800 банкови офиси. Представителни офиси в Литва и Молдова допълват присъствието на Групата в региона. Райфайзен Интернешънъл е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия, която притежава 70 процента от компанията. Останалите 30% се търгуват на Виенската стокова борса. Райфайзен Централбанк Австрия е водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и е главната институция на Австийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.