Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Банковият сектор в ЦИЕ: ангажираността ще бъде възнаградена

  13.05.2013
   
  • Банките в ЦИЕ се представят по-добре от тези в еврозоната
  • Добра рентабилност за втора поредна година
  • Oбщият показател Необслужвани кредити в ЦИЕ възлиза на 10.1%
  • Класацията на големите играчи остава почти непроменена
  • България – доминират ниското търсене на кредити и консервативните кредитни политики

  "По отношение на растеж и печалби, банковият сектор в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) продължава да се представя по-добре от банковия сектор в Западна Европа, тъй като възможностите за растеж и маржовете в ЦИЕ остават значително по-големи. Новите банкови регулации в Европа и ЦИЕ ще доведат и нови предизвикателства за региона”, подчертават анализаторите на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) и Райфайзен Центробанк АГ в последното издание на годишния преглед на банковия сектор в ЦИЕ на Райфайзен Рисърч, озаглавен “Ангажираността ще бъде възнаградена”. Прегледът бе представен на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Истанбул.

  “Общият ръст на кредитите в ЦИЕ през 2012 г. възлезе на 14.8% на годишна база, измерено в евро. Поредната година на експанзия доведе до това, общият ръст на кредитите в ЦИЕ за периода 2010 – 2012 г. да достигне 21.8%. В еврозоната реалният ръст на кредитирането бе негативен за този период. Общият обем на кредитирането в банковия сектор в ЦИЕ, съотнесен спрямо еврозоната, нарасна от 9.6% през 2011 г. до 11.1% през 2012 г. По отношение на активите, ръстът на банковия сектор в ЦИЕ сравнен с този в еврозоната, през 2012 г. бе най-високият за последното десетилитие,” обясни Гунтер Дойбер, който оглавява отдела за анализи на ЦИЕ в Райфайзен Рисърч. За 2013 г., Райфайзен Рисърч очаква общите банкови активи да надхвърлят 2,500 млрд. евро, което би било около 20% повече от активите на Индустриална и Търговска банка на Китай (ICBC), която е най-голямата банка в света за 2012 г.

  Тъй като през 2013 г. се очаква обръщане на икономическия цикъл, анализаторите на Райфайзен Рисърч виждат потенциал за растеж на кредитирането през втората половина на 2013 г. Съотношението Кредити спрямо БВП за шест или седем от банковите пазари с висок ръст в ЦИЕ се очаква да се увеличи. Руският и полски банков пазар се очаква да оглавят групата на банковите системи с най-голям растеж, с годишен темп на кредитирането от съответно 13% и 10% (измерено в евро от 2013 до 2017 г.). Следват Чехия, Словакия, Румъния, Сърбия и Албания, чийто общ ръст на кредитирането от 7 до 10% измерено в евро (6 до 9% измерено в местна валута) изглежда устойчив в средносрочен аспект.

  Банките в ЦИЕ се възползват от по-големите възможности за растеж и маржове

  Според анализаторите, солидната обща рентабилност на банките в ЦИЕ през 2011 и 2012 г. ясно изпреварва индикаторите за банкова рентабилност на глобалните развити пазари и еврозоната. Добрата рентабилност през 2011 г. по отношение на възвращаемостта на активите (RoA) или възвращаемостта на капитала (RoE) дори бе леко надхвърлена през 2012 г. Средната възвращаемост на капитала за банковия сектор в ЦИЕ възлезе на 16% през 2012 г. (спрямо 15% през 2011 г.), а средната възвращаемост на активите бе 1.9% през 2012 г. (спрямо 1.7% през 2011 г.).

  "Глобалната възвращаемост на капитала на банковия сектор бе около 7-8% през последните няколко години, а вътре в еврозоната възвращаемостта на капитала бе на много ниски, но положителни нива през 2012 г., след като през 2011 г. бе на отрицателна територия. Следователно, добре диверсифицираните банки могат да спечелят повече от цената на капитала си в ЦИЕ, докато за банковия сектор в Западна Европа това представлява предизвикателство. Все пак, трябва да е ясно, че солидната рентабилност на банковия пазар в ЦИЕ, бе водена само от няколко добре представящи се пазара," коментира Дойбер.

  На руския, полския и чешкия банков пазар, средната възвращаемост на активите възлезе на 1.7- 1.8% през 2012 г., а възвращаемостта капитала бе близо 20% средно. Добрата рентабилност на банковия сектор в ЦИЕ през 2012 г. бе подкрепена и от стабилното развитие на показателя Необслужвани кредити в региона.

