Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк е инвестиционен посредник, обслужващ изкупуването от ЛЛИ Юромилс на всички акции на София Мел

  21.04.2009
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е инвестиционен посредник, обслужващ изкупуването от ЛЛИ Юромилс ГмбХ, гр. Виена, на всички акции на София Мел АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

  ЛЛИ Юромилс ГмбХ, гр. Виена, на основание чл. 157а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и при условията на чл. 44а, ал.1 от Наредба 13 за Търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба 13), е отправил Предложение към всички останали акционери на София Мел АД, гр. София, за изкупуване на притежаваните от тях обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

  Комисията за финансов надзор е потвърдила Предложението за изкупуване на акции, но не носи отговорност за верността на представените в него данни.

  ЛЛИ Юромилс ГмбХ, гр. Виена, предлага на всички останали акционери цена от 77,52 лв. (седемдесет и седем лева и петдесет и две стотинки) за всяка една от притежаваните от тях акции на София Мел АД. Инвестиционният посредник няма да събира комисиони от приелите Предложението акционери. Приелият Предложението акционер поема за своя сметка единствено заплащането на банковите такси, съгласно действащата тарифа на банката.

  ЛЛИ Юромилс ГмбХ публикува на 17.04.2009 г. в два централни ежедневника, в. “Монитор” и в. “Пари”, Предложението към всички останали акционери на София Мел АД, гр. София, за изкупуване на притежаваните от тях акции.

  В едномесечен срок от публикуването на Предложението за изкупуване (от 18.04.2009 г. до 18.05.2009 г. включително), останалите акционери в София Мел АД са задължени да извършат всички необходими фактически и юридически действия по прехвърлянето на притежаваните от тях акции на ЛЛИ Юромилс ГмбХ, гр. Виена.

  Акционерите приемат Предложението за изкупуване с изрично писмено изявление (по образец) и депозират удостоверителни документи за притежаваните от тях акции. Изявлението за приемане се подава лично от акционерите - физически лица или от законните представители на акционерите - юридически лица, или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа, в посочените офиси на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

   Град  Адрес  Телефон/Факс
   1 София  ул. Гогол 18-20  02/91 985 452, (02) 943 45 27
   2 София  ул. “Христо Стамболски” № 3  (02) 91 78 113 /114, (02) 954 93 86
   3 София  бул."Н.Вапцаров" 55,  Бизнес сграда ЕКСПО 2000  (02) 819 00 61 / 62, (02) 86 82 080
   4 София  жк "Красна поляна", бул. "Никола Мушанов" бл. 331  (02) 812 60 53, (02) 920 11 34
   5 Пловдив  бул. "Шести септември" №125  (032) 648 841, (032) 649 531
   6 Пловдив  ул."В. Априлов" 20  (032) 261 912/16, (032) 62 99 66
   7 Варна  ул. "Цар Симеон I" 32  (052) 688 023/ 024/ 025, (052) 633 007
   8 Варна  бул. "Осми приморски полк" 80 - 82  (052) 685 713, (052) 603 744
   9 Бургас  ул.”Фердинандова” 5  (056) 851 443, (056) 842 640
   10 Бургас  ул. "Александровска" №115  (056) 875 921 / 22, (056) 830 173
   11 В. Търново  ул. Цар Т. Светослав № 59  (062) 616 411/12, (062) 60 12 04
   12 Монтана  бул. “3-ти март” 47  (096)  391 939, (096) 30 30 36
   13 Плевен  ул. “Пирот” 1  (064) 894 423, (064) 80 43 94
   14 Благоевград  ул "Тодор Александров" 47  (073) 829 161, (073) 831 582
   15 Враца  площад  "Христо Ботев"  (092) 66 88 33, (092) 66 66 98
   16 Русе  ул."Славянска" 22  (082) 817 963, (082) 821 597
   17 Ловеч  бул.”България” 3  (068) 689 019/ 021, (068) 689 020
   18 Габрово  ул. “П. Каравелов” 5  (066) 801 346, (066) 801 345
   19 Ямбол  ул."Васил Карагьозов" 15  (046) 683 462/64, (046) 664 175
   20 Стара Загора  ул.”Княз Борис” 79  (042) 617 520/ 519, (042) 604 498

  ЛЛИ Юромилс ГмбХ, гр. Виена, заплаща цената на акциите – предмет на Предложението за изкупуване, в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане на едномесечния срок от публикуване на Предложението.

  Предложението за изкупуване на акции на София Мел АД и прилежащите документи са на разположение на акционерите на Дружеството в офисите на:
  - Райфайзенбанк (България) ЕАД (Упълномощен инвестиционен посредник)
  на адрес гр. София, ул. “Гогол” 18-20, телефон: 02/91 985 269, факс: 02/ 943 45 27, лице за контакти: Владислав Матев, електронен адрес: vladislav.matev@raiffeisen.bg; всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.
  - София Мел АД
  на адрес гр. София, община Столична, район подуяне, ул. “Павлина Унуфриева” № 4, лице за контакти: Мирослава Занкова, телефони: 02/81 32 700, електронен адрес: zankova@sofiamel.bg ;всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.