Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл отговаря на глобалната финансова криза с рекордни резултати

  07.08.2008
   
  • Консолидираната печалба нараства с 41% до 566 млн. евро
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци възлиза на 25.5%
  • Печалбата на акция нараства от 2.82 евро на 3.68 евро
  • Стабилна капиталова база: Показателят Основен капитал (кредитен риск) възлиза на 9.6%
  • Активите се увеличават с 11% до близо 81 млрд. евро
  • Сегментите ОНД (плюс 75%) и Корпоративни клиенти (плюс 51%) с най-голям ръст в печалбата преди данъци
  • Добра регионална диверсификация: Централна Европа 30%, Югоизточна Европа 34%, ОНД 36% - Показателят разходи/приходи се подобрява до 54.8%
  • Клиентската база се увеличава до близо 14.4 млн. клиенти
  • 3077 офиса: Най-голямата мрежа за дистрибуция на западна банка в Централна и Източна Европа
  • Очакванията за 2008г. остават непроменени: Цел от около 1 млрд. евро консолидирана печалба

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от Групата Райфайзен Центрлабанк Австрия АГ (РЦБ), отново постигна рекордни резултати, базирани на стабилния клиентски бизнес. Консолидираната печалба (след приспадане на данъци и миноритарни участия) за първото полугодие на 2008г. отбеляза ръст от 41% до 566 млн. евро (Първо полугодие на 2007г.: 401 млн. евро). Печалбата преди данъци се увеличи с 39% до 843 млн. евро (Първо полугодие на 2007г.: 607 млн. евро). Печалбата на акция нарасна от 2.82 евро през първата половина на 2007г. до 3.68 евро. Всички данни са според на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Главният изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл Херберт Степич коментира резултатите: "Това е ясен знак за стабилността на нашия бизнес модел – отчитаме рекордни резултати, въпреки турбуленциите на глобалните кредитни и капиталови пазари. Рекордните резултати се дължат на динамичното развитие на клиентския ни бизнес. Резултатите ни за първото полугодие са доказателство за това, че имаме контрол върху индиректните последствия от глобалната финансова криза за нашия бизнес. Продължаваме да следваме целите, които сме си поставили”, допълни той.

  Значителният ръст на консолидираната печалба, сравнен със същия период на миналата година, се дължи главно на оперативните приходи, като основен двигател отново е нетният лихвен приход, който се увеличи с 39%, докато нетният приход от комисиони отбеляза ръст от 23%. Общите административни разходи нарастват с 25%, докато новите начисления на провизии за обезценка нараснаха с 31%. Данъците (заедно с отсрочените плащания) се увеличиха с 52%, като по този начин намалиха приходите със 196 млн. евро.

  "Централна и Източна Европа все още показва реален икономически растеж, който е два- три пъти по-висок от този в Еврозоната. Този факт, както и изключително позитивното развитие на оперативния ни бизнес, заедно с продължаващото нарастване на клиентската ни база с близо 700 000 клиенти през първите шест месеца на 2008г., затвърждават убеждението ми, че сме способни да продължим да растем устойчиво”, каза Степич.

  За първи път активите надхвърлиха 80 млрд. евро

  През първото полугодие на 2008г. Райфайзен Интернешънъл отново се възползва от растежа в Централна и Източна Европа и значително разшири клиентския си бизнес. Кредитите нараснаха с 15.8% до 56.6 млрд. евро (края на 2007г.: 48.9 млрд. евро), докато депозитите се увеличиха с 7.8% до 43.6 млрд. евро (края на 2007г.: 40.5 млрд. евро). Към 30 юни активите отбелязаха ръст от 10.9% до 80.7 млрд. евро.

  Стабилен ръст на приходите в клиентския бизнес – оперативните приходи се увеличиха с 30%

  Оперативният резултат на Райфайзен Интернешънъл продължи да се развива позитивно през първите шест месеца на 2008г. Оперативните приходи нараснаха с 30% до 2.28 млрд. евро, в сравнение с първото полугодие на 2007г.(1.75 млрд. евро).