  Пазарите в ЦИЕ с много различни показатели за необслужвани кредити

  "Въпреки че през 2012 г. агрегираният показател за необслужвани кредити в ЦИЕ нарасна само с 0.1 процентни пункта до 10.1%, общата картина на нивата и развитията е смесена," отбелязва Дойбер. На някои от пазарите в ЦИЕ този показател е между 15% и 20%, а на други остана на нива между 4% и 8% - почти без промяна спрямо 2011 г. Т.е. нивата на необслужваните кредити на добре диверсифицираните западноевропейски банки, които оперират в ЦИЕ, не изглеждат твърде високи. По отношение на ръста на показателя, Югоизточна Европа отчете сериозен растеж през 2012 г. до 17.3%, спрямо 14.5% през 2011 г.

  Според Райфайзен Рисърч, високите показатели Необслужвани кредити в Унгария и Словения все още оказват негативно влияние върху целия регион Централна Европа, в противовес на стабилните или намаляващи нива на съотошението на необслужваните кредити на чешкия и словашки банков пазар. В региона на страните от ОНД, средният показател Необслужвани кредити отчете лек спад - от около 7.5% през 2011 г. до 7% към края на 2012 г.

  Спадът в рентабилността в ЦИЕ е несравнима с глобалните или западноевропейски нива

  Анализаторите подчертават, че относителният спад в рентабилността на банковия сектор в ЦИЕ от началото на финансовата криза, не може да бъде сравняван с наблюдавания спад на глобално и западноевропейско ниво. От глобална гледна точка, рентабилността на банковия пазар като цяло намаля наполовина през последните няколко години, а в еврозоната, общата възвращаемост на капитала в банковия сектор след кризата възлиза на по-малко от една трета спрямо предкризисните нива.

  Ниските лихвени проценти на много от пазарите в ЦИЕ се очаква да бъдат предизвикателство за банките и през 2013 г. "Все пак, тази среда в ЦИЕ ще трае по-кратко отколкото в еврозоната. Поради тази причина, не виждаме признаци за оттегляне на западните банки”, допълва Дойбер. Към края на 2012 г. общата експозиция в ЦИЕ на трите най-важни банкови сектора в региона (Австрия, Италия и Франция) като цяло бе на нивата, достигнати през 2009 г.

  Съотношението кредити/депозити в ЦИЕ е под нивата в еврозоната

  На почти всички банкови пазари в ЦИЕ, съотношението кредити спрямо депозити продължава да бъде доста под нивата от годините на бума преди кризата. Средно, съотношението, което е 98%, сега е под нивата на средния показател в еврозоната, който също се понижи през последните няколко години (от 112% през 2007 г. до 105% през 2012 г.).

  В средносрочна перспеткива, настоящата низходяща тенденция на показателя в ЦИЕ представлява корекция на бурната кредитна активност в последната фаза на експанзията на банковия сектор през предкризисните години. В началото на бума, все още имаше значително ниво на депозити в ЦИЕ. В противовес на това, през последното десетилетие, съотношението кредити към депозити в еврозоната винаги е било над 110%. Същественото преструктуриране на показателя в ЦИЕ през последните няколко години (намаление с 15-20 процентни пункта) показва високото ниво на гъвкавост на балансовите показатели в региона.

  В допълнение на това, набирането на депозити в ЦИЕ, отбеляза силен растеж през 2011 и 2012 г. (след отчетения слаб ръст през 2008-2009 г.) – развитие, което не се наблюдава в еврозоната. Мнозинството от международните банки, опериращи в ЦИЕ, определят настоящите нива на финансиране като много солидни.

  Класацията на големите играчи остава почти непроменена

  По отношение на стратегиите на отделните банки, общата картина през 2012 г. е подобна на тази през 2011. Уникредит, РБИ, Ерсте, Сосиете Женерал и Кей Би Си формират групата на петте най-големи западни банки, опериращи в ЦИЕ. Уникредит продължава да бъде лидер с консолидирани общи активи от 121.6 млрд. евро, следвана от РБИ (84 мрлд. евро), Ерсте ( 83.4 млрд. евро) и Сосиете Женерал (78.6 млрд. евро), които са на много малка разлика една от друга. Въпреки оттеглянето на инвестиции, Кей Би Си е на пето място с 53.1 млрд. евро, въпреки че разликата с първата четворка се увеличава.

