Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с консолидирана печалба от 157 млн. евро за първото тримесечие на 2013 г. – Спад в печалбата поради еднократни ефекти – Минимален ръст на оперативните приходи

  28.05.2013
   
  • Нетен лихвен приход от 865 млн. евро (първо тримесечие на 2012 г: 875 млн. евро)
  • Нетният лихвен марж се увеличава с 23 базисни точки на годишна база до 2.89%
  • Нетният приход от такси и комисиони нараства с 8% до 375 млн. евро (първо тримесечие на 2012 г.: 346 млн. евро)
  • Оперативните приходи се увеличават с 0.5% до 1,302 млн. евро (първо тримесечие на 2012 г.: 1,295 млн. евро)
  • Общите административни разходи нарастват до 788 млн. евро (първо тримесечие на 2012 г: 753 млн. евро)
  • Нетните провизии с ръст от 43.7% до 220 млн. евро (първо тримесечие на 2012 г: 153 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци намалява с 63.4% до 251 млн. евро (първо тримесечие на 2012 г: 685 млн. евро)
  • Консолидираната печалбата със спад от 71.0% до 157 млн. евро (първо тримесечие на 2012 г.: 541 млн. евро)
  • Резултатът е повлиян негативно с 82 млн. евро поради промени в кредитния спред на собствените пасиви
  • Показателят необслужвани кредити нараства до 9.9% (ръст от 0.1 процентни пункта в сравнение с края на 2012 г.)
  • Капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (общ риск) в размер на 10.6% (края на 2012 г.: 10.7%)
  • Печалбата на акция намалява от 2.52 евро през отчетния период на миналата година до 0.55 евро

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба от 157 млн. евро за първото тримесечие на 2013 г., което представлява спад от 71% спрямо първото тримесечие на предходната година (първо тримесечие на 2012 г.: 541 млн. евро). Все пак, същият период на миналата година бе повлиян от еднократни ефекти в общ размер на 272 млн. евро поради приходи от продажбата на дългови ценни книжа и обратното изкупуване на хибриден основен капитал.

  В допълнение на това, резултатът към тримесечието бе допълнително понижен с 82 млн. евро от преоценката на дългосрочни структурирани облигации, както и на първокласен и подчинен дълг. Тази преоценка не оказва влияние върху регулаторния капитал и капиталовите изисквания. След като кредитният спред на РБИ намаля значително в последно време, съответно се увеличи значително справедливата стойност на тези пасиви .

  "Започнахме годината добре. Въпреки средата на ниски лихви и слабия икономически цикъл, успяхме да увеличим оперативните си приходи в сравнение с първото тримесечие на 2012 г. Очакваме икономическият цикъл да се обърне през втората половина на годината и поради тази причина сме оптимисти, че ще постигнем удовлетворителен резултат", каза главният изпълнителен директор на РБИ Херберт Степич.

  Печалбата преди данъци намаля с 63.4% до 251 млн. евро (първо тримесечие на 2012 г.: 685 млн. евро), а печалбата след данъци отчете спад от 69.7% до 174 млн. евро (първо тримесечие на 2012 г.: 574 млн. евро). Печалбата на акция намаля от 2.52 евро през първото тримесечие на 2012 г. до 0.55 евро (спад от 1.97 евро).

  Възвращаемостта на капитала преди данъци намаля с 15.9 процентни пункта до 9.2%.

  Оперативните приходи леко нарастват

  Оперативните приходи – без да се включва остатъчна търговска репутация в размер на 3 млн. евро през първото тримесечие – нараства на годишна база с 1% или 6 млн. евро до 1,302 млн. евро.

  Нетните провизии нарастват

  Нетните провизии се увеличиха с 67 млн. евро до 220 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година, главно поради портфейлни провизии. През предходната година резултатите включваха нетна реинтеграция от 21 млн. евро (основно в Централата и в Русия), докато през първото тримесечие на 2013 бяха заделени 27 млн. евро. Заделените индивидуални нетни провизии също нараснаха с 18 млн. евро до 194 млн. евро, главно поради големи клиенти в Централата и в Китай.

  Портфейлът на необслужваните кредити към клиенти, които не са финансови институции нарасна с 47 млн. евро през първото тримесечие (включително ефект от превалутиране: минус 8 млн. евро). На базата на валутна преоценка бяха отчетени ръстове в Югоизточна Европа (увеличение с 85 млн. евро) и Централата (увеличение с 20 млн. евро), докато Централна Европа (спад от 33 млн. евро) и Русия (спад от 14 млн. евро) отчетоха намаления. Показателят необслужвани кредити отчита ръст от 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на миналата година до 9.9%, а показателят за покритие на необслужваните кредити се увеличи с 0.5 процентни пункта до 67.5%.

  Общите административни разходи с леко увеличение

  Въпреки позитивните ефекти от текущите програми за намаление на разходите, общите административни разходи се увеличиха с 5% или 35 млн. евро на годишна база и достигнаха 788 млн. евро. Ръстът се дължи основно на консолидацията на Полбанк през май 2012 г. и нейната интеграция. Поради тази причина, показателят разходи спрямо приходи се увеличи с 2.4 процентни пункта до 60.5%.

  Разходите за персонал, които са най-големият компонент от общите административни разходи (52%), нараснаха с 6% или 24 млн. евро и достигнаха 406 млн. евро. Този ръст се дължи най-вече на консолидацията на Полбанк и корекции в заплатите в Русия. В противовес на това, намаление на разходите в Украйна и Сърбия, както и намаляване на персонала в Унгария, оказаха позитивен ефект.

  Средният размер на персонала се увеличи с 525 души до 59 552, главно поради консолидацията на Полбанк.

  Към 31 март 2013 г. РБИ има 59 231 служители или с 1% по-малко от края на 2012 г.

  Aктивитe намаляват с 3% в сравнение с края на 2012

  Към 31 март 2013 г., общите активи на РБИ възлязоха на 131.9 милиарда евро - намаление с 3% или 4.2 милиарда евро сравнено с края на 2012 и спад с 11% (16.9 милиарда евро) на годишна база (спрямо 31.03.2012), като причините за това са основно в продължаващата редукция на свръхликвидност.

  Кредитите и авансите към клиенти след изваждане на провизиите намаляват с 0.5 милиарда евро до 77.3 милиарда, като представляват 59% от общите активи (увеличение с 2 процентни пункта) и представляват най-големия дял в активите. Кредитите по договори за обратно изкупване (с намаление от 0.8 милиарда евро) са главната причина за спада. Като противовес, ритейл банкирането в Русия нараства с 0.3 милиарда евро.

  Депозитите от клиенти нарастват с 0.6 милиарда до 66.9 милиарда евро, като краткосрочните депозити от корпоративни клиенти (в Русия и Централното управление на Групата) нарастват с 0.5 милиарда евро, а тези от ритейл клиенти намаляват с 0.2 млрд. евро. Най-голямото намаление бе отчетено в Чехия (0.4 милиарда евро) и Унгария (0.2 милиарда евро), поради валутните разлики.

  Поради противополжното развитие на депозитите и кредити, съотношението кредити/депозити намаля леко до 121%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.