Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл отчита солидни резултати за деветмесечието – печалба след данъци от 216 милиона евро

  21.11.2009
   
  • Оперативният резултат за девемесечието на 2009г. от 1,603 милиона евро е на нивото от същия период на миналата година (1,610 милиона евро)
  • Провизиите през първите три тримесечия на 2009г. нарастват с 273% на годишна база до 1,365 милиона евро; провизиите през третото тримесечие намаляват на тримесечна база и възлизат на 397 милиона евро (спад от 24.2% спрямо второто тримесечие на 2009г.)
  • Печалбата след данъци за деветмесечието възлиза на 216 милиона евро (спад от 77.7% спрямо деветмесечието на 2008г.)
  • Консолидираната печалба за деветмесечието намалява с 81.9% до 156 милиона евро; консолидираната печалба през третото тримесечие достига 78 милиона евро – най-добрият резултат за тримесечие през 2009г.
  • Съотношението разходи/приходи се подобрява с 3.5 процентни пункта до 51.1%
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци намалява до 6.1% (спад от 19.3 процентни пункта спрямо същия период на 2008г.)
  • Съотношението основен капитал от първи ред (Tier 1) се подобрява с 3.3 процентни пункта спрямо края на 2008г. и достига 13.0%
  • Активите възлизат на 77.5 милиарда евро (второто тримесечие на 2009г.: 77.9 милиарда евро), което представлява спад от 9.2% спрямо края на 2008г.

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  За деветмесечието на 2009г. Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от Групата РЦБ, оглавявана от Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), отчита консолидирана печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия) от 156 милиона евро, което представлява спад от 81.9% спрямо същия период на миналата година (деветмесечието на 2008г.: 861 милиона евро). Спадът се дължи най-вече на начислените провизии през отчетния период, които нарастват с 273.4% на годишна база до 1,365 милиона евро (деветмесечието на 2008г.: 366 милиона евро). Печалбата преди данъчно облагане намаля със 77.3% до 287 милиона евро (деветмесечието на 2008г.: 1,261 милиона евро), а печалбата след данъци отчете спад от 77.7% до 216 милиона евро (деветмесечието на 2008г.: 965 милиона евро).

  "Въпреки позитивните сигнали в последно време, общите условия в Централна и Източна Европа продължават да носят белезите на световната финансова криза. Продължаващото влияние на кризата се отразява и върху резултатите ни за деветмесечието на тази година. Все пак, комбинацията от ефективни мерки за ограничаване на разходите и по-бавен ръст на провизиите оказа положително влияние върху резултатите ни, особено през третото тримесечие”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Интетнешънъл.

  Оперативният резултат остава стабилен

  Оперативният резултат остана до голяма степен незасегнат от икономическите турбуленции, като възлезе на 1,603 милиона евро в края на деветмесечието и е само със 7 милиона евро под нивото от същия период на миналата година. Оперативните приходи в сегмента корпоративни клиенти намаляха със 133 милиона евро до 1,072 милиона евро, като влияние оказа спадът в нетните приходи от такси и комисиони от 81 милиона евро. Оперативните приходи в сегмента индивидуални клиенти намаляха с 10%, отново поради спада на нетния приход от такси и комисиони.

  По-ниски провизии през третото тримесечие

  Новите начисления за провизии нараснаха спрямо същия период на миналата година и оказаха влияние върху резултатите и за третото тримесечие. Печалбата след данъци възлезе на 216 милиона евро към 30 септември 2009г., което представлява спад от 78% спрямо същия период на миналата година. През деветмесечието на тази година бяха начислени провизии за общо 1,365 милиона евро, което представлява увеличение с 273% на годишна база. В сравнение с предходните две тримесечия, се наблюдава значителен спад на необходимостта от провизии. Съотношението на необслужваните кредити спрямо кредитния портфейл се увеличи с 4.8 процентни пункта, в сравнение с края на 2008г. и възлезе на 7.9%, като ръстът се забави през третото тримесечие на тази година. Съотношението необслужвани кредити спрямо общия обем на кредитния риск (кредити, ценни книжа и извънбалансови стойности) възлезе на 4.6%. От регионална гледна точка Украйна и Русия са главната причина за необслужваните кредити и провизиите, следвани от Унгария.

  6% въвращаемост на капитала преди данъчно облагане

  Значителните провизии се отразиха върху резултатите на Райфайзен Интернешънъл и това оказа влияние и върху показателите за ефективност. През деветмесечието на 2009г. възвращаемостта на капитала преди данъци възлезе на 6.1% или с 19.3 процентни пункта по-ниско спрямо съшия период на 2008г. (25.4%). В сравнение със същия период наминалата година, средният размер на капитала се понижи с 5% до 6.3 млрд. евро поради колебанията във валутните курсове.