  Позитивното развитие на нетните лихвени приходи, които са най-важният компонент за приходите на Райфайзен Интернешънъл, продължи и през второто тримесечие. Нетните лихвени приходи нараснаха с 39%, в сравнение със същия период на миналата година от 1,079 млн. евро до 1,498 млн. евро, като този ръст е значително над средния на активите от 29%. През отчетния период нямаше материални ефекти в обхвата на консолидацията. Нетният лихвен приход в сегмента банкиране на дребно се увеличи с 202 млн. евро или 31% в сравнение със същия период на 2007г. и достигна 860 млн. евро. Сегментът корпоративно банкиране регистрира ръст от 42% до 512 млн. евро. Значителен растеж в нетния лихвен приход регистрираха всички региони, като показателят нарасна най-много в страните от ОНД – 43%, най-вече поради големите лихвени маржове в Русия. Дъщерните банки в Централна Европа отбелязваха ръст от 36%, а нетният лихвен приход в Югоизточна Европа нарасна с 37%. Общият лихвен марж се подобри с 27 базисни точи, в сравнение с първото полугодие на 2007г. до 3.93%, както и със 7 базисни точки, в сравнение с цялата 2007г., въпреки по-високите разходи поради световната финансова криза.

  Нетните приходи от комисиони се увеличиха с 23% до 703 млн. евро. След значителния растеж, отбелязан през предходни периоди, този показател отбеляза леко понижение, в резултат на по-ниските приходи от търговия с ценни книжа и други банкови услуги. Значителен растеж беше отбелязан във водещите компоненти – валутните операции и операциите с банкноти и монети допринесоха с ръст от 35% до 221 млн. евро, а бизнесът с кредити и гаранции нарасна с 38% до 92 млн. евро. Разплащанията допринесоха с приходи от 305 млн. евро, което е ръст от 23%. Увеличението на нетните приходи от комисиони при корпоративните клиенти възлезе на 25%, а на индивидуалните на 24%, като близо две трети от приходите са в резултат на операциите с индивидуални клиенти. От регионална гледна точка, най-голям ръст в нетните приходи от комисиони отбелязват страните в Югоизточна Европа – плюс 28% до 221 млн. евро, следвана от Централна Европа – 22% до 270 млн. евро и страните от ОНД – 19% до 212 млн. евро.

  Ръстът от 16%, който отбеляза търговията с ценни книжа, е под нивата на другите оперативни приходи, като се увеличи с 13 млн. евро до 92 млн. евро. Основният компонент в приходите е бизнесът от операциите с валута, които се удвоиха от 43 млн. евро през миналата година до 89 млн. евро през тази..

  Другите оперативни приходи отбелязаха спад от 11 млн. евро, като приходът миналата година възлезе на 21 млн. евро, което се дължи на консолидацията на дружествата за управление на активи в Словакия, Унгария и Хърватия, която се прави за първи път.

  Продължаващи високи капиталови разходи за разширяване и подобряване на каналите за дистрибуция

  В сравнение с първото полугодие на миналата година общите административни разходи се увеличават с 247 млн. евро или 25% до 1,250 млн. евро. (Няма забележителни ефекти в обхвата на консолидацията). В резултат на относително по-високите общи административни разходи, въпреки продължаващите капиталови инвестиции в разширяването на мрежата за дистрибуция, показателят разходи/приходи се подобри с 2.8 процентни пункта до 54.8%.

  Разходите за персонал имат най-голям дял от 49% в общите административни разходи. Те се увеличиха със 120 млн. евро или 24% до 612 млн. евро. Заплатите и възнагражденията представляват 77% от разходите за персонал. Делът на изискваните от закона разходи за социални осигуровки възлезе на 19%. Докато в Централна Европа разходите за персонал нарастват с 27%, а в Югоизточна Европа с 25%, в страните от ОНД те отбелязват ръст от 20%.

  Броят на служителите се увеличи с 6 333 или 12%, в сравнение с първото полугодие на 2007г. до 60 236. С 3320 повече служители, или 24% Югоизточна Европа бележи най-висок ръст. В Централна Европа средният брой на служителите се увеличи с 1699 или 15%, докато в страните от ОНД служителите се увеличиха с 1264 души или 5%.

