Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл отчита стабилен оперативен резултат, значително намаляване на консолидираната печалба в резултат на по-високите провизии

  18.05.2009
   
  • Оперативният резултат нараства със 7.1%, в сравнение с първото тримесечие на 2008г. и достига 536 млн. евро
  • Провизиите се увеличават с 379% на годишна база до 445 млн. евро; необслужваните кредити с ръст от 2.5 процентни пункта до 4.8%
  • Спад на консолидираната печалба със 78% до 56 милиона евро
  • Съотношението разходи/приходи се подобрява с 2.1 процентни пункта до 51.7%
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци намалява със 17.2 процентни пункта до 5.3%
  • Активите намаляват с 6.5% до 79.9 млрд. евро
  • Печалбата на акция намаля с 1.28 евро и достигна 0.37 евро

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  През първото тримесечие на 2009г. Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от Групата РЦБ, оглавявана от Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) отчита консолидирана печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия) от 56 млн. евро, което представлява спад от 77.9%, в сравнение със същия период на миналата година (първо тримесечие на 2008г.: 254 млн. евро). Спадът на консолидираната печалба се дължи най-вече на факта, че провизиите се увеличават на годишна база с 379% до 445 млн. евро (първо тримесечие на 2008г.: 93 млн. евро).
  Печалбата преди данъци намалява със 77.4% до 84 млн. евро (първо тримесечие на 2008г.: 370 млн. евро), докато печалбата след данъци е по-ниска със 77.2% и достига 64 млн. евро (първо тримесечие на 2008г.: 279 млн. евро).

  Оперативният резултат се увеличава със 7%, въпреки световната икономическа криза

  През първото тримесечие на 2009г. оперативният резултат на Групата възлезе на 536 млн. евро, което представлява ръст от 7.1%, в сравнение със същия период на 2008г. (първо тримесечие на 2008г.: 501 млн. евро). Оперативните приходи се увеличиха с 2% или 24 млн.евро, в сравнение със същия период на миналата година и достигнаха 1.1 млрд. евро. Този относително нисък ръст се дължи не само на валутните преоценки, но и на значително нарасналата цена на финансовия ресурс.

  "В условия на икономически спад, значително увеличихме провизиите в голям брой от страните, където оперираме. Въпреки това, през първото тримесечие, бизнес моделът ни и способността ни да генерираме приходи ни даде възможност да поемем ефекта на глобалната рецесия, която вече обхвана и Централна и Източна Европа”, заяви Главният изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл Херберт Степич.

  Нетният лихвен приход остана най-важният приходен компонент през 2009г., като отбеляза ръст от 8% в сравнение със същия период на миналата година и достигна 767 млн. евро. В резултат на нарасналата цена на финансовия ресурс, този показател е по-нисък в сравнение 11-процентния среден ръст на активите. След дълъг период на растеж, нетният лихвен марж на групата отбеляза спад с 12 базисни точки, в сравнение със същия период на миналата година и достигна 3.71%.

  Икономическият спад и валутните колебания оказаха влияние и върху нетните приходи от такси и комисиони, които намаляват с 11% до 294 млн. евро. По-ниските обеми на валутните разплащания (в Словакия, Унгария и Полша), въвеждането на еврото в Словакия, както и обема на разплащанията (най-вече в Украйна, Русия и Полша) доведоха до по-ниския приход от такси и комисиони. Нетният приход от търговски операции отбеляза подобрение и се увеличи с 21% до 46 млн. евро, в сравнение със същия период на миналата година.

  Значителен ръст на провизиите

  Поради икономическата криза и валутната ситуация през първото тримесечие на 2009г. просрочените кредити значително нараснаха, най-вече по отношение на кредитите в чуждестранна валута, което доведе до голямо нарастване на провизиите, които се увеличиха с 379% или 352 млн. евро до 445 млн. евро. Необслужваните заеми най-вече засягат Украйна, Русия, Унгария и Сърбия. Този показател се увеличи с 1.7 процентни пункта от края на 2008г. достигайки 4.8%.

  Възвращаемостта на капитала малко над 5%

  Значително намалялата печалба се отрази и на възвращаемостта на капитала преди данъци, която достигна 5.3% и е значително под нивата от същия период на миналата година (22.5%).
  Консолидираната възвращаемост на капитала (след приспадане на миноритарните участия) възлезе на 4.2%, която е значително по-ниска в сравнение със 17.7%, отчетени в края на март 2008г. Печалбата на акция за периода януари-края на март 2009г. също спадна с 1.28 евро до 0.37 евро.

  Програмата за оптимизиране на разходите даде резултат: съотношението разходи/приходи падна под 52%

  Програмата за оптимизиране на разходите, която стана по-интензивна с началото на кризата даде своите резултати до месец март, въпреки че данните са повлияни от валутните курсове. Общите административни разходи намаляха с 2% или 11 млн. евро, в сравнение със същия период на миналата година и достигнаха 574 млн. евро.

  Поради повишението на оперативния приход от 2%, съотношението разходи/приходи възлезе на 51.7%, което представлява подобрение от 2.1 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година. За финансовата 2008г. показателят бе 54%.

  "Значителното подобряване на съотношението разходи/приходи е показателно за мерките, които предприехме през последните месеци, за да оптимизираме разходите си. Заедно с още по-консервативното управлението на риска, тези мерки ще имат важен принос за успеха ни при управлението на кризата”, заяви Главният финансов директор на Райфайзен Интернешънъл Мартин Грюл..

  Клиентите продължават да се увеличават

  Броят на офисите достигна 3 208 в края на първото тримесечие, което представлява нетно нарастване със 174 спрямо същия период на миналата година. От началото на 2009г. бяха затворени общо 23 офиса във връзка с мерките за подобряване на ефективността.

  Броят на клиентите към 31 март 2009г. достигна 14.9 милиона, което представлява нарастване в сравнение с края на 2008г., когато те бяха 14.7 милиона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.