  Съотношението разходи/приходи се подобри с 3.5 процентни пункта

  През деветте месеца на 2009г. общите административни разходи намаляха с 14% или 262 милион евро до 1,678 милиона евро. Тъй като, от друга страна, оперативните приходи намаляха с 8%, съотношението разходи/приходи се подобри с 3.5 процентни пункта до 51.1%. Най-голямото свиване на общите административни разходи бе отчетено в Украйна, Русия и Унгария. Редуцирането на общите административни разходи, сравнено със същия период на миналата година е в резултат както на стриктното управление на разходите в Групата, което все още не се е отразило напълно в данните, така и на обезценката на валутите в страните от Централна и Източна Европа.

  "Веднага след началото на кризата, започнахме да предприемаме мерки за ограничаване на разходите. Последните резултати за тримесечието показват колко успешни бяха тези мерки. По-високата ни ефективност ни дава допълнителни сили, с които да преодолеем бъдещи предизвикателства “, каза Мартин Грюл, Главен финансов директор на Райфайзен Интернешънъл.

  Разходите за персонал намаляха с 18% или 167 милиона евро в сравнение със същия период на миналата година и възлязоха на 780 милиона евро, като това представлява най-голямото перо в общите административни разходи с дял от 47%. Предприетите мерки за ограничаване на разходите, като намаляване на персонала и и незапълването на освободените работни места поради естественото движение на персонала, както и ограничението в бонусите, започнаха да дават своите резултати.

  Активите в размер на 77.5 млрд. евро остават стабилни в сравнение с предходното тримесечие

  Към 30 септември 2009г. активите на Райфайзен Интернешънъл възлязоха на 77.5 млрд. евро, което представлява понижение от 7.9 млрд. евро или 9% в сравнение с края на 2008г. Два са факторите, които повлияха за намаляването на активите – единият е обезценката на валутите в Централна и Източна Европа, а другият – мерките за намаляване и оптимизиране на кредитния портфейл. Промените, свързани с консолидирането, не оказаха влияние върху балансовото число, което към 30 септември остана стабилно, в сравнение с предходното тримесечие ( 77.9 млрд. евро).

  Стабилни нива на капитализация

  Съотношението основен капитал от първи ред (Tier 1) нарасна с 971 млн. евро от началото на годината до 6,817 млн. евро. Причини за повишението бяха записаните от РЦБ увеличение на капитала под формата на права за участие в размер на 600 млн. евро и емисия хибриден капитал, която възлизаше на 650 млн. евро. Обезценката на валутите спрямо еврото, особено на руската рубла (7%), украинската гривна (7%) и белоруската рубла (31%) се отразиха отрицателно на капитала. От друга страна, чешката крона се възстанови и повиши стойността си с 6%.

  Стабилна клиентска база от 15 милиона

  Броят на офисите намаля общо с 23 в сравнение с 30 септември 2008г. до 3 145. Допълнителното оптимизиране на локациите в страните от ОНД доведе до закриване на 103 офиса (най-вече в Украйна) спрямо същия период на предходната година, и в Русия – на 24 офиса. Нови офиси бяха отворени в Югоизточна Европа (72) – Румъния (29), Хърватска (14), Сърбия (13) и България (10). В Централна Европа бяха отворени 32 нови офиса спрямо същия период на предходната година. Общият брой клиенти на Групата (15 милиона) остана на нивата от предходното тримесечие.

  Най-добри резултати за тримесечието през 2009г.

  През третото тримесечие на 2009г. нетният лихвен приход на Райфайзен Интернешънъл (след провизиране) възлезе на 332.1 млн. евро, което представлява понижение от 51.2% на годишна база, но в същото време в сравнение с второто тримесечие на 2009г. е отчетено увеличение от 61.7% (второ тримесечие на 2009г.: 205.4 млн. евро). Основната причина за понижението на годишна база може да се отдаде на високите провизии, които през третото тримесечие възлязоха на 396.5 млн. евро, което представляваше увеличение с 232.3 млн. евро на годишна база. Независимо от това, през третото тримесечие необходимостта от провизии беше значително по-малка, отколкото през предходните две тримесечия на 2009 г.: провизиите през първите три месеца на 2009г. възлязоха на 445.2 млн. евро, а през второто тримесечие – на 523.3 млн. евро.

  Финансовият отчет за първите 9 месеца на 2009 г. можете да намерите на http://qr032009.ri.co.at

  *****

  Райфайзен Интернешънъл управлява една от най-големите банкови мрежи в Централна и Източна Европа. 17 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на други финансови услуги. Близо 59 000 служители на Групата обслужват около 15 милиона клиенти чрез над 3100 банкови офиси. Райфайзен Интернешънъл е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия, която е основен акционер и притежава около 70% от компанията. Останалата част се търгува на Виенската фондова борса. Райфайзен Централбанк Австрия е водещата корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната.

  За повече информация Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, michael.palzer@ri.co.at) или Peter Klopf (+43-1-71 707-1930, peter.klopf@ri.co.at).

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.