  Очевидно е, че през 2012 г. нито една банка не разшири клоновата си мрежа. Средно, общият брой на клоновете в региона намаля с 4%. Банките, които имаха програма за изтегляне на инвестиции като Кей Би Си, най-много намалиха броя на клоновете си. РБИ запазва първата позиция по отношение на представителство чрез клонове, като води пред Уникредит. РБИ увеличи клоновата си мрежа в Полша, в резултат на придобиването на Полбанк, но в същото време намали представителствата си в Украйна, Унгария и Румъния.

  Ако се погледнат основните приходни компоненти (нетен лихвен приход и нетен приход от такси и комисиони), се наблюдаваше натиск върху нетния лихвен приход поради по-ниските лихвени нива, докато по-ниският нетен приход от такси и комисиони се дължеше на по-ниското кредитиране през втората половина на 2012 г. Банките с относително широко представителство в страните от ОНД (Уникредит, РБИ, Сосиете Женерал, ОТП) успяха да запазят цялостните си консолидирани приходи благодарение на Русия, включвайки и приходите от операциите в Украйна, които като цяло останаха стабилни през 2012 г. на годишна база. От друга страна, банки с основни експозиции към Югоизточна Европа (като гръцките) допълнително бяха обременени от намаляване на активите и по-агресивния ръст на депозитите, като те отчетоха най-силния спад на годишна база. По отношение на доходността в сектора в Централна Европа, анализаторите наблюдаваха умерена тенденция на спад, значително по-негативна в Унгария и Словения, в сравнение с останалите страни. Полша, Чехия и Словакия допринесоха със солидни печалби за международните банки, въпреки че въвеждането на банков данък в Словакия имаше негативен ефект. "Банките с балансиран микс от операции в Русия, Полша и Чехия, имаха добра база за стабилен обем и приходи, докато тези, които са изцяло с експозиции в Югоизточна Европа и принудени да ребалансират бизнеса си в Югоизточна Европа, пострадаха най-значително, " коментира Йован Сикимич, анализатор в Райфайзен Центробанк.

  Според гледната точка на мнозинството от банките, Унгария и Румъния са най-предизвикателните пазари. Все пак, последните политически и икономически развития дават надежда, че най-лошото вече е в миналото. "Това важи особено за румънския банков пазар, където някои от по-добре представящите се вече се подготвят за възходящ тренд – както става ясно от продажбата на кредитния портфейл на граждани и домакинства от страна на Сити на РБИ или обявената продажба на ритейл бизнеса от страна на RBS на Уникредит", каза Сикимич. Настоящите поетапни промени в конкурентната среда в ЦИЕ (излизане на нишови участници) също така затвърди позицията на ангажираните пазарни участници.

  Освен големите придобивания, които затихнаха през 2011 г., анализаторите на Райфайзен Центробанк наблюдаваха няколко малки изтегляния на инвестиции. Уникредит продаде казахстанската си Група ATF и намали мажоритарния си дял в най-голямото си дъщерно дружество Банк Пекао в Полша, а Суедбанк и Ерсте се изтеглиха от украинския пазар.

  България – доминират ниското търсене на кредити и консервативните кредитни политики

  През 2012 г. ръстът на БВП се забави до 0.8% на годишна база в резултат на икономическия спад в еврозоната. Поради това българската банкова система трябваше да оперира в предизвикателна среда. Растежът на кредита бе нисък вследствие предпазливата политика за кредитиране, докато показателят необслужвани кредити продължи да расте, макар и по-умерено в сравнение с 2011 г. (през 2012 г. показателят необслужвани кредити възлезе на 16.6%, спрямо 14.9% през 2011 г.). От позитивната страна на нещата – консервативната политика за кредитиране и стабилният ръст при депозитите, преди всичко от резиденти, спомогнаха за нарастването на общата ликвидност в банковата система. В допълнение на това – секторът запази високата си капиталова адекватност и продължава да отчита добри финансови резултати.

  През 2012 г. броят на банките остана непроменен - 31 (24 универсални банки и 7 клона на чуждестранни банки, като 96% от общите активи на сектора са контролирани от частни банки. През годината не бяха отчетени значителни сливания и придобивания.

  Прегледът на банковия пазар в ЦИЕ може да бъде изтеглен на адрес: http://www.rbinternational.com/ceebankingreport2013

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.