Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Трудна среда през първите три тримесечия на 2014 г.: Райфайзен Банк Интернешънъл с консолидирана печалба от 225 млн. евро

  20.11.2014
   
  • Нетният лихвен приход нараства с 4.2% до 2,894 млн. евро на годишна база (деветмесечието на 2013 г.: 2,776 млн. евро)
  • Оперативните приходи със спад от 3.0% до 4,137 млн. евро (деветмесечието на 2013 г.: 4,267 млн. евро) 
  • Общите административни разходи намаляват с 5.5% до 2,295 млн. евро (деветмесечието на 2013 г.: 2,430 млн. евро)
  • Нетните провизии се увеличават с 35.4% до 1,083 млн. евро (деветмесечието на 2013 г.: 800 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци със спад от 27.9% до 502 млн. евро (деветмесечието на 2013 г.: 696 млн. евро)
  • Печалбата след данъци намалява с 43.7% до 259 млн. евро (деветмесечието на 2013 г.: 461 млн. евро)
  • Консолидираната печалба със спад от 45.2% до 225 млн. евро (деветмесечието на 2013 г.: 411 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити с ръст от 0.4 процентни пункта до 11.1% в сравнение с края на 2013 г.
  • Общата капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (преходна) се увеличава с 0.3 процентни пункта до 11% 
  • Печалбата на акция със спад от 68.9% на годишна база до 0.42 евро (трето тримесечие на 2013 г.: 1.34 евро)

  Всички данни са според международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  За първите три тримесечия на 2014 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчете печалба преди данъци  от 502 млн. евро, което представлява спад от 28% или 194 млн. евро на годишна база. Отчетният период бе доминиран от геополитическо напрежение в Украйна и нови трудности за банковия сектор в Унгария.

  Печалбата след данъци намаля с 44% на годишна база и възлезе на 259 млн. евро. Печалбата от миноритарни участия спадна с 16 млн. евро до минус 34 млн. евро. В резултат на това, консолидираната печалба възлезе на 225 млн. евро.

  Поради увеличението на капитала, осъществено в началото на 2014 г., средният брой на акциите през отчетния период нарасна до 282.7 млн. (същия период на миналата година: 194.9 млн.). В резултат на това, печалбата на акция възлезе на  0.42 евро в сравнение с 1.34 евро през същия период на миналата година.

  Нетният лихвен приход с ръст от 4%

  Оперативните приходи намаляват с 3% или 130 млн. евро на годишна база и възлязоха на 4,137 млн. евро.

  За деветте месеца на 2014 г. нетният лихвен приход  се увеличи с 4% или 117 млн. евро на годишна база и достигна 2,894 млн. евро.

  Показателят разходи/приходи се подобри и достигна 55.5%

  Общите административни разходи отчетоха спад от 6% или 135 млн. евро на годишна база до 2,295 млн. евро.  Показателят разходи спрямо приходи се подобри с 1.5 процентни пункта до 55.5%.

  Възлизайки на 50%, най-големият компонент от общите административни разходи са разходите за персонал, които намаляха с 6% или 78 млн. евро и достигнаха 1,149 млн. евро.

  Ръст в нетните провизии от 35%, най-вече поради кризата в Украйна

  В сравнение със същия период на миналата година нетните провизии се увеличиха с общо 35% или 283 млн. евро и възлязоха на 1,083 млн. евро. Това се дължи най-вече на ръста от 272 млн. евро при индивидуалните провизии, от които 227 млн. евро идват от Украйна. Нетните портфейлни провизии се увеличиха с 4 млн. евро до 32 млн. евро. Това доведе до по-нисък приход (7 млн. евро по-малко) от продажбата на необслужвани заеми.

  През отчетния период показателят необслужвани кредити нарасна с  0.4 процентни пункта до 11.1% в сравнение с края на 2013 г. Необслужваните кредити се покриват от провизии в размер на 6,018 млн. евро, като по този начин показателят покритие на необслужваните кредити възлезе на 65.4% спрямо 63.1% към края на 2013г.

