Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл с много силни резултати за третото тримесечие независимо от кризата на финансовите пазари

  06.11.2008
   
  • Консолидираната печалба за деветмесечието нараства с 38% до 861 млн. евро (Консолидираната печалба за третото тримесечие е в размер на 296 млн. евро, само 5% под рекордното ниво от предходните три месеца)
  • Активите се увеличават с близо 20% до 87.3 млрд. евро
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци остава стабилна на 25.4%
  • Показателят разходи/приходи се подобрява до 54.6%
  • Клиентската база се увеличава до 14.6 милиона

  През третото тримесечие на годината международния банков свят беше изцяло доминиран от световната финансова криза, която застраши много финансови институции. Независимо от кризата, чиито последици непряко усети и Райфайзен Интернешънъл, резултатите на компанията отново отбелязаха рекордни нива: Консолидираната печалба (след приспадане на данъци и миноритарни участия) за деветте месеца на 2008 г. отбеляза ръст от 37.7% до 861.5 млн. евро (деветмесечието на 2007г.: 625.7 млн. евро). Печалбата преди данъци се увеличи с 32.3% до 1,261.0 млн. евро (деветмесечието на 2007г.: 965.4 млн. евро), а печалбата след данъци нарасна с 31.1% до 965.4 млн. евро (1-9 2007: 736.6 млн. евро). Към края на третото тримесечие на 2008 г. възвращаемостта на капитала преди данъци възлиза на 25.4% независимо от увеличенията в капитала, като по този начин остана на почти същото ниво от края на 2007 г. (25.7%). Всички данни са според на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  „Постижението ни в тази отчасти изключително трудна среда доказва, че нашият бизнес модел ни позволява да успеем дори пред лицето на силни икономически бури”, каза Главният изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл Херберт Степич.

  „Това, което е особено удовлетворяващо, е, че консолидираната печалба за третото тримесечие е съвсем малко под нивото за предходното тримесечие– независимо от доста по-високите провизии за кредитна обезценка”, добави Главният финансов директор Мартин Грюл.

  Активите се увеличават до 87.3 млрд. евро в края на третото тримесечие

  Основана изцяло на органичен растеж, Райфайзен Интернешънъл успя да увеличи активите си до 87.3 млрд. евро, което е нарастване с 14.5 млрд. евро, или почти 20% - от началото на годината. С увеличение от 3%, или 2.4 млрд. евро, промените в обменните валутни курсове оказаха значително влияние върху активите заради доста по-силните валути в почти всички страни от Централна и Източна Европа. От друга страна, промените в обхвата на консолидация оказаха незначителен ефект върху консолидираните резултати, така че коригираният органичен ръст възлезе на 17%, или 12.1 млрд. евро.

  Динамичен растеж на нетния лихвен приход

  Оперативните резултати на Райфайзен Интернешънъл продължиха да се развиват позитивно през деветмесечието на настоящата година. Най-важният приходен компонент беше нетният лихвен приход, който се повиши с 37% в сравнение със същия период на миналата година от 1,704 млн. евро до 2,342 млн. евро. По този начин растежът му беше значително над този на средната стойност на активите, който е 31%. През отчетния период не бяха отбелязани материални ефекти вследствие промени в обхвата на консолидация. Най-голямо увеличение беше отбелязано в трежъри сегмента - плюс 87% до 160 млн. евро. Сегментът Корпоративни клиенти отбеляза ръст от 39% до 793 млн. евро, като почти достигна средните стойности за Групата. Нетният лихвен приход в сегмента Банкиране на дребно нарасна с 32% до 1,355 млн. евро в сравнение със същия период на 2007г. Бяха отчетени значителни увеличения в нетния лихвен приход във всички регионални сегменти. ОНД отбеляза най-голямо нарастване от 44%. Това се дължеше предимно на значително по-големите лихвени маржове в сравнение с други региони. Нетният лихвен приход нарасна с 36% в Югоизточна Европа и с 32% в Централна Европа. Нетният лихвен марж на Групата се подобри със 17 базисни точки в сравнение със същия период на 2007 г. до 3.96%. Това представляваше и 10 базисни точки над нивото за 2007 независимо от по-големите разходи за финансиране вследствие световната финансова криза.

