Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл: Рекордният резултат се дължи на силния клиентски бизнес

  27.03.2008
   
  • Консолидираната печалба нарасна с 42% до 841 млн. евро
  • Възвращаемостта на капитала възлезе на 25.7%
  • Печалбата на акция се увеличи с 39% до 5.80 евро
  • Изключително солидна капиталова база, в резултат на успешното Вторично публично предлагане: Капиталовата адекватност от първи ред нарасна с 10.5% (увеличение от 1.5 процентни пункта)
  • Активите отбелязаха ръст от 30% до близо 73 млрд. евро, кредитите нараснаха с почти 40%
  • Сегментът Банкиране на дребно отбелязва най-голям ръст в печалбата: Увеличение от 85% до 487 млн. евро
  • Сегментът Корпоративно банкиране с най-голям принос за печалбата: 669 млн. евро (плюс 43%)
  • Добра диверсификация на приноса на отделните региони за печалбата преди данъци: Централна Европа 34%, Югоизточна Европа 36%, страните от ОНД 30%
  • Повишената ефективност подобри показателя разходи/приходи до 57.6%
  • Интеграционните проекти продължиха да се развиват според планираното
  • Най-силната мрежа от всички западни банки в Централна и Източна Европа
  • Клиентската база се разшири с 1.6 млн. до 13.7 млн. клиенти
  • Перспективи за 2008г.: Поставена цел за консолидирана печалба от около 1 млрд. евро

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, член на Групата РЦБ, ръководена от Райфайзен Централбанк Австрия АГ, успя да оползотвори динамиката на растежа на пазарите в Централна и Източна Европа и отново постигна рекордни резултати благодарение на силното развитие на бизнеса с клиенти. Консолидираната печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия) нарасна с 41.7% до 841 млн. евро (2006г.: 594 млн. евро). Печалбата преди данъци за първи път премина прага от 1 млрд. евро и възлезе на 1.24 млрд. евро (2006г.: 891 млн. евро). Печалбата на акция се увеличи от 4.17 евро през 2006 г. до 5.80 евро. Управителният съвет ще предложи на Общото събрание на акционерите дивидентът на акция за финансовата 2007 да се увеличи с 0.22 евро до 0.93 евро (2006г.: 0.71 евро). На базата на това предложение, общата сума, предвидена за дивиденти, ще възлезе на 143.8 милиона евро. (Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (IFRS). Всички представени данни за финансовата 2006 година изключват еднократните ефекти, с цел по-добро сравняване.

  Херберт Степич, Главен Изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл заяви: "Въпреки турбуленциите на глобалните кредитни и капиталови пазари имахме забележителна 2007г. Успешно осъществихме Вторично публично предлагане на акции от капитала ни в изключително предизвикателна пазарна среда и отново приключихме годината с рекордни резултати. Ръстът в консолидираната печалба от 247 млн. евро е по-голям от общата ни консолидирана печалба за 2004г., която беше 209 млн. евро. Това е доказателство за това, че традиционният ориентиран към клиентите банков бизнес на нашите пазари се характеризира със силен ръст и голяма рентабилност. Спечелихме доверие, като успяхме да постигнем навреме всички стратегически и финансови цели, които си поставихме на Първичното публично предлагане през 2005г.

  Висок ръст на обема на бизнеса с клиенти – активите се увеличиха с 30%

  През 2007г. Райфайзен Интернешънъл продължи да се възползва от позитивната среда на растеж в Централна и Източна Европа и значително разшири бизнеса си с клиенти. Кредитите нараснаха с 39.5% до 48.9 млрд. евро (2006г.: 35.0 млрд. евро), докато депозитите от клиенти нараснаха с 22.0% до 40.5 млрд. евро (2006: 33.2 млрд. евро).

  В края на 2007г. активите отбелязаха преди всичко органичен растеж от 30.2% до 72.7 млрд. евро. За сравнение, в края на 2002г. активите са възлизали на 14.4 млрд. евро. През последните пет години средният годишен растеж на активите възлиза на 38%.

