Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл с над 30% ръст на консолидираната печалба

  08.05.2008
   
  • Консолидираната печалба нараства с 32.1% до 254.4 млн. евро
  • Отново рекордни резултати през първото тримесечие на 2008г.
  • ОНД с най-голям дял в печалбата от 36%
  • Продължаващ значителен ръст на печалбата в клиентските сегменти
  • Активите нарастват с 5.1% до 76.5 млрд. евро
  • Кредитният портфейл надхвърли прага от 50 млрд. евро
  • Клиентската база се разшири до повече от 14 млн. клиенти
  • Показателят Разходи/приходи се подобри до 53.8%
  • Възвращаемост на капитала от 22.5% въпреки относително високата капиталова база
  • Печалбата на акция се увеличи с 0.30 евро до 1.65 евро
  • Перспективата и целите остават непроменени

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от Групата РЦБ, оглавявана от Райфайзен Централбанк Австрия АГ продължи курса си, базиран на органичен растеж през първото тримесечие на 2008г. Консолидираната печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия) за първите три месеца се увеличи с 32.1% до 254.4 млн. евро (Първо тримесечие на 2007г.: 192.6 млн. евро). Печалбата преди данъци нарасна с 26.4% до 369.6 млн. евро (Първо тримесечие на 2007г.: 292.5 млн. евро), а печалбата след данъци се увеличи с 21.1% до 279.4 млн. евро (Първо тримесечие на 2007г.: 230.8 млн. евро). Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Отново най-добри тримесечни резултати в историята на Групата

  Консолидираната печалба за първото тримесечие от 254.4 млн. евро отново представлява рекорден резултат, изключвайки еднократните ефекти от предходни периоди. Нетният лихвен приход (плюс 41%) и нетният приход от комисиони (плюс 20%) имат най-голям принос за това. Ръстът на общите административни разходи (плюс 23%) е значително по-нисък от нетния лихвен приход. Най-голям принос в печалбата преди данъчно облагане имат страните от ОНД – 36% (Първо тримесечие на 2007г.: 27%).

  "Резултатите за тримесечието подкрепят нашата позиция, че настоящата среда на световните финансови пазари има само ограничено влияние върху бизнеса ни и перспективата за растеж. С покриването на 17 пазара в Централна и Източна Европа и с отличното ни стратегическо положение отново сме способни да постигнем значителен органичен растеж и повишена рентабилност и през 2008г.”, коментира Главният изпълнителен директор Херберт Степич.

  Възвращаемостта на капитала незначително по-ниска, в резултат на увеличението на капитала

  Възвращаемостта на капитала преди данъци през първото тримесечие намаля с 3.2 процентни пункта, в сравнение с цялата 2007г. и достигна 22.5%. Показателят отчита спад въпреки 26%-ния ръст в печалбата преди данъци от 370 млн. евро, като причина за това е значително по-голямата капиталова база. Това се дължи не само на увеличението на капитала в началото на октомври 2007г., а също така и на високото ниво на заделена печалба през 2007г. Поради тази причина средният размер на капитала нарасна с 37% до 6 572 млн. евро.

  През първото тримесечие на 2008г. консолидираната Възвращаемост на капитала (след данъци и приспадане на миноритарните участия) незначително намаля с 2.4 процентни пункта до 17.7%. Печалбата на акция през първото тримесечие се увеличи с 0.30 евро, в сравнение със същия период на миналата година и достигна 1.65 евро, въпреки по-големия брой акции.

  Капиталовата база, състояща се от основния капитал и капитала от втори ред възлезе на 8.4 млрд. евро, като делът му в активите остана непроменен – 11%.
  "Имаме най-добрата капиталова база сред всички западни финансови институции в Централна и Източна Европа и финансирането ни се основава на няколко основни стълба. Увеличението на капитала от миналата есен ни даде възможност да продължим органичния си растеж и да се възползваме бързо от възможностите на пазара”, заяви Главният финансов директор Мартин Грюл.

  Последователен ръст на нетния лихвен приход

  Оперативният резултат през първото тримесечие нарасна с 40.6%, в сравнение със същия период на миналата година и достигна 501 млн. евро (Първо тримесечие на 2007г.: 356 млн. евро).

  Оперативните приходи достигнаха 1,086 млн. евро, което представлява ръст от 30.3% или 253 млн., в сравнение със същия период на миналата година (Първо тримесечие на 2007г.: 833 млн. евро). Нетният лихвен приход, като най-важен компонент в приходите се увеличи с 206 млн. евро до 711 млн. евро.