  Нетният приход от комисиони нарасна с 23% до 1,098 млн. евро, като беше също задоволителен, въпреки че беше малко по-нисък, отколкото при нетния лихвен приход. Най-голямо нарастване отбелязаха кредитите и гаранциите, при които приходът нарасна с 45% до 152 млн. евро, и при валутната търговия, която с приход от 348 млн. евро добави 35% към общите резултати. Паричните преводи бяха най-важният приходен компонент - 475 млн. евро или увеличение от 24%.

  Общите административни разходи се увеличават умерено

  Общите административни разходи се увеличиха с 402 млн. евро, или 26% в сравнение със същия период на миналата година, до 1,940 млн. евро. Не бяха отчетени негативни последици от промени в обхвата на консолидация. През първите девет месеца на годината общите административни разходи се увеличиха с по-малко от оперативния приход, независимо от продължаващата инвестиционна програма, целяща да разшири каналите за дистрибуция. Показателят разходи/приходи също се подобри с 3.0 процентни пункта в сравнение с миналата година до 54.6%.

  Броят на служителите възлезе на 61,140 в периода януари – септември 2008г., което е ръст от 12% или 6,461 в сравнение със същия период на миналата година. Югоизточна Европа регистрира най-голямо увеличение от 23%, или 3,312. В Централна Европа средният брой служители се увеличи с 14%, или 1,612, докато за ОНД ръстът е 6%, или 1,538 в сравнение с предходната година.

  Броят на офисите възлезе на 3,168 към края на третото тримесечие, което представлява 145 офиса повече в сравнение със същия период на миналата година. Нови офиси бяха отворени главно в Югоизточна Европа (238), което включва най-вече Румъния (146) и България (49). В ОНД 112 офиса бяха закрити, с цел оптимизация.

  Стабилна капиталова база – увеличение на капитала с 15%

  Капиталът на Райфайзен Интернешънъл нарасна с 15% или 965 млн. евро спрямо края на 2007 г. и достигна 7,587 млн. евро. От една страна, нарастването се дължи на неразпределената печалба в размер на 965 млн. евро през настоящата година и на капиталовия принос на миноритарни акционери към различни дружества от Групата в размер на 41 млн. евро. От друга страна, в опозиция на това е разпределението на дивиденти за 2007 г. в размер на 179 млн. евро. През юни 2008 г. Общото събрание на акционерите на Райфайзен Интернешънъл одобри изплащане на дивиденти в размер на 0.93 евро за акция, което възлиза на общо 143 млн. евро. Други 37 млн. евро бяха разпределени на миноритарни акционери в различни дружества от Групата.

  Показателят основен капитал, отнесен спрямо кредитния риск намаля с 2.5 процентни пункта спрямо края на 2007 г. до 8.9% (този показател би възлязъл на 10.4% ако се включи печалбата за настоящата година). Показателят, съотнесен към общия риск възлезе на 7.6%, а ако бъде включена печалбата от настоящата година, той би бил 8.9%.

  Показателят собствен капитал спадна с 3.1 процентни пункта до 9.3%, а ако бъде включена печалбата би бил 10.5%.

  Много добри резултати за трето тримесечие независимо от финансовата криза

  Райфайзен Интернешънъл отново постигна много добри резултати за третото тримесечие на 2008 г. независимо от световната финансова криза. В сравнение с второто тримесечие оперативните приходи през третото отбелязаха ръст от 9% до 578 млн. евро. Поради по-високите провизии за обезценка, консолидираната печалба за третото тримесечие възлезе на 296 млн. евро, или 5% по-малка от предходното тримесечие, през което Райфайзен Интернешънъл отчете най-голямата тримесечна печалба в корпоративната си история.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.