Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Новата търговска система на БФБ-София АД, XETRA стартира на 16 юни

  18.06.2008
   

  Уважаеми Клиенти,

  Уведомяваме Ви, че считано от 16 юни 2006г. на Българска фондова борса-София АД стартира нова система за търговия – XETRA, която е широко използвана в страните с развити капиталови пазари. С въвеждането на XETRA се оптимизира процеса на търговия на БФБ-София АД и се прави по-лесен достъпът до българския капиталов пазар за чуждестранните инвеститори.

  Нов метод на търговия – комбинира аукцион и непрекъсната търговия
  Най-съществената промяна, която ще влезе в сила със стартирането на XETRA е въвеждането на аукциони. Основната цел на аукционите е концентрирането на вниманието едновременно на всички пазарни участници с цел увеличаване на ликвидността, прозрачността и справедливото формиране на цените. Всеки аукцион протича най-малко през две фази: въвеждане на поръчки (call фаза) и определяне на цената. По време на фазата на въвеждане на поръчки (call фаза), ако са налице насрещно изпълними такива, в системата се визуализира единствено информация за индикативната цена на аукциона, дали излишъкът на изпълнимите поръчки е от страна на търсенето или на предлагането, както и информация за неговия обем. Ако не са налице насрещно изпълними поръчки, то в системата се визуализира единствено информация за най-добрите цени “купува” и “продава”, както и за сумарните обеми на поръчките при тези цени. След изтичане на определеното за фазата на въвеждане на поръчки (call фаза) време, тя се прекратява на случаен принцип в рамките на интервал от 30 секунди. След това следва фазата на определяне на цената, която на практика има продължителност по-малко от една секунда. След приключване на фазата на определяне на цената, всички пазарни и лимитирани поръчки, които не са били изпълнени или са били единствено частично изпълнени, се прехвърлят към фазата на непрекъсната търговия, като се отчитат съответните им ограничения.

  Времетраене на търговската сесия

  Търговска сесия за емисиите, търгуващи се непрекъснато
  09:00-09:20 Pre-trading
  09:20-09:30 Откриващ аукцион
  09:30-10:50 Непрекъсната търговия
  10:50-11:00 Междинен аукцион
  11:00-13:40 Непрекъсната търговия
  13:40-13:45 Закриващ аукцион
  13:45-16:00 Post-trading

   

  Търговска сесия за емисиите, търгуващи се само посредством аукциони (това са емисиите от Неофициален пазар на акции, сегмент Б):
  09:00-09:20 Pre-trading
  10:50-11:00 Откриващ аукцион
  13:40-13:45 Закриващ аукцион

  Въвеждане на нови видове поръчки
  Освен наличните и в момента видове поръчки, със стартирането на XETRA ще бъдат въведени и голям брой нови видове поръчки:

  Пазарни към лимитирани
  Това са нелимитирани поръчки за покупка или продажба, които се изпълняват по цената, постигната по време на аукцион или (при непрекъсната търговия) по най-добрата насрещна лимитирана поръчка при липса на насрещна пазарна поръчка. Евентуално неизпълнена част на поръчката тип "пазарна към лимитирана" се въвежда при останалите поръчки в системата като лимитирана с цена, равна на цената на изпълнената част.

  Пазарна стоп поръчка
  Когато стоп цената бъде достигната (или надхвърлена при стоп поръчки "купува" и съответно спадне под, при стоп поръчки "продава"), стоп поръчката автоматично се въвежда в системата като пазарна поръчка. Това гарантира изпълнение на поръчката по пазарна цена към момента на активирането й.

  Лимитирана стоп поръчка
  Когато стоп цената бъде достигната (или надхвърлена при стоп поръчки "купува" и съответно спадне под, при стоп поръчки "продава"), стоп поръчката автоматично се въвежда в системата като лимитирана поръчка. Достигането на заложената стоп цена не гарантира изпълнението на поръчката по желаната лимитирана цена.

