Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Консолидирана печалба на Райфайзен Банк Интернешънъл за първото полугодие на 2012 г. от 701 млн. евро - ръст с 13.9%

  29.08.2012
   
  • Нетните лихвени приходи намаляват до 1,716 млн. евро (спад от 3.6% на годишна база)
  • Оперативните приходи намаляват до 2,613 млн. евро (спад от 4.9% на годишна база
  • Общите административни разходи остават почти непроменени - 1,518 млн. евро (ръст от 0.2% на годишна база)
  • Нетните провизии с лек спад до 400 млн. евро (спад от 1.3% на годишна база)
  • Еднократни ефекти от 272 млн. евро през първото тримесечие на годината
  • Печалбата преди данъци се подобрява и достига 927 млн. евро (ръст от 5.6% на годишната база)
  • Консолидираната печалба нараства значително до 701 млн. евро (ръст от 13.9% на годишна база)
  • Показателят необслужвани кредити се увеличава до 9.8% (плюс 1.1 процентни пункта спрямо края на 2011 г.)
  • Коефициентът на покритие намалява до 65.8% (спад от 2.6 процентни пункта спрямо края на 2011 г.)
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (общ риск) значително нараства до 10.1% (ръст от 1 процентен пункт спрямо края на 2011 г.)
  • Капиталовата адекватност от първи ред (общ риск) нараства до 10.6% (ръст от 0.7 процентни пункта спрямо края на 2011 г.)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба от 701 млн. евро за първите шест месеца на 2012 г., което представлява ръст от 13.9% спрямо първото полугодие на предходната година (първо полугодие на 2011 г.: 615 млн. евро). Печалбата преди данъци на РБИ нараства с 5.6% до 927 млн. евро (първо полугодие на 2011 г.: 879 млн. евро). Печалбата след данъци възлезе на 734 млн. евро, като нарасна с 8.3% спрямо същия период на миналата година (първо полугодие на 2011 г.: 677 млн. евро). Печалбата на акция се повиши от 2.65 евро през първата половина на 2011 г. до 3.09 евро през същия период на 2012 г., което представлява ръст от 16.5%.

  "Имайки предвид трудната икономическа среда в Еврозоната и огромните усилия, които направихме, за да подсилим капиталовите си показатели, сме удовлетворени от резултатите ни. Увеличихме значително капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред; приключихме придобиването на Полбанк в края на април, което решително ще подобри позицията ни в Полша. А ако изключим Полбанк дори бихме отчели лек спад в административните ни разходи. Това са все важни постижения. Диверсифицираният ни бизнес модел още един път показа, че е правилен. Фактът, че Централна и Източна Европа се развиваше значително по-добре от Еврозоната ми дава увереност за втората половина на 2012 г.”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на РБИ.

  Нетният разход за провизии по кредити намалява

  Нетният разход за провизии по кредити възлиза на 400 млн. евро през първото полугодие и отчита спад от 1% в сравнение с предходната година.
  Разходът за индивидуални провизии възлиза на 496 млн. евро, като нараства с 15% в сравнение с миналата година и е в резултат някои отделни случаи в централата, Китай и Полша.
  В същото време, в портфейлните провизии има освобождаване в размер на 91 млн. евро (предходната година освобождаването е в размер 23 млн. евро).

  Възвращаемостта на капитала (ROE) преди данъци почти без промяна - 17%

  Ръстът в печалбата преди данъци от 6% бе почти еднаква с ръста на средния размер на капитала (стойността, на базата на която се изчислява възвращаемостта на капитала), който се увеличи с 6% на годишна база, в резултат на неразпределени приходи. Възвращаемостта на капитала преди данъци възлезе на 17.3% през първото полугодие на годината, което е с 0.2 процентни пункта повече в сравнение със същия период на 2011 г.

  Групата РЦБ ясно надхвърли капиталовите изисквания на Европейския банков регулатор

  За да подсили финансовата система, през есента на 2011 г. Европейският банков регулатор (ЕБР) взе решение за по-стриктни капиталови изисквания за около 70 системно важни банки в ЕС. Като част от тази инициатива, бе въведено изискване за постигането на капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (основен капитал от първи ред според дефиницията на ЕБР) от 9% до 30 юни 2012 г. Без да се включва нетната печалба, генерирана през първото полугодие на годината, показателят на Групата РЦБ (РБИ не е предмет на анализите на ЕБР) възлезе на 10%. Този показател би бил 10.6% ако се включи нетната печалба за периода.

  Към 30 юни 2012 г. капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред на РБИ възлезе на 10.1%, а капиталовата адекватност от първи ред на 10.6%. Показателят капиталова адекватност на собствения капитал се увеличава до 14.8%.

  Ръст в броя на банковите офиси в резултат на придобиването на Полбанк

  Броят на офисите към 30 юни 2012 г. възлезе на 3153, което представлява ръст от 8% в сравнение с 31 декември 2011 г. Този растеж се дължи най-вече на факта, че Полбанк бе консолидирана за първи път през май. Средният брой на персонала възлезе на 61 683, като се увеличи с 1703 души в сравнение с първото полугодие на 2011 г. Към 30 юни 2012 г. РБИ има 60 918 служители, което представлява ръст от близо 3% в сравнение с 31 декември 2011 г. Към края на полугодието на 2012 г., клиентската база бе около 14.2 млн. клиенти

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Около 61 000 служители на РБИ обслужват около 14.2 милиона клиенти чрез повече от 3100 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

  РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.