Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Консолидираната печалба на Райфайзен Банк Интернешънъл през първото полугодие на 2011 г. нараства с близо една трета до 615 млн. евро

  25.08.2011
   
  • Консолидираната печалба нараства с 30.3% на годишна база
  • Печалбата преди данъци се увеличава с 51.6% до 879 млн. евро (първо полугодие на 2010 г.: 579 млн. евро)
  • Нетният приход от търговия с ценни книжа нараства до 256 млн. евро (ръст от 33.2% на годишна база), благодарение на извънреден приход (32 млн. евро) от хеджиране на капитала в Беларус
  • Нетните провизии намаляват с 33.3% до 405 млн. евро (първо полугодие на 2010 г.: 608 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити се подобрява с 0.5 процентни пункта спрямо края на 2010 г. и достига 8.5%
  • Показателят покритие на необслужваните кредити се подобрява с 2.2 процентни пункта спрямо края на 2010 г. до 68.5%
  • Възвращаемостта на капитала преди данъци нараства с 4.9 процентни пункта на годишна база до 17.1%
  • Показателят разходи/приходи е с 2.1 процентни пункта по-висок на годишна база и възлиза на 55.1%
  • Капиталовата адекватност на основния капитал намалява с 0.4 процентни пункта спрямо края на 2010 г. до 8.5%
  • Капиталовата адекватност от първи ред намалява с 0.3 процентни пункта спрямо края на 2010 г. и възлиза на 9.4%

  Данните за първото полугодие на 2010 г. са сравнителни във връзка със сливането на РБИ в сила със задна дата от 1 януари 2010 г.

  За първите шест месеца на 2011 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба от 615 млн. евро, което представлява ръст от 30.3% спрямо същия период на миналата година (първо полугодие на 2010 г.: 472 млн. евро). Печалбата преди данъци нараства с 51.6% до 879 млн. евро (първо полугодие на 2010 г.: 579 млн. евро). В допълнение на по-високата печалба, няколко еднократни ефекта оказаха влияние върху значителното нарастване на данъците върху приходите, които се увеличиха със 137 млн. евро и достигнаха 201 млн. евро. Това са преди всичко отложени разходи за данъци върху приходи от 2010 г. В резултат на това печалбата след данъци на РБИ възлезе на 677 млн. евро, което представлява ръст от 31.4% спрямо същия период на миналата година (първо полугодие на 2010 г.: 516 млн. евро). Печалбата на акция нарасна от 1.91 евро през първото полугодие на 2010 г. до 2.65 евро, което представлява ръст от 38.4%.

  "Резултатите ни отразяват подобрената икономическа среда в Централна и Източна Европа през първото полугодие на тази година. Те също така отразяват и първите индикатори на позитивното влияние на новата ни организационна структура”, заяви Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на РБИ.

  Оперативният резултат е под нивата от 2010 г. поради банкови данъци

  Въпреки стабилния нетен лихвен приход, сериозния приход от търговия с ценни книжа и лекия ръст на нетните приходи от такси и комисиони, оперативният резултат през първото полугодие на 2011 г. намалява с 2% или 28 млн. евро и възлиза на 1,233 млн. евро. Причините за спада се крият в 6%-ния ръст на общите административни разходи (най-вече в резултат на коригиране на заплатите на няколко пазара) и банковите данъци в Австрия и Унгария, възлизащи на 68 млн. евро (същия период на миналата година: 18 млн. евро).

  Нетните провизии намаляват с една трета

  Нетните провизии за първото полугодие на 2011 г. възлязоха на 405 млн. евро, което представлява спад от точно 1/3 или 203 млн. евро спрямо първото полугодие на 2010 г. (608 млн. евро). Както и през предходните тримесечия, причините за спада на провизиите са преди всичко икономическото възстановяване на повечето пазари, което води до подобряване на кредитоспособността и намаление на необслужваните кредити. В допълнение на това, по време на кризата бяха предприети активни мерки като преструктуриране на кредити, където е необходимо, за стабилизиране и подобрение на качеството на кредитния портфейл на РБИ.

  Възвращаемостта на капитала преди данъци нарасна със 17.1%

  Значителният ръст на печалбата преди данъци доведе и до ръст на възвращаемостта на капитала преди данъци, който се увеличи със 17.1% към края на първото полугодие на 2011 г., което е с 4.9% процентни пункта повече в сравнение със същия период на миналата година (12.2%)

  Общите административни разходи се увеличиха с 6%

  Общите административни разходи нараснаха с 6% или 89 млн. евро, в сравнение с първото полугодие на 2010 г. и възлязоха на 1,514 млн. евро. В резултат на това съотношението разходи/приходи се увеличи с 2.1 процентни пункта до 55.1%.

  Разходите за персонал, които са най-голямото перо в общите административни разходи (50%) се увеличиха с 8% или 57 млн. евро спрямо същия период на миналата година.

  Средният брой на служителите възлезе на 59 980, което представлява ръст от 1 003 души, сравнено с първото полугодие на 2010 г.

  Активите нарастват с 5%

  Към 30 Юни 2011 г., общите активи на РБИ възлязоха на 137.6 млрд. евро, което представлява ръст от 5% или 6.4 млрд. евро в сравнение със същия период на 2010 г. По отношение на активите, увеличението се дължи на ръста на кредитите към банки и клиенти. По отношение на пасивите, увеличението идва от депозити от банки и клиенти.

  Броят на офисите отчита лек спад

  Броят на офисите към 30 Юни 2011 г. възлезе на 2 935, което е с 35 офиса по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Най-много офиси бяха затворени в Сърбия (14), Русия (12), Украйна (11) и Полша (8 офиса по-малко). От друга страна бе увеличен броят на офисите в Чехия с 11, в Беларус с 3 и Румъния с 2. Клиентската база възлезе на около 13.5 млн. клиенти в края на първото полугодие на 2011 г.

  Консолидираната печалба през второто тримесечие отбеляза повече от двоен ръст на годишна база

  През второто тримесечие на 2011 г., РБИ отчете нетен лихвен приход след провизии от 700 млн. евро, което представлява ръст от 9.5% спрямо второто тримесечие на 2010 г. (второ тримесечие на 2010 г: 639 млн. евро) и ръст от 3.6% спрямо първото тримесечие на 2011 г. (първо тримесечие на 2011 г.: 676 млн. евро). Основната причина за това са заделените нетни провизии, които възлязоха на 197 млн. евро и са с 86 млн. евро или 30.4% по-малко в сравнение на същото тримесечие на 2010 г. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г., когато нетните провизии възлязоха на 208 млн. евро, през второто тримесечие на настоящата година бе отчетен спад от 5.5%.

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 13.5 милиона клиенти чрез около 3000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

  РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.