Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Банк Интернешънъл с консолидирана печалба от 277 млн. евро през първото полугодие на 2013 г.

  22.08.2013
   
  • Нетният лихвен приход нараства с 4.2% до 1,836 млн. евро (първо полугодие на 2012 г.: 1,762 млн. евро)
  • Нетният лихвен марж се увеличава с 42 базисни пункта на годишна база до 3.06%
  • Нетният приход от такси и комисиони с ръст от 9.0% до 785 млн. евро (първо полугодие на 2012 г.: 721 млн. евро)
  • Оперативните приходи нарастват с 2.7% до 2,686 млн. евро (първо полугодие на 2012 г.: 2,614 млн. евро)
  • Общите административни разходи се увеличават с 6.5% до 1,617 млн. евро (първо полугодие на 2012 г.: 1,518 млн. евро)
  • Нетните провизии с ръст от 17.3% до 469 млн. евро (първо полугодие на 2012 г.: 400 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци намалява с 49.6% до 467 млн. евро поради еднократни ефекти (първо полугодие на 2012 г.: 927 млн. евро)
  • Консолидираната печалба със спад от 60.5% до 277 млн. евро (първо полугодие на 2012 г.: 701 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити се увеличава до 9.9% (ръст от 0.1 процентни пункта спрямо края на 2012 г.)
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (общ риск) възлиза на 10.4% (края на 2012 г.: 10.7%)
  • Печалбата на акция намалява от 3.09 евро през същия период на миналата година до 0.91 евро

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Въпреки продължаващата трудна пазарна среда и намаляващи икономически прогнози, през първите шест месеца на 2013 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) успя да отчете печалба преди данъци от 467 млн. евро. Спадът от 460 млн. евро спрямо същия период на миналата година, се дължи преди всичко на еднократни ефекти през първата половина на 2012 г. като продажбата на облигации и обратното изкупуване на хибриден основен капитал, които бяха в общ размер на 272 млн. евро. Печалбата след данъци отчете спад от 57.6% и достигна 311 млн. евро (първо полугодие на 2012 г.: 734 млн. евро) поради повишения дял на данъците. Консолидираната печалба намаля с 60.5% до 277 млн. евро (първо полугодие на 2012 г.: 701 млн. евро). Печалбата на акция отчете спад - от 3.09 евро през първото полугодие на 2012 до 0.91 евро през 2013 г., което е намаление с 2.18 евро.

  Докато нетният приход от деривати и пасиви намаля със 167 млн. евро през първото полугодие на 2013 г., ръстът на нетните приходи от такси и комисиони, както и на нетния лихвен приход – най-вече поради подобрения лихвен марж – оказаха позитивно влияние върху оперативните приходи и печалбата преди данъци. Нетният лихвен марж се увеличи с 42 базисни пункта до 3.06% поради мерки на преоценка на депозитния бизнес, както и поради оптимизация на ликвидността.

  “На фона на все още предизвикателната среда, не сме неудовлетворени от резултатите ни. Преди всичко, позитивните сигнали като подобрения нетен лихвен марж и ръста на оперативните приходи, в комбинация със знаците за икономическо възстановяване, ни дават увереност за втората половина на годината”, коментира Карал Севелда, Главен изпълнителен директор на РБИ.

  Оперативните приходи с ръст от 2.7%

  Оперативните приходи отбелязаха ръст от 2.7% или 71 млн. евро до 2,686 млн. евро на годишна база (първо полугодие на 2012 г.: 2,614 млн. евро). Това увеличение се дължи преди всичко на подобрените приходи от такси и комисиони в размер на 65 млн. евро, в резултат на промени в цените на някои пазари, както и в по-големия обем транзакции.

  Общо, оперативният резултат на РБИ през първото полугодие на 2013 г. възлезе на 1,069 млн. евро, което представлява спад от 2.6% спрямо първото полугодие на 2012 г. (първо полугодие на 2012 г.: 1,097 млн. евро).

  Нетните провизии нарастват

  Нетните провизии през второто тримесечие на 2013 г. възлязоха на 249 млн. евро, което представлява ръст от 30 млн. евро спрямо предходното тримесечие, като оправда очакванията. Почти всички страни в Централна и Източна Европа отчетоха ръст, докато нетните провизии в сегмента Корпоративни клиенти намаляха спрямо предходното тримесечие. Броят на по-големите отписвания от корпоративни клиенти в Централното управление доведе до по-голяма нужда от заделяне на провизии през предходното тримесечие.

  Показателят необслужвани кредити остана почти непроменен - 9.9%, докато показателят покритие на необслужваните кредити намаля с 0.2 процентни пункта на тримесечна база до 67.3%.

  По-високи общи административни разходи

  Общите административни разходи се увеличиха с 99 млн. евро до 1,617 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година, като голяма част от тях се дължат на консолидацията на Полбанк през май 2012 г. и продължаващата интеграция. Въпреки нарасналите оперативни приходи, съотношението разходи/приходи се увеличи с 2.1 процентни пункта до 60.2%.

  Разходите за персонал, които са 50%, бяха най-големият компонент в общите административни разходи, като отчетоха ръст от 6% или 48 млн. евро, и възлязоха на 815 млн. евро. Този ръст се дължи най-вече на консолидацията на Полбанк, корекции на заплатите в Русия и колективното повишаване на заплатите в Централното управление. В противовес на това, намаляването на разходите в Украйна, както и намаляването на персонала в Унгария, оказаха позитивен ефект.

  Средният брой на служителите (на пълен работен ден) намаля с 2 290 души до 59 393 на годишна база. Най-големи съкращения имаше в Украйна (по-малко с 1 317), Румъния (по- малко с 533), Унгария (спад със 142), и България (спад със 135).

  Активите намаляват с 4% в сравнение с края на 2012 г.

  В сравнение с края на 2012 г., общите активи на РБИ отчитат спад от 4% или 5.8 млрд. евро, като през първото полугодие на 2013 г. възлизат на 130.3 млрд. евро. Спадът на годишна база е по-отчетлив – 15% или 22.4 млрд. евро. Това се дължи преди всичко на продължаващата оптимизация на ликвидносттта.

  Спрямо края на 2012 г., кредитите и авансите към клиенти след приспадане на провизиите, намаляват с 1.4 млрд. евро и достигат 76.5 млрд. евро, най-вече поради спада с 0.8 млрд. евро от вземания от обратно изкупуване и транзакциите с ценни книжа. Кредитният бизнес с корпоративни клиенти отчита спад от 1.0 млрд. евро, най-вече в Австрия и Азия. В противовес на това, ритейл бизнесът нарасна с 0.3 млрд. евро, най-вече в Русия, докато в Полша отчете спад поради валутни ефекти.

  В същото време депозитите от клиенти отчетоха лек ръст от 0.3 млрд. евро до 66.6 млрд. евро. Докато краткосрочните депозити от корпоративни клиенти (преди всичко в Централното управление) отчетоха ръст от 0.6 млрд. евро, както и депозитите от публичния сектор (най-вече в Русия) се увеличиха с 0.7 млрд. евро, краткосрочните депозити от индивидуални клиенти отчетоха спад от 1.0 млрд. евро. Най-голямо намаление имаше в Полша (по-малко с 0.7 млрд. евро, Чехия (по-малко с 0.2 млрд. евро) и Унгария (спад от 0.2 млрд. евро).

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.