Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ отчита консолидирана печалба от 725 млн. евро през 2012 г. (предварителни резултати)

  20.02.2013
   
  • Печалба преди данъци от 1,032 млн. евро
  • Провизиите с лек спад до 1,009 млн. евро
  • Значително подобрение на капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред до 10.7%

  Предварителните, неодитирани резултати на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) за фискалната 2012 г. още веднъж показват устойчивостта на диверсифицирания бизнес модел, особено в трудни времена. С нетен лихвен доход, който е по-нисък с 5% и със стабилен нетен приход от такси и комисиони, РБИ генерира печалба преди данъци за 2012 г. от 1,032 млн. евро, която е с 25% по-ниска от стойността й през 2011 г. Консолидираната печалба (след приспадане на миноритарни участия) възлезе на 725 млн. евро, което също представлява спад от близо 25% спрямо 2011 г.

  "Въпреки предизвикателните условия – заедно с трудната макроикономическа среда, нашият фокус пада върху постигането на капиталовите показатели определени от Европейския банков регулатор, като успяхме да реализираме изключително впечатляващ резултат. Постигнахме две важни цели: очевидното повишаване на капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред и стабилизирането на разходите ни, като се изключи Полбанк. Нетните провизии за 2012 г. бяха в рамките на очакваното, но фактът, че те нараснаха значително през последното тримесечие на годината, бе едно от малкото неблагоприятни развития през изминалата година. Позитивен фактор през четвъртото тримесечие бе подобрението на нетния лихвен марж”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на РБИ.

  Фискалната 2012 г. бе белязана от няколко еднократни ефекта. През първото тримесечие бяха отчетени приходи преди данъци в размер на 159 млн. евро от продажбата на портфейл от ценни книжа от Централата. В допълнение на това, бе постигната печалба преди данъци от 113 млн. евро в резултат на обратното изкупуване на хибридни дългови ценни книжа (хибриден капитал от първи ред). Все пак, през четвъртото тримесечие няколко еднократни ефекта в размер на 85 млн. евро оказаха негативно влияние. Освен другите фактори, нетният приход от търговски операции не допринесе за печалбата по изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS), свързани с кредитната оценка на дериватите (около минус 30 млн. евро). В допълнение на това, остатъчната търговска репутация в баланса, свързана с украинската Райфайзен Банк Авал (29 млн. евро) и с други участия (общо 10 млн. евро) бе отписана.

  Нетните провизии в размер на 1,009 млн. евро бяха с близо 5% по-малко от размера им през 2011 г. (1,064 млн. евро). Показателят необслужвани кредити към края на 2012 г. възлезе на 9.8%, което представлява ръст от 1.2 процентни пункта спрямо края на 2011 г., но в същото време намалява с 0.2 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2012 г.

  Обемът на кредитите към клиенти нарасна с 2.2% до 83.3 млрд. евро, а депозитите от клиенти отбелязаха спад от 0.7% и възлязоха на 66.3 млрд. евро. Активите намаляха с около 7.4% до 136.1 млрд. евро, най-вече поради активните мерки за намаляване на излишната ликвидност.

  Капиталовата адекваност на основния капитал от първи ред се подобри значително през 2012 г. и към края на годината възлезе на 10.7% (краят на 2011 г.: 9.0%), като тази стойност включва неразпределената печалба за 2012 г. и дивидента по капиталовото участие, както и предложения дивидент по обикновените акции.

  За финансовата 2012 г., Управителния съвет ще предложи на годишното общо събрание на акионерите разпределението на дивидент в размер на 1.17 евро на акция (1.05 евро през 2011 г.).

  На 10 април 2013 г., РБИ ще публикува годишния отчет за 2012 г., както и допълнителни данни за фискалната 2012 г.

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща търговска и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Около 61 000 служители на РБИ обслужват близо 14.1 милиона клиенти чрез около 3100 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

  РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

  За допълнителна информация:
  Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) или
  Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, michael.palzer@rbinternational.com).
  http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.