  Айсберг поръчки
  Поръчката тип айсберг се характеризира със задължителен лимит, общ обем и върхов (пиков) обем. Върховият обем (върхът) е видимата част от "айсберга" и се въвежда в системата с оригиналния момент на въвеждане на поръчката тип "айсберг" в съответствие с ценовия/времеви приоритет. Минималният изискуем обем за „айсберг” е 1000 акции, като пиковият обем е минимум 10 % от общия. При модела на непрекъсната търговия, когато върхът бъде изпълнен изцяло, но все още остава скрит обем, в системата се въвежда нов върхов обем с нов момент на въвеждане. При аукционната търговия поръчките тип "айсберг" участват с пълния им обем. Последният въведен връх в системата с поръчки може да бъде по-малък от определения обем за върха. Поръчките тип "айсберг" не се обозначават като такива в системата Те са валидни само за текущия ден на търговия (валидни за деня).

  Видове поръчки според валидността:

  • Валидна за деня
  • Валидна до определена дата (но не по- късна от Т+89 дни)
  • Валидна до отмяна (нейната максимална валидност е 90 дни).

  Видове поръчки според метода на търговия:

  • Само за откриващ аукцион
  • Само за закриващ аукцион
  • Валидни само за аукциони.

  Не е възможно въвеждането на поръчка, валидна само за непрекъсната търговия.

  Поръчка “веднага или никога” (immediate-or-cancel, IOC)
  Поръчките от тип веднага или никога (immediate-or-cancel, IOC) се изпълняват незабавно и в пълен обем, или във възможно най-пълен обем. Неизпълнената част от поръчката тип IОС се изтрива, без да се въвежда в системата.

  Поръчка “ всичко или нищо” (fill-or-kill, FOK)
  Поръчките от тип всичко или нищо (fill-or-kill, FOK) се изпълняват незабавно и в пълен обем или изобщо не се изпълняват. Ако поръчката не може да бъде изпълнена незабавно и в пълен обем, тя се изтрива, без да се въвежда в системата.

  Приоритети на поръчките
  При въвеждане на поръчка в XETRA тя автоматично получава уникален номер и й се присвояват приоритети, които са както следва:

  Първи приоритет – цена
  Втори приоритет – време на въвеждане

  Приоритетът „цена” означава, че предимство имат поръчките за покупка, които имат по-висока цена спрямо тези с по-ниска и поръчките за продажба, които имат по-ниска цена спрямо тези с по-висока. Също така, по приоритет „цена” предимство винаги имат „пазарните” пред „лимитираните” поръчки.
  Приоритетът „време на въвеждане” има значение при поръчки с равни цени, като винаги по-рано въведената поръчка е с предимство. Основно правило е, че „пазарните” поръчки винаги се степенуват по приоритет „време на въвеждане”.
  Промяната на поръчка води до нов времеви приоритет, ако промяната се отнася до цената на лимитирана поръчка или ако влияе негативно на приоритета на изпълнение на другите поръчки в системата, например увеличаване на обема на дадена поръчка.
  Ако обаче обемът на поръчката бъде намален, то промяната няма да повлияе на приоритетите на останалите поръчки и съответно няма да получи нов момент на въвеждане.
  Всяка промяна на „стоп” поръчка води до присвояване на нов времеви приоритет. Ако зададен пиков обем на „айсберг” поръчка бъде изпълнен, новият пиков обем винаги се въвежда в системата с нов времеви приоритет, а не със стария, присвоен при подаването на поръчката.

  Анонимност на търговията
  Търговията през XETRA ще бъде изцяло анонимна. След стартирането на XETRA няма да се вижда дали конкретна поръчка в системата е подадена през COBOS или през брокерски терминал, както и през кой инвестиционен посредник е подадена. Прегледът на пазара в дълбочина за дадена емисия (т.нар. market depth) няма да дава информация за всички отделни поръчки с обем и цена (както е в момента), а единствено ще показва търсеното или предлаганото съвкупно количество за определена цена и броя поръчки. При всички аукциони по време на фазата за въвеждане на оферти ще се вижда единствено индикативната цена на аукциона, ако има насрещно изпълними поръчки и/или най-добрите поръчки „купува” и „продава” и натрупаните обеми при тях, ако няма такива. Това означава, че по време на аукционите пазарните участници няма да разполагат с информация за всички поръчки в дълбочина за търгуваните емисии.