  Динамиката при валутите оказа негативно влияние върху собствения капитал на РБИ

  Към 30 септември 2014 г., собственият капитал на РБИ по Базел III възлезе на 12,333 млн. евро. Това е спад от 353 млн. евро спрямо данните от края на 2013 г., които са изчислени в съответствие с Базел II и се дължи предимно на негативното представяне на украинската гривна и руската рубла. Докато увеличението на капитала в началото на 2014 г. доведе до нетно увеличение на капитала, то изплащането на държавното капиталово участие от 1,750 млн. евро през юни 2014 г., както и връщането на частното капиталово участие от 750 млн. евро през септември 2014 г. оказаха негативно влияние върху регулаторния капитал.

  Показателят покритие на капитала възлезе на 94.2% в края на третото тримесечие, в сравнение с 98.5% към края на 2013 г., като това се дължи на негативното валутно движение. На база общ риск капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (преходна) възлезе на 11%, а общата капиталова адекватност бе 15.5 %.

  Високите провизии през третото тримесечие оказват негативно влияние върху резултатите

  Спрямо второто тримесечие, нетният лихвен приход намалява с 4% или 35 млн. евро и възлиза на 940 млн. евро през третото тримесечие. Нетните приходи от такси и комисиони отчитат ръст от 15 млн. евро до 404 млн. евро в сравнение с второто тримесечие.

  В сравнение с предходното тримесечие, нетният приход от търговски операции се подобри – от 28 млн. евро до 30 млн. евро, благодарение на ръста на нетния приход от лихвени операции в Полша, Чехия и Румъния. В Русия бяха отчетени загуби при преоценките. Като контраст на това, валутните транзакции отчитат спад, главно в Русия и Украйна, където голямата обезценка на валутите доведе до загуби при дериватите и позициите в чуждестранна валута.

  Нетните провизии нараснаха с 80% или 228 млн. евро на тримесечна база и достигнаха 515 млн. евро, главно поради сегмента Корпоративни клиенти на групово ниво и Украйна. Като цяло, индивидуалните провизии нарастват с 214 млн. евро, а портфейлните с 15 млн. евро.

  Консолидираната загуба за третото тримесечие на 2014 г. бе 119 млн. евро, което е с 302 млн. евро по-малко в сравнение с предходното тримесечие.

  „Както се очакваше, тримесечните резултати бяха повлияни от негативни еднократни ефекти. Кризата в Източна Украйна доведе до значително увеличение на разходите за риск, а враждебното банково законодателство в Унгария доведе до високи последващи разходи. В същото време, оперативният резултат остана горе-долу стабилен в сравнение с предходното тримесечие. До голяма степен сме удовлетворени от бизнес развитието на другите ни пазари. Поради тази причина нашите очаквания са, че през следващата финансова година ще се върнем към зоната на печалба и очакваме консолидираната печалба да е средно трицифрено число в милиони”, коментира Карл Севелда, главен изпълнителен директор на РБИ.

  Очаквания

  За 2014 г. РБИ очаква кредитите към клиенти да са приблизително на нивото от предходната година. Банката предвижда изискванията за нетни провизии да възлязат на около 1,800 млн. за 2014 г., но резултатите могат да бъдат повлияни от допълнително влошаване на ситуацията в Украйна и Русия.

  В рамките на програмата за ограничаване на разходите на РБИ, банката планира да намали административните разходи, като до 2016 г. те би трябвало да бъдат под нивото от 2012 г. Целта на РБИ е до  да постигне показател разходи спрямо приходи до 2016 г. между 50 и 55%. Прогнозата е разходите през 2014 г. да са под нивата от 2013 г.

  В резултат на последните развития, за 2014 г. се очаква негативен резултат. За 2015 г. РБИ очаква консолидираната печалба да е средно трицифрено число в милиони.
  Целта на банката е да постигне възвращаемост на капитала преди данъци от приблизително 14% и консолидирана възвращаемост на капитала от около 11% в средносрочна перспектива.

  * * * * *

  Можете да намерите отчета на http://qr032014.rbinternational.com. Версията на немски е на адрес http://zb032014.rbinternational.com. На тази страница може да бъде поръчано и печатно издание.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.