Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Банковият сектор в ЦИЕ: 2014 ще бъде тест за диверсификацията на банките

  15.05.2014
   
  • Ръстът на активите в ЦИЕ продължава да е по-висок от този в еврозоната
  • Явният подем на банковия бизнес в страните от Централна Европа продължава
  • Нов фокус в стратегиите към отделните страни заменя големите сливания и придобивания
  • Дисциплинираността при поемането на риск се отплаща; Процентът на необслужваните кредите в ЦИЕ е около 9%
  • Възможна двуцифрена възвращаемост на капитала (RoE) при банките от ЦИЕ

  "1989, годината на Европейското повторно обединение, беше ключова за европейския континент и бележи началото на ерата на огромно политическо, социално и икономическо развитие - особено в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тази ера временно приключи през 2008 г., когато първите признаци на най-тежката финансова криза от най-новата история започнаха да преливат от Запад на Изток. Днес пазарите се стабилизират и икономическите перспективи са обнадеждаващи, въпреки че, както напрежението в Украйна, така и множеството нови банкови регулации, особено в рамките на еврозоната, дават основание за безпокойство и несигурност. Вярвам, че 2014 г. ще бъде решаваща за европейския банков сектор и ще бъде тест на стратегиите за диверсификация на банките,опериращи в ЦИЕ. В същото време, съм убеден, че повечето страни в Централна и Източна Европа са по-силни и по-стабилни днес, отколкото преди  шест години," каза Карл Севелда, главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) .

  Неговата оценка е подкрепена от основните заключения в най-новото издание на Годишния доклад за банковия сектор в ЦИЕ - съвместна публикация на анализаторите на РБИ и Райфайзен Центробанк АГ. Докладът беше представен по време на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) във Варшава на 15 май.

  Ръстът на активите в ЦИЕ продължава да е по-висок от този в еврозоната

  "Силното отклонение в най-новите тенденции в съотношението на активите към БВП доведе до спад на общите активи на банките в еврозоната с около 2,000 милиарда евро за периода 2011 г. - края на 2013 г. През същия период, банковите активи в Централна и Източна Европа нараснаха с около  350 милиарда евро до общо 2,400 милиарда евро. Въпреки, че целият банков пазар в ЦИЕ все още представлява само една малка част от размера на банковия сектор в еврозоната,  нивото на общите банкови активи в Централна и Източна Европа спрямо еврозоната продължава да се покачва значително. Към края на 2013 г., банковите активи в ЦИЕ са в размер на 9.7 % от активите на банковата система в еврозоната, което е увеличение с 0.8 процентни пункта на годишна база.Следователно, процесът на догонване на банковия сектор на ЦИЕ, измерен като относително нарастване спрямо активите в еврозоната, е вторият по големина в историята след този от 2012 г., когато банковите активи се увеличиха с 1.3 процентни пункта", обясни Гюнтер Дойбер, Ръководител на отдел Анализи на дългови ценни книжа и валутни пазари за ЦИЕ при РБИ и водещ автор на доклада за банковия сектор в Централна и Източна Европа.

  Явният подем на банковата дейност в страните от Централна Европа продължава

  През 2013 г., страните от Централна Европа продължиха по пътя на икономическия растеж. През следващите три години, прогнозите за ръста на БВП за региона са средно между 2.5 до 3 %, което показва по-добър резултат от този на еврозоната с 1 до 1.5 процентни пункта. Предвид стабилното представяне, не е изненада, че финансовите пазари оценяват повечето страни от Централна Европа доста близо до така наречените "основни" страни от еврозоната. В допълнение към основните двигатели на растежа, Полша, Чехия и Словакия, които заедно допринасят за около 80 % от БВП на Централна Европа, Унгария показва все по-добри перспективи за растеж.

  Нов фокус в стратегиите на страните заменя големите сливания и придобивания

  Според Йован Сикимич, анализатор на Райфайзен Центробанк и един от съавторите на доклада за банковия сектор, класацията на банките с чуждестранна собственост в ЦИЕ остава до голяма степен непроменена през 2013 година. "През последните дванадесет месеца, няма големи сделки по сливания и придобивания в региона на ЦИЕ. Освен сделките приключени в Казахстан от УниКредит (UniCredit) и от Ерсте (Erste) в Украйна, споразумението, подписано между Рабобанк (Rabobank) и БНП Париба (BNP Paribas) за продажбата на  дъщерно дружество на Рабобанк в Полша е един от акцентите в това отношение. Благодарение на тази сделка, БНП Париба (BNP Paribas) сега се нарежда сред първите 15 чуждестранни банки в региона с активи от 16 милиарда евро," каза Сикимич.

  УниКредит (UniCredit), РБИ (RBI), Ерсте (Erste), СокЖен (SocGen) и KBC продължават да  формират групата на петте най-големи западноевропейски банки в Централна и Източна Европа. УниКредит остава във водеща позиция с консолидирани активи на обща стойност 120.1 милиарда евро, следвана от РБИ (80.9 милиарда евро), Ерсте  (79.3 милиарда евро) и SocGen (76.0 милиарда евро) и KBC с 53.9 милиарда евро.

  През 2013 г. общият брой на клоновете в региона са намалели с 4 % на годишна база, което се равнява на намалението през 2012 година. Единствената банка, която разшири клоновата си мрежа е руското поделение на ОТП (OTP) с повече от 50 нови клона на местния си пазар. Към края на 2013 г., СокЖен (SocGen) е с най-голямата клонова мрежа от западноевропейските банки в Централна и Източна Европа (3019), следвана от РБИ (3012) и УниКредит (2542). Напрежението в Украйна вече доведе до (временно) затваряне на клонове в Украйна и Крим.

  Банките, с екпозиции над средните, към основни лихвени проценти с най-рязък спад, като например УниКредит (в Полша и Чехия), Ерсте  (в Чехия), Сантандер  и Комерцбанк  (в Полша) отчитат спад на приходите по отношение на активите си. Същото се отнася и за банките, които се оттеглиха от страни с високи лихвени проценти като Комерцбанк  в Украйна. Само РБИ  и ОТП  успяха да постигнат съотношение при показателите на приходи спрямо активите, сравними с тези през 2010 г. , което, според анализаторите на Райфайзен Центробанк (RCB), е в резултат на силния фокус върху страните от ОНД / Русия, а OTП (ОТP) допълнително се възползва и от изключителната си позиция  на местния унгарски пазар.

  "Подходът на UniCredit, SocGen, RBI и OTP към руския пазар все още не се е променил - всички те поддържат своите средносрочни планове за растеж на този пазар. Румъния, а в известна степен и Унгария, изглежда, са успели да осъществят обрат, въпреки че банките все още са загрижени от високата степен на политическа и регулаторна несигурност на унгарския пазар. В Украйна, очакваме банките да  