Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл: Рекорден резултат за 2008г., въпреки световната финансова криза

  26.03.2009
   
  • Консолидираната печалба се увеличи с 16.7% до 982 млн. евро
  • Начисленията за провизии нараснаха до 780 млн. евро, което представлява ръст от 119% спрямо 2007г.
  • Показателят разходи/приходи се подобри с 3.6 процентни пункта до 54.0%, в резултат на повишената ефективност
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци намаля с 3.7 процентни пункта до 22.0%
  • Печалбата на акция се увеличи с 10.2% до 6.39 евро, предложен е дивидент от 0.93 евро на акция за 2008г.
  • Общите активи нараснаха със 17.4% до 85.4 млрд. евро
  • Депозитната база се увеличи с 9.3% до 44.2 млрд. евро
  • Регионът ОНД с най-голям принос – генерира 40% от печалбата преди данъчно облагане, следван от Югоизточна Европа с принос 33% и Централна Европа с 27%
  • Клиентската база се увеличи с около 1 милион до 14.7 милиона
  • Фокус върху депозитите и оптимизиране на разходите през 2009г.

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от Групата РЦБ, ръководена от Райфайзен Централбанк Австрия АГ, отчете рекордни резултати за 2008г., въпреки световната финансова криза. Консолидираната печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия) се увеличи с 16.7% до 982 млн. евро (2007г.: 841 млн. евро). Печалбата преди данъци на Групата възлезе на 1,429 млн. евро (2007г.: 1,238 млн. евро). Печалбата на акция нарасна до 6.39 евро от 5.80 евро през 2007г. Управителният съвет ще предложи на Общото събрание на акционерите дивидент на акция от 0.93 евро, както и през предходната година. Ако акционерите приемат предложението, за изплащането на дивиденти ще бъдат необходими 143.8 млн. евро.

  "Въпреки влошилата се макроикономическа среда, за пореден път успяхме да отчетем рекордни резултати и през 2008г. – постижение, доказващо устойчивостта на нашия бизнес модел”, каза Главният изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл Херберт Степич. "Въпреки че като цяло условията бяха сравнително благоприятни за нас, през изминалата година успяхме бързо да реагираме на цикличния спад в региона”. В допълнение на по-строгите критерии за риск, Райфайзен Интернешънъл значително ограничи кредитирането в чуждестранна валута и спря разширението на клоновата мрежа и наемането на нов персонал. В Украйна бе необходимо редуциране на персонала, а групата бе принудена да предприеме подобни стъпки и в Унгария в началото на 2009. В допълнение на това, са предвидени и съкращения в Словакия, с цел оптимизация на процесите. "Целта на тези мерки е повишение на ефективността и увеличаване на потенциала ни, който вече имаме и който допълнително ще развием, за да сме в добра форма да започнем 2009г. и да преодолеем кризата", допълни Степич.

  Оперативният резултат се увеличи с 40%, благодарение на лихвените приходи

  Независимо от неблагоприятната пазарна среда в световен мащаб, през 2008г. Райфайзен Интернешънъл постигна най-добрия резултат в цялата си история. Оперативните приходи за 2008г. нараснаха с близо 40% до 2,247 млн. евро.

  Общите административни разходи през годината се увеличиха с 21%, или 449 млн. евро, до 2,633 млн. евро. Ръстът в общите административни разходи от 21% е значително под ръста на оперативните приходи, който възлезе на 29% . Това оказа положителен ефект върху показателя разходи/приходи, който е ключов критерий за измерване на ефикасността на банките, като съпоставя оперативните разходи и оперативните приходи. Показателят разходи/приходи се подобри с 3,6 процентни пункта, като от 57,6% достигна 54,0%.

  Провизиите нараснаха над два пъти през 2008г.

  На фона на глобалната финансова и икономическа криза, която не подмина и страните от Централна и Източна Европа, начисленията за провизии трябваше значително да бъдат увеличени, най-вече през четвъртото тримесечие, като бяха увеличени със 119%, или 423 млн. евро и достигнаха до 780 млн. евро. Този ръст бе значително над ръста на обема на бизнеса. Поради тази причина съотношението риск/печалба се увеличи значително от 14.8% на 24.1%.

  "Значителното нарастване на провизиите отразява очевидния цикличен спад през четвъртото тримесечие, от една страна, и е в резултат на традиционния ни консервативен подход в провизирането, от друга”, каза Мартин Грюл, Главен финансов директор на Райфайзен Интернешънъл.

  Близо две трети от провизиите /507 млн. евро/ бяха начислени за сегмента Банкиране на дребно, а останалите – предимно за сегмента корпоративни клиенти (269 млн. евро). Регионалният фокус на новите провизии беше насочен към страните от ОНД с дял от 46%, или 356 млн. евро, с което съотношението риск/печалба възлезе на 28% за региона. Централна Европа показва нараснала необходимост от допълнителни провизии, като заделените за нея 265 млн. евро повишиха съотношението риск/печалба до 26%. Заделените нови провизии за Югоизточна Европа (159 млн. евро) се увеличиха значително, в сравнение с ниските нива от предходната година, но въпреки това съотношението риск/ печалба отчита най-ниското си ниво от 17% в рамките на Групата.

  Фокус върху депозитите

  През изминалата година Райфайзен Интернешънъл се фокусира стратегически върху развитието на депозитната база, която към края на 2008 г. възлиза на 44.2 млрд. евро, като отбелязва ръст от 9.3% спрямо 2007г. (2007г: 40.5 млрд. евро). "Фактът, че успяхме значително да увеличим обема на депозитите, независимо от несигурността на пазара и последвалото теглене на депозити през есента, е едно от най-големите ни постижения през изминалата година. Това положително развитие е резултат от голямото доверие на клиентите към марката Райфайзен и към дългосрочната стратегия на нашата група”, обясни Степич.

  Клиентската база нарасна с около 1 милион

  В сегмента Банкиране на дребно, към края на отчетния период, Райфайзен Интернешънъл обслужва близо 14.7 милиона физически лица и малки и средни предприятия чрез своите клонове, банкомати, онлайн-банкиране и кол-центрове. Клиентите са имали на свое разположение 3 231 офиса от най-голямата банкова мрежа в Централна и Източна Европа, почти 6 600 банкомата и повече от 60 жилищни центъра.

  Перспективи за 2009г.

  Райфайзен Интернешънъл очаква приносът на бизнеса с корпоративни клиенти отново да има най-висок дял в печалбата преди данъчно облагане и през 2009г.

  В бизнеса с физически лица Райфайзен Интернешънъл ще продължи да се възползва от широката си клонова мрежа.

  След значителния растеж в кредитирането през последните няколко години, фокусът на Райфайзен Интернешънъл тази година ще бъде върху активния кредитен портфейл и управлението на риска. Очакванията на Райфайзен Интернешънъл са кредитирането през 2009 да бъде на същото ниво като предходната година. С оглед неблагоприятните текуши условия за рефинансиране, фокусът се прехвърля все повече в посока на привличане на депозити от клиенти. На този фон компанията ще продължи своите усилия да привлича депозитите от клиенти и през настоящата 2009 година.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.