  Нови ценови ограничения – референтна цена
  Тази цена ще има много голямо значение при търговията в новите условия. Референтната цена е последната формирана цена за дадена емисия на аукцион или по време на непрекъсната търговия. Това означава, че при непрекъснатата търговия при всяка нова сделка на различна цена референтната цена ще се променя и ще придобива стойността на последната сключена сделка.

  Прекъсвания за нестабилност
  За разлика от досегашния метод на търговия, в XETRA отпадат ценовите ограничения за въвеждане на поръчки от +/- 15 % за официален пазар и +/- 30 % за неофициален пазар и ще могат да бъдат въвеждани поръчки с всякаква цена. С цел избягване на прекомерната волатилност на цените и манипулирането на пазара се въвеждат статичен и динамичен диапазон за цените, чието преминаване в следствие на сделка автоматично ще инициира прекъсване за нестабилност – непрекъснатата търговия временно ще спира и ще се инициира аукцион. Аукционът по време на прекъсването за нестабилност има фаза за въвеждане на поръчки с продължителност от минимум 2 минути и за него изцяло важат правилата за стандартен аукцион (въвеждане на поръчки и определяне на цената). Прекъсване за нестабилност може да бъде инициирано и по време на аукцион ако потенциалната цена, определена след фазата за въвеждане на поръчки („call” фаза) попада извън заложените диапазони и се изразява в удължаване на „call” фазата. Статичният диапазон представлява ценови интервал, който се определя на базата на последната цена постигната на аукцион, а ако няма такава на базата на цената на затваряне от предишния ден. Динамичният диапазон представлява постоянно променящ се ценови интервал, който се определя на базата на референтната цена. Статичният и динамичният диапазон за различните пазари и за различните инструменти са както следва:

  За акции, търгувани на официален пазар:
  Статичен диапазон: +/- 10 % спрямо последната цена, постигната на аукцион
  Динамичен диапазон: +/- 5% спрямо референтната цена

  За акции, търгувани непрекъснато на неофициалния пазар, за дружества със специална инвестиционна цел и при търговията с права:
  Статичен диапазон: +/- 20 % спрямо последната цена, постигната на аукцион
  Динамичен диапазон: +/- 10 % спрямо референтната цена

  За акции, търгувани на неофициалния пазар само посредством аукциони, колективни инвестиционни схеми и всички видове компенсаторни инструменти, статичният и динамичният диапазон са еднакви и както следва:

  • Статичен и динамичен диапазон: +/- 30 % спрямо последната цена, постигната на аукцион, респективно референтната цена

  Адаптация на системата COBOS

  Въвеждането на системата XETRA ще доведе до промяна на брокерските терминали на инвестиционните посредници, но не и на клиентските платформи за търговия. В този смисъл, онлайн системата COBOS за търговия на БФБ ще бъде запазена, като само ще се адаптира към новите възможности на XETRA. Потребителите на COBOS също няма да виждат отделните поръчки в системата както и това от кой инвестиционен посредник са подадени, а ще разполагат с информация само за броя оферти и акумулираните количества за определена цена. Системата ще бъде адаптирана така, че своевременно да информира потребителите за това в коя фаза на търговия се намира пазарът и/или дадена емисия.

  След стартирането на новата търговска система, в COBOS няма да бъдат имплементирани новите видове поръчки, като БФБ предвижда те да се въвеждат по- късно. Достъпът е посредством съществуващите електронни сертификати, издадени от БФБ-София АД. Входът в системата се осъществява през адрес cobos.info или през www.cobos.info, като за целта следва да са отворени портовете 4000, 443 и 843.

  Актуализираното ръководство за работа с COBOS може да бъде открито на адрес:

  За повече информация можете да се обърнете към сектор “Търговия с ценни книжа ” на следните телефони:

  02/91 985 490 – Христо Дурев – Брокер Ценни книжа
  02/91 985 496 – Христо Сугарев – Брокер Ценни книжа

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.