  Другите административни разходи отбелязаха по-висок ръст от тези за персонал, като нараснаха с 28% или 115 млн. евро, в сравнение със същия период на миналата година и достигнаха 521 млн. евро.Най-висок ръст от 40% в другите административни разходи отбелязаха страните от ОНД, най-вече поради по-високите разходи за наем, докато в Централна Европа ръстът възлезе на 23%, а в Югоизточна Европа на 19%. Най-високите разходи са за офиси (141 млн. евро или ръст от 34%), IT разходи от 67 млн. евро (плюс 28%) и разходи за реклама от 61 млн. евро (плюс 21%).

  Броят на офисите към края на юни 2007г. възлезе на 3077, което представлява 62 нови офиса за отчетния период. През първите шест месеца на годината нови офиси бяха открити най-вече в Югоизточна Европа и особено в Румъния (34) и България (27). В страните от ОНД бяха закрити 29 офиса с цел оптимизация, като много нови офиси предстои да бъдат открити в Русия.

  Стабилна капитализация – показателят основен капитал (кредитен риск) достигна 9.6%

  Капиталът на Райфайзен Интернешънъл нарасна с 9% или 624 млн. евро спрямо края на 2007г. и достигна 7,246 млн. евро.

  Собственият капитал от 5,587 млн. евро, надхвърля с 29% регулаторно изискваните средства. Изискването възлиза на 4,317 млн. евро в края на годината, според старите регулации, а разликата от 1,270 млн. евро се дължи на ефекта от Базел II и най-вече на нововъведените изисквания за собствен капитал за оперативен риск, който възлиза на 441 млн. евро.

  Показателят основен капитал, отнесен спрямо кредитния риск намаля с 1.8 процентни пункта до 9.6%, а показателят собствен капитал спадна с 2.1 процентни пункта до 10.3%. "Капиталовите ни ресурси са сред най-добрите от банките в региона. Заедно с балансираните източници на рефинансиране, най-вече по отношение на депозитите, това е важно конкурентно предимство, най-вече в условията на пазарна среда, характеризираща се с несигурност”, заяви Мартин Грюл, Главен финансов директор на Райфайзен Интернешънъл.

  Рекорден резултат през второто тримесечие на 2008г.

  С консолидирана печалба от 311 млн. евро за второто тримесечие на 2008г., Райфайзен Интернешънъл отчете рекордни тримесечни резултати в своята история (като се изключи еднократния ефект от продажбата на Райфайзенбанк Украйна през четвъртото тримесечие на 2006г.). Това представлява ръст от 57 млн. евро или 22%, в сравнение с първото тримесечие на 2008г. Нетните лихвени приходи след провизии достигнаха 678 млн.евро през второто тримесечие на 2008г., което представлява рекорден ръст от 37% спрямо същия период на миналата година. Нетните приходи от комисиони възлязоха на 372 млн. евро, като значително се увеличиха с 25% в сравнение с същия период на 2007г.

  Перспективата и целите остават непроменени

  Основавайки се на успешната стратегия на Райфайзен Интернешънъл за средния пазар, сегментът Корпоративни клиенти отново ще има най-голям принос в печалбата преди данъци за 2008г. В Банкирането на дребно, компанията продължава да придава особено значение на разширяването на клоновата мрежа, която е опората за увеличението на клиентската база. В допълнение на това през настоящата година, компанията допълнително ще развива продуктовата си гама в сферите на управлението на активи и застраховането.

  Целта на Райфайзен Интернешънъл е консолидирана печалба за 2008г., възлизаща на около 1 млрд. евро.

  Групата планира ръст на активите от най-малко 20% годишно до 2010г., с най-голям растеж в сегмента Банкиране на дребно.

  Райфайзен Интернешънъл си поставя за цел Възвращаемост на капитала преди данъци от над 25% за 2010г., като това не отчита придобивания и увеличения на капитала. Планът за показателя разходи/приходи е той да възлезе на около 56%, а показателят риск/приходи на около 15%.

  * * * * *

  Райфайзен Интернешънъл управлява една от най-големите банкови мрежи в Централна и Източна Европа. 17 пазара от развиващия се регион на Европа са покрити от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на други финансови услуги. 14.4 милиона клиенти са обслужвани от над 3000 банкови офиси. Райфайзен Интернешънъл е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия, която притежава 68.5 процента от компанията. Останалата част се търгува на Виенската стокова борса. Райфайзен Централбанк Австрия е водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.