Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с консолидирана печалба от 725 млн. евро – отново най-печелившата австрийска банка

  10.04.2013
   
  • Нетният лихвен приход намалява с 5.3% на годишна база до 3,472 млн. евро (2011 г.: 3,667 млн. евро)
  • Оперативните приходи (без търговската репутация) със спад от 6.1% до 5,140 млн. евро (2011 г.: 5,475 млн. евро)
  • Общите административни разходи нарастват с 4.6% до 3,264 млн. евро (2011 г.: 3,120 млн. евро)
  • Нетните провизии намаляват с 5.1% до 1,009 млн. евро (2011 г,: 1,064 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци намалява с 24.9% до 1,032 млн. евро (2011 г.: 1,373 млн. евро)
  • Консолидираната печалба със спад от 25% до 725 млн. евро (2011 г.: 968 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити нараства до 9.8% (ръст от 1.2 процентни пункта спрямо края на 2011 г.)
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (общ риск) се увеличава до 10.7% (ръст от 1.6 процентни пункта спрямо края на 2011 г.)
  • Печалбата на акция спада с 1.25 евро от 3.95 евро за 2011 г. до 2.70 eвро

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  По повод публикуването на годишния отчет за 2012 г., Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) потвърди днес консолидирана печалба от 725 млн. евро за финансовата 2012 г. (преди това публикувана като предварителна). "Макар този резултат да е с една четвърт по-нисък от постигнатото през 2011 г., все пак това ни нарежда доста пред всички останали банки в Австрия. Постигнахме го през поредна година на предизвикателна икономическа среда и въпреки значителното увеличение на капиталовата ни адекватност на основния капитал от първи ред, както и плащането на значителни банкови данъци”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на РБИ. Печалбата преди данъци намаля с 24.9% до 1,032 млн. евро (2011 г.: 1,373 млн. евро), а печалбата след данъци отчете спад от 23.2% до 748 млн. евро (2011 г.: 974 млн. евро). Печалбата на акция намаля с 1.25 евро – от 3.95 евро през 2011 г. до 2.70 евро. Управителният съвет ще предложи на Годишното Общо събрание на акционерите през юни 2013 г. изплащането на дивидент от 1.17 евро на акция за 2012 г., като общият размер на разпределения дивидент ще възлезе на 228.7 млн. евро.

  Финансовата 2012 г. бе повлияна от няколко еднократни ефекта. През първото тримесечие продажбата на портфейл от висококачествени ценни книжа доведе до положителен резултат от 163 млн. евро. В допълнение на това, обратното изкупуване на хибридни облигации (хибриден капитал от първи ред) доведе до печалба преди данъци от 113 млн. евро. Четвъртото тримесечие обаче, бе повлияно от няколко негативни ефекта: например нетният приход от операции с ценни книжа не допринесе за оперативните приходи през четвъртото тримесечие, поради изискванията на Международните стандарти за финансови отчети за оценка на дериватите (приблизително минус 30 млн. евро). Остатъчната търговска репутация в баланса свързана с украинската Райфайзен Банк Авал (29 млн. евро) и с други по-малки участия (9 млн. евро) бе отписана.

  Оперативните приходи намаляват с 6%

  Оперативните приходи, като се изключи търговската репутация, намаляха с 6% или 336 млн. евро до 5,140 млн. евро.

  Нетните провизии със спад от 5%

  През 2012 г. нетните провизии намаляха с 55 млн. евро до 1,009 млн. евро. Този спад се дължи на по-високото реинтегриране на портфейлни провизии; индивидуалните провизии останаха почти непроменени на годишна база. Доминиращата трудна икономическа среда най-вече през втората половина на 2012 г. доведе до значително по-високи нетни провизии, особено през четвъртото тримесечие. В Унгария, нетните провизии намаляха наполовина до 241 млн. евро на годишна база (2011 г.: 478 млн. евро). В Полша обаче, нетните провизии нараснаха с 69 млн. евро до 127 млн. евро. По-голямата необходимост от провизии бе свързана с корпоративните клиенти в централата на Групата, в Словакия и в Румъния.
  Показателят необслужвани кредити – съотношението на необслужваните кредити спрямо общия кредитен портфейл възлезе на 9.8% спрямо 8.6% през предходната година.

  Общите административни разходи леко нарастват

  Общите административни разходи се увеличиха с 4.6% или 143 млн. евро до 3,264 млн. евро на годишна база, най-вече поради консолидацията и интеграцията на Полбанк.
  Съотношението разходи спрямо приходи възлезе на 63.5% (2011 г.: 57.0%).
  Разходите за персонал - най-големият компонент от административните разходи (49%) нарасна с 4% или 67 млн. евро на годишна база, като достигнаха 1,606 млн. евро.
  Средният размер на персонала на Групата РБИ (на пълно работно време) се увеличи с 1% или 903 служители на годишна база и достигна 60 924. Персоналът нарасна в Полша с 2,929 души поради интеграцията на Полбанк, както и в Словакия с 47 души. Най-големи съкращения имаше в Украйна (753), Русия (448), Румъния (323) и Унгария (282).
  Към 31 декември 2012 г., РБИ има 60 084 служители (на пълно работно време), с 823 или 1% повече от края на 2011 г.

  Активите намаляват със 7%

  Активите отчетоха спад от 7% или 10.9 млрд. евро на годишна база и възлязоха на 136.1 млрд. евро, като валутните ефекти оказаха пренебрежително влияние. Въпреки че, консолидацията на Полбанк доведе до ръст от 6.2 млрд. евро, съобразяването със стриктните изисквания на Европейския банков орган доведе до намаление на активите.
  Кредитите за клиенти отчетоха ръст от 2% в резултат на консолидацията на Полбанк. Въпреки ефекта от Полбанк, депозитите от клиенти останаха непроменени на годишна база поради спада на депозитите от корпоративни клиенти (особено в репо бизнеса)
  Съотношението кредити спрямо депозити нарасна с 4 процентни пункта спрямо края на 2011 г. и достигна 126%.

  Мрежата от офиси се увеличи поради придобиването на Полбанк

  Броят на офисите нарасна със 178 до 3 106 в сравнение с края на 2011 г. Полша отчете ръст от 300 офиса; Украйна (84 по-малко), Румъния (24 по-малко) и Унгария (9 по-малко) отбелязаха най-големите спадове. Общо, РБИ обслужва около14.2 млн. клиенти към края на 2012 г.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.