Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Консолидираната печалба на Райфайзен Интернешънъл за първото тримесечие на 2010 г. се увеличава до 100 млн. евро

  01.06.2010
   

  Райфайзен Интернешънъл:

  • Печалбата преди данъци почти се удвоява и достига 166 милиона евро
  • Заделените провизии намаляват с 33.8% на годишна база до 295 милиона евро (първо тримесечие на 2009 г. : 445 милиона евро)
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци се подобрява с 4.3 процентни пункта на годишна база до 9.6% (първо тримесечие на 2009 г.: 5.3%)

  Групата РЦБ:

  • Консолидираната печалба се увеличи близо четири пъти и достигна 292 милиона евро (първо тримесечие на 2009 г.: 76 милиона евро)
  • Заделените провизии намаляват с 45.5% на годишна база до 325 милиона евро (първо тримесечие на 2009 г.: 596 милиона евро)

  Райфайзен Банк Интернешънъл:

  • Консолидирана печалба от 332 милиона евро (про форма)
  • Възвращаемост на капитала от 16.3% (про форма)

  Оценка на стойността:

  • Управителните съвети определиха съотношението за размяната на 30.7 акции на Райфайзен Банк Интернешънъл за една акция на подхолдинга на РЦБ Сембра (Cembra)
  • Делът на свободно търгуваните акции на Райфайзен Интернешънъл (free float) ще възлиза на 21.5% след транзакцията
  • Печалба на акция (про форма) от 1.45 евро след сливането

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, част от Групата РЦБ, оглавявана от Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) отчита консолидирана печалба (след данъци и приспадане на миноритарните участия) от 100 милиона евро за първото тримесечие на 2010 г., което представлява ръст от 77.8% в сравнение със същия период на миналата година (първо тримесечие на 2009 г.: 56 милиона евро). Нетните заделени провизии, които намаляха с 33.8% в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. и възлязоха на 295 милиона евро (първо тримесечие на 2009 г.: 445 милиона евро), както и приходите от преоценка на ценните книжа в портфейла й са главните причини за положителния резултат на Райфайзен Интернешънъл за първото тримесечие на тази година. Печалбата преди данъци нарасна с 98.8% до 166 милиона евро (първо тримесечие на 2009 г.: 84 милиона евро), а печалбата след данъци се увеличи с 94.7% до 124 милиона евро (първо тримесечие на 2009 г.: 64 милиона евро).

  "Почти удвоихме печалбата си преди данъци на годишна база, благодарение на намалелите провизии. Резултатите ни отразяват сегашното слабо икономическо възстановяване в Централна и Източна Европа, като в резултат на това увереността ни в дългосрочния потенциал на региона остава непроменена”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Интернешънъл.

  Възвращаемост на капитала преди данъци от близо 10%

  Въпреки спада на оперативния резултат с 20%, който оказа влияние върху печалбата на Райфайзен Интернешънъл и в резултат на това и върху показателите за ефективност, значително подобрената ситуация от гледна точка на провизиите и положителният нетен приход от финансови инвестиции, доведоха до ръст на възвращаемостта на капитала преди данъци. В края на първото тримесечие този показател възлезе на 9.6%, което представлява нарастване с 4.3 процентни пункта, в сравнение със същия период на 2009г. (5.3%).

  Групата РЦБ с четири пъти по-висока консолидирана печалба за първите три месеца на 2010 г.

  Групата РЦБ, оглавявана от Райфайзен Централбанк Австрия АГ отчита печалба преди данъци от 374 милиона евро за първото тримесечие на 2010 г., което представлява ръст от 217.4%, в сравнение със същия период на миналата година (първо тримесечие на 2009 г.: 118 милиона евро). Консолидираната печалба на Групата (след данъци и приспадане на миноритарните участия) нарасна с 284.3% до 292 милиона евро (първо тримесечие на 2009 г.: 76 милиона евро). Това позитивно развитие се дължи най-вече на положителните преоценки: нетните провизии намаляват с 45.5% до 325 милиона евро, а приходите от финансови инвестиции се увеличават с 203 милиона евро и достигат 142 милиона евро.

  "Печалбата ни преди данъци за първото тримесечие на тази година нарасна повече от три пъти, в сравнение със същия период на миналата година и този резултат е удовлетворителен, дори на фона на лекия спад на оперативния ни бизнес. Стабилната ни капиталова база и устойчивият ни бизнес модел са солидна основа за продължаващо позитивно развитие”, каза Валтер Ротенщайнер, Председател на УС на РЦБ.

  Райфайзен Банк Интернешънъл

  Разглеждайки заедно Райфайзен Интернешънъл и бизнесът на РЦБ, който ще се влее в обединената банка, новата Райфайзен Банк Интернешънъл би имала следните про форма резултати :

  Райфайзен Банк Интернешънъл би отчела печалба преди данъци от 388 милиона евро за първото тримесечие на 2010 г. Консолидираната печалба (след данъчно облагане и приспадане на миноритарните участия) би възлязла на 332 милиона евро, а нетните провизии на 325 милиона евро.

  Нетният лихвен приход на Райфайзен Банк Интернешънъл би достигнал 833 милиона евро; общите административни разходи биха възлезли на 714 милиона евро, а приходът от оперативна дейност би бил 602 милиона евро. Новата банка би имала съотношение разходи/приходи от 54.3%.

  Показателят капитал от първи ред (Tier 1 ratio), измерен спрямо кредитния риск би възлязъл на 11.7% (ръст от 0.4 процентни пункта спрямо края на 2009 г.). Показателят капитал от първи ред (Tier 1 ratio), измерен спрямо общия риск би бил 9.3% (ръст от 0.3 процентни пункта спрямо края на 2009г.). Показателят основен капитал от първи ред (core Tier 1 ratio) би възлязъл на 8.4% (увеличение с 0.2 процентни пункта спрямо края на 2009г.).

  *****

  Резултатите на Райфайзен Интернешънъл за първото тримесечие на 2010 г. са достъпни на адрес http://qr012010.ri.co.at

  Резултатите на Групата РЦБ за първото тримесечие на 2010 г. са достъпни на адрес http://www.rzb.at/q1report2010

  *****

  Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) е главната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната. Тя е водеща корпоративна и инвестиционна банка в Австрия и счита Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за свой вътрешен пазар. РЦБ е единствената австрийска банка с глобална мрежа от офиси, която покрива всички важни финансови центрове по света. Тя оперира и в Азия чрез клонове и представителни офиси в девет дестинации.

  Чрез дъщерното си дружество Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, което се търгува на фондовата борса, РЦБ управлява една от най-големите банкови мрежи в Централна и Източна Европа. 17 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на други финансови услуги. 56 000 служители на Групата обслужват повече от 15 милиона клиенти чрез около 3000 банкови офиси.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.