  Нетният приход от комисиони отбеляза ръст от 20% до 331 милиона евро, което до известна степен е по-малко, в сравнение със значителния ръст отбелязан през предишни години, като това се дължи на по-ниските приходи от сделки с ценни книжа и други банкови услуги. По-значителни нараствания се отбелязват при важните приходни компоненти. С увеличение от 6%, печалбата от търговия с ценни книжа бе под нивата на растеж на другите компоненти на оперативния приход. Тя нарасна с 2 млн. евро до 38 млн. евро.

  Новите начисления на провизии за обезценка нараснаха с 23% или 17 млн. евро, в сравнение със същия период на миналата година, като възлязоха на 93 млн. евро. От тях 46% или 43 млн. евро са в страните от Централна Европа, което представлява ръст от 23 млн. евро, в сравнените с първото тримесечие на 2007г. От друга страна провизиите в страните от ОНД намаляха значително с 15 млн. евро до 23 млн. евро.

  Въпреки ръста на провизиите за обезценка, показателят риск/приходи се подобри с 1.7 процентни пункта до 13.1%. Повече от 70% от всички провизии се формират от индивидуални клиенти, а останалият дял е на корпоративните клиенти.

  Общите административни разходи нараснаха с 23% или 108 млн. евро, в сравнение със същия период на миналата година и достигнаха 585 млн. евро, като промените в обсега на консолидацията не оказват значително влияние.Поради този умерен ръст, въпреки продължаващите инвестиции в разширяването на мрежата за дистрибуция, показателят разходи/приходи се подобрява с 3.4 процентни пункта до 53.8%. В сравнение с края на 2007г., той намалява с 3.8 процентни пункта.

  Разходите за персонал, които представляват половината от общите административни разходи се увеличиха с 26% или 60 млн. евро, в сравнение с първото тримесечие на 2007г. и възлязоха на 294 млн. евро. Подобно нарастване между 24% ( в страните от ОНД) и 26% ( в Югоизточна Европа) се отчита във всички региони. Средният размер на персонала се увеличава с 12%, в сравнение със същия период на миналата година, като към 31 март 2008г. персоналът наброява 60,050 души.

  Ръст на активите според заплануваното

  В сравнение с края на 2007г., активите на Райфайзен Интернешънъл нарастват с 5% или 3.7 млрд. евро до 76.5 млрд. евро. Този ръст е изцяло органичен и няма промени в обсега на консолидация. Все пак значителната обезценка на валутите, обвързани с щатския долар (особено в страните от ОНД), оказа негативно влияние върху активите с 1 процентен пункт или 0.8 млрд. евро. В резултат на това, коригираният ръст на активите възлиза на 6%.

  Над 14 млн. клиенти, обслужвани в 3 034 офиса

  В края на първото тримесечие клиентската база на Райфайзен Интернешънъл възлезе на над 14 млн. индивидуални клиенти и компании, което представлява нарастване от приблизително 300 000, в сравнение с края на 2007г. Около 47% от тях са в страните от ОНД и 38% в Югоизточна Европа, а останалите 15% са обслужвани в страните от Централна Европа.

  Броят на офисите през първите три месеца на годината се увеличи само с 19, поради закриването на 40 офиса, в резултат на оптимизация на локациите, най-вече в Украйна, като по този начин клоновата мрежа достигна 3 034 точки на продажба. "Разширяването на клоновата мрежа все още е най-важният ни приоритет. Това е ключът към продължаващият динамичен растеж на клиентската база. Имаме значително конкурентно предимство поради факта, че разполагаме с най-голямата мрежа в Централна и Източна Европа, в сравнение с останалите западни банки и имаме солидна структура от офиси в Русия и Украйна”, каза Степич.

  Перспективата и целите остават непроменени

  Основавайки се на успешната стратегия на Райфайзен Интернешънъл за средния пазар, сегментът Корпоративни клиенти отново ще има най-голям принос в печалбата преди данъци за 2008г. В Банкирането на дребно, компанията продължава да придава особено значение на разширяването на клоновата мрежа, която е опората за увеличението на клиентската база. В допълнение на това през настоящата година, компанията допълнително ще развива продуктовата си гама в сферите на управлението на активи и застраховането.

  Целта на Райфайзен Интернешънъл е консолидирана печалба за 2008г., възлизаща на около 1 млрд. евро.

  Групата планира ръст на активите от най-малко 20% годишно до 2010г., с най-голям растеж в сегмента Банкиране на дребно.

  Райфайзен Интернешънъл си поставя за цел Възвращаемост на капитала от над 25% за 2010г., като това не отчита придобивания и увеличения на капитала. Планът за показателя разходи/приходи е той да възлезе на около 56%, а показателят риск/приходи на около 15%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.