Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Банк Интернешънъл с консолидирана печалба от 411 млн. евро за деветмесечието на 2013 г.

  28.11.2013
   
  • Нетният лихвен доход с ръст от 7.0% до  2,776 млн. евро (трето тримесечие на  2012 г.: 2.596 млн. евро)
  • Нетният лихвен марж нараства с 48 базисни пункта на годишна база до 3.08%
  • Нетният доход от такси и комисиони се увеличава със 7.3% до 1,203 млн. евро (трето тримесечие на  2012 г: 1,120 млн. евро)
  • Оперативните приходи с ръст от 6.7%до 4,267 млн. евро (трето тримесечие на  2012г.: 4,000 млн. евро)
  • Общите административни разходи се увеличават с 4.0%до 2,430 млн. евро (трето тримесечие на 2012 г.: 2,336 млн. евро)
  • Нетните провизии отчитат ръст от 28.3%до 800 млн. евро (трето тримесечие на  2012 г.: 623 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци намалява с 37.6% до 696 млн. евро поради позитивни еднократни ефекти през 2012 г. (трето тримесечие на  2012 г.: 1,115 млн. евро)
  • Консолидираната печалба със спад от 51.2% до 411 млн. евро (трето тримесечие на  2012 г.: 842 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити нараства до 10.3% (ръст от 0.5 процентни пункта спрямо края на 2012 г.)
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (общ риск) възлиза на 10.1% (края на 2012 г.: 10.7%)
  • Печалбата на акция намалява от 3.55 евро през същия период на миналата година до 1.34 евро

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Въпреки продължаващата трудна пазарна среда и намалените икономически прогнози, Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита печалба преди данъци от 696 млн. евро за деветмесечието на 2013 г. Спадът от 419 млн. евро спрямо същия период на миналата година се дължи преди всичко на еднократни ефекти през 2012 г. като продажбата на облигации и обратното изкупуване на хибриден капитал от първи ред за общата сума от 269 млн. евро. Печалбата след данъци намалява с 48.0% до 461 млн. евро (трето тримесечие на  2012 г.: 889 млн. евро) поради повишения дял на данъците. Консолидираната печалба отчете спад от 51.2% до 411 млн. евро (трето тримесечие на  2012 г.: 842 млн. евро). Печалбата на акция намалява с 2.21 евро до 1.34 евро, като през същия период на миналата година стойността й е възлизала на 3.55 евро.  

  "Благодарение на значително подобрения ни нетен лихвен марж, през деветте месеца на тази година успяхме да увеличим оперативните си приходи с близо 7%. Това отчасти е голям успех, тъй като приходите растат повече от разходите ни. Все пак, бихме искали да бъдем значително по-добри и поради тази причина, целта ни е разходната база през 2016 г. да бъде еднаква в сравнение с тази през 2012 г. С оглед на отчитената на инфлацията, това означава спестени около  450 млн. евро през следващите три години.  С "Готови за бъдещето 2016" развихме и започнахме всеобхватна програма за намаляване на разходите за цялата група, за да постигнем тази цел ", коментира Карл Севелда, Главен изпълнителен директор на РБИ.

  Оперативните приходи с ръст от 6.7%

  Оперативните приходи се увеличиха с 6.7% или 267 млн. евро до 4,267 млн. евро на годишна база (трето тримесечие на  2012 г.: 4,000 млн. евро). По този начин, нетният лихвен приход също отчете благоприятно развитие:

  Нетният лихвен марж се подобри с 48 базисни пункта до 3.08% поради оптимизация на ликвидността и мерки по преоценки, което доведе до ръст от 7% на нетния лихвен приход, който достигна 2,776 млн. евро.

  Общо, оперативният резултат на РБИ възлезе на 1,837 млн. евро за деветте месеца на 2013 г., което представлява ръст от 10.4% спрямо същия период на 2012 г. (трето тримесечие на  2012 г.: 1,664 млн. евро).

  Ръст на нетните провизии

  Нетните провизии се увеличиха с 28% или 176 млн. евро и достигнаха 800 млн. евро спрямо същия период на миналата година. Причина за това бе развитието при портфейлните провизии, които през миналата година включваха реинтеграция на 90 млн. евро (най-вече в Централното управление на Групата и в Русия). Все пак, през отчетния период, бяха заделени 28 млн. евро за портфейлни провизии. Индивидуалните провизии се увеличиха с 62 млн. евро до 781 млн. евро. Сегментът корпоративни клиенти на ниво Група отчете значителен ръст при индивидуалните провизии, докато сегментът Централна Европа отчете спад от 11%.

  Показателят необслужвани кредити се увеличи до 10.3%, а показателят покритие на необслужваните кредити намаля до 66.1%.

  По-високи общи административни разходи

  Общите административни разходи нараснаха с 94 млн. евро до 2,430 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година, като голяма част от тях са в резултат на консолидацията и интеграцията на Полбанк през май 2012 г. Поради по-високите оперативни приходи, показателят разходи/приходи намаля с 1.5 процентни пункта до 56.9%.

  Разходите за персонал, които са 50%, са най-големият компонент в общите административни разходи, като той се увеличи с 4% или 48 млн. евро и достигна 1,227 млн. евро. Този ръст се дължи най-вече на консолидацията на Полбанк, корекции на заплатите в Русия и  повишаването на заплатите по колективен договор в Централното управление на Групата.

  Броят на служителите (на пълен работен ден) намаля с 1 312 или 2.2% спрямо края на 2012 г. до 58 772 души. Най-голям спад бе отчетен в Украйна, Румъния, Полша, Унгария и България.

  Активите намаляват с 4% спрямо края на 2012 г.

  В сравнение с края на 2012 г., активите на РБИ отчетоха спад от 4%, или 5.1 млрд. евро до 131 млрд. евро. Спадът на годишна база е още по-видим  - с 11% или 16.1 млрд. евро. Тази тенденция се дължи най-вече на оптимизацията на ликвидността.

  Спрямо края на 2012 г., кредитите към клиенти след приспадане на провизиите отчитат спад от 1 млрд. евро до 76.8 млрд. евро. Спадът се дължи на по-ниските приходи в размер на 1.4 млрд. евро от обратно изкупуване и ценни книжа при кредитни транзакции. Кредитният бизнес с корпоративни клиенти намаля с 1.8 млрд. евро, най-вече в Австрия, Малта и Русия. В противовес на това, бизнесът с индивидуални клиенти отчете ръст от 0.5 млрд. евро, а с клиенти от публичния сектор – с 0.3 млрд. евро. Бизнесът с индивидуални клиенти отчете значителен ръст Русия и спад в Полша, като причина за това са и ефекти от превалутиране.

  За разлика от кредитите, депозитите от клиенти нараснаха с 1.2 млрд. евро до 67.5 млрд. евро. Докато депозитите от корпоративни клиенти (най-вече в Централното управление) отбелязаха ръст от 2.0 млрд. евро и тези от публичния сектор (преди всичко Русия) се увеличиха с 1 млрд. евро, депозитите от индивидуални клиенти отчетоха спад от 1.8 млрд. евро. Най-голям спад отчетоха Полша (минус 0.9 млрд. евро), Унгария (минус 0.4 млрд. евро)  и Чехия (спад от 0.2 млрд. евро).

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.