Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Консолидирана печалба от 212 млн. евро, благодарение на солидния бизнес модел

  23.03.2010
   
  • Нетните приходи от лихви отбелязват спад от 9%, в сравнение с 2008г. до 2,937 млн. евро
  • Общите административни разходи намаляват с 14% до 2,270 млн. евро
  • Оперативният резултат отчита спад от 8.5% на годишна база до 2,056 млн. евро (2008г.: 2,247 млн. евро)
  • Резултатите са значително повлияни от провизиите, в размер на 1,738 млн. евро (ръст от 123% на годишна база)
  • Печалбата след данъци възлиза на 287 млн. евро (минус 73%)
  • Съотношението разходи/приходи се подобрява с 1.5 процентни пункта до 52.5% (2008г.: 54%)
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци отбелязва спад от 16.3 процентни пункта до 5.7% (2008г.: 22%)
  • Капиталовата адекватност от първи ред (кредитен риск) възлиза на 14.1% (ръст от 4.4 процентни пункта на годишна база); общата капиталова адекватност от първи ред достига 11% (ръст от 2,9 процентни пункта на годишна база)
  • Клиентската база се увеличава до 15.1 милиона

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS)

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, член на Групата РЦБ, оглавявана от Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), отчете за 2009г. консолидирана печалба (след данъци и приспадане на миноритарните участия) от 212 млн. евро, което представлява спад от 78.4% спрямо предходната година (2008г.: 982 млн. евро). Резултатът на Райфайзен Итернешънъл бе значително повлиян от ръста на нетните начисления за провизии, които се увеличиха със 122.7% до 1,738 млн. евро, в сравнение с отчетените към края на 2008г. 780 млн. евро. Печалбата преди данъци намаля със 74.3% до 368 млн. евро (2008г.: 1,429 млн. евро), докато печалбата след данъци отбеляза спад от 73.4% до 287 млн. евро (2008г.: 1,078 млн. евро). Печалбата на акция се понижи с 5.40 евро до 0.99 евро (2008г.: 6.39 евро). Управителният съвет ще предложи на Общото събрание на акционерите дивидент за 2009г. от 0.20 евро за всяка акция, което е със 78.5% по-малко от изплатения дивидент през предходната година. Ако Общото събрание одобри това предложение, общо разпределеният дивидент ще възлезе на 30.9 млн. евро.

  "Не само че тези резултати са показателни за устойчивостта на бизнес модела ни, но и успяхме ясно да надхвърлим очакванията на анализаторите. Райфайзен Интернешънъл се възползва от тази трудна година, за да предприеме широк спектър от вътрешно-организационни промени. Така смятаме, че сме позиционирани много добре в среда, белязана от подобряващи се икономически индикатори”, заяви Главният изпълнителен директор Херберт Степич.

  Спад на оперативния резултат от 8.5% на годишна база

  Въпреки острия икономически спад в повечето страни от Централна и Източна Европа, през 2009г. оперативният резултат на Райфайзен Интернешънъл намаля само с 8.5% или 191 млн. евро, в сравнение с предходната година и възлезе на 2,056 млн. евро.

  Значителен ръст на провизиите

  Нетните начисления за провизии през отчетния период възлязоха на 1,738 млн. евро, което представлява ръст от 958 млн. евро или 123%, като това включва 13 млн. евро приход от продажба на обезценени кредити. Без този приход, разходът за индивидуалното провизиране възлиза на 1,565 млн. евро, а за провизиране на портфейлна база разходът е 186 млн. евро. През последната година се наблюдава леко забавяне на ръста на провизиите след второто тримесечие на 2009г., когато бяха направени най-много начисления.

  Общите административни разходи намаляха с 14% - съотношението разходи/ приходи отново се подобри

  В началото на икономическата криза в Централна и Източна Европа веднага бяха започнати програми за съкращаване на разходите, като общите административни разходи намаляха значително през отчетния период и отбелязаха спад от 14% или 363 млн. евро до 2,270 млн.евро. Основните причини за това са стриктното управление на разходите и спадът на валутите в страните от региона.

  "Въпреки че, през последните години разходите ни се увеличаваха с повече от 20% годишно, през 2009г. успяхме да ги намалим значително. Мерките, които предприехме за ограничаване на разходите доведоха до подобряване на ефективността”, заяви Мартин Грюл, Главен финансов директор.

  Разходите за персонал отново представляват по-голямата част от разходите за 2009г. - 46% от общите разходи, като те все пак отчитат спад от 17% или 222 млн. евро, спрямо предходната година и възлизат на 1,054 млн. евро. Ефектът от мерките за ограничаване на разходите като намаляването на персонала и незаемането на вакантните позиции, започна да се вижда.

  Броят на служителите към 31.12.2009г. възлезе на 56 530, в сравнение с 63 376 служители към края на 2008г., което представлява 6 846 по-малко служители или 11%.

  Спадът в общите административни разходи с 14% през отчетния период е по-голям от този на оперативните приходи, които намаляха с 11%, като това доведе до допълнително подобрение на съотношението разходи/приходи - ключов показател за ефективността на банката, измерващ съотношението между оперативните разходи и оперативните приходи. Съотношението се подобри с 1.5 процентни пункта от 54 на 52.5%.

  Активите възлязоха на 76 млрд. евро

  За първи път след много години на растеж, през 2009г. активите на Групата Райфайзен Интернешънъл отбелязаха спад. На годишна база те се понижиха от 85.4 млрд. евро до 76.3 млрд. евро, което представлява спад от 11% или 9.1 млрд. евро, като голямо влияние върху това оказаха мерките за намаляване и стабилизиране на кредитния портфейл, както и нарасналите провизии. Промените в обхвата на консолидация, от друга страна, не оказаха значителен ефект. Значителната обезценка на валутите, започнала през четвъртото тримесечие на 2008г. се забави в известна степен през 2009г., като някои валути дори поскъпнаха. В резултат на това, колебанията във валутните курсове оказаха значително по-малко влияние върху балансовото число, в сравнение с предходната година.

  Солидна база от 15.1 млн. клиенти

  Към края на 2009г. броят на офисите възлезе на 3 018, което представлява нетен спад, в сравнение с предходната година, от 213 клона. Благодарение на мерките за оптимизация на локациите, броят на офисите в Русия намаля с 22 на годишна база, а в останалите страни от ОНД със 188 (181 в Украйна, 7 в Беларус). В Централна Европа също бяха затворени 23 офиса (Словакия и Унгария), докато единственото нетно повишение с 20 офиса бе в Югоизточна Европа.
  Клиентската база нарасна от 14.7 млн. в края на 2008г. до 15.1 млн. през 2009г.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.