  Висок ръст на приходите в бизнеса с клиенти – Оперативните приходи се увеличават с 32%

  Оперативният резултат на Райфайзен Интернешънъл отново показа позитивно развитие и през 2007г.
  Оперативните приходи нараснаха с 32.2% до 3.79 млрд. евро (2006г.: 2.87 млрд. евро). Този ръст се дължи на двата най-важни компоненти, свързани с клиентите: приходите от лихви и приходите от комисиони.
  Нетният лихвен приход се увеличи с 37.1% до 2.42 млрд. евро (2006г.: 1.76 млрд. евро). Нетният приход от комисиони отбеляза ръст от 33.9% до 1.25 млрд. евро (2006г.: 0.93 млрд. евро). Поради трудната пазарна среда и извънреден ефект през предходната година търговската печалба намаля с 26.8% до 127.9 млн. евро (2006г.: 174.8 млн. евро).

  Ръстът в общите административни разходи леко се забави, в сравнение с нарастването на оперативните приходи, в резултат на стриктното управление на разходите. Като цяло общите административни разходи се увеличиха с 29.0% до 2.18 млрд. евро (2006г.: 1.69 млрд. евро. Печалбата от оперативна дейност отбеляза ръст от 36.9% до 1.61 млрд. евро (2006г.: 1.17 млрд. евро). По този начин, показателят разходи/приходи, измерващ общите административни разходи спрямо оперативните приходи, допълнително се подобри, както бе планирано от 59.1% до 57.6%.

  Добри резултати през четвъртото тримесечие на 2007г.

  През четвъртото тримесечие на 2007г., Райфайзен Интернешънъл отбеляза рекорден нетен лихвен приход (след провизии), като възлезе на 600.2 млн. евро, което представлява ръст от 38% спрямо същия период на 2006г. Нетният приход от комисиони от 354.8 млн евро също отбеляза значителен растеж от 30%, в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година. Консолидираната печалба достигна 215.6 млн. евро - увеличение от 38%, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2006г., и много малко под нивата, достигнати през третото тримесечие на 2007г. Въпреки спецификите на четвъртото тримесечие, свързани с разпределяне на разходите, това е второто най-добро тримесечие в историята на компанията.

  Най-голямата мрежа за дистрибуция е средството за силно нарастване на клиентската база

  Банковият офис все още стои в центъра на връзката с клиента. В допълнение на това, той е ключът към позиционирането на марката. През отчетния период вече развитата мрежа за дистрибуция бе допълнително разширена, като Райфайзен Интернешънъл откри 167 нови клона. Към 31 декември 2007г. цялата мрежа в Централна и Източна Европа достигна 3 015 точки на продажба на 16 пазара. В същото време в Молдова започна работа лизингова компания, като по този начин Райфайзен Интернешънъл разшири присъствието си, което вече обхваща 17 пазара.

  "Поставихме още един крайъгълен камък в развитието на нашата компания, като открихме 3000–ия офис в Централна и Източна Европа. Обслужваме клиентите си в целия регион, както никоя друга международна банка. На бързоразвиващите се пазари Русия и Украйна имаме най-голямата клонова мрежа сред всички западни банки. Това ще стои в основата на нашия бизнес успех в бъдеще”, заяви Степич.

  В резултат на допълнителното разширяване и оптимизацията на мрежата за дистрибуция, и благодарение на високите стандарти на обслужване, както и предлагането на продукти, съобразени с изискванията на клиентите, Райфайзен Интернешънъл отново успя да привлече много нови клиенти. В края на 2006г. клиентската база наброява 12.1 милиона, докато към края на 2007г. броят на клиентите възлезе на 13.7 милиона.

  Тази динамика също така се отрази и на развитието на персонала. Към 31 декември 2007г. служителите на компанията достигнаха 58 365, което представлява ръст от 10.7% или 5 633 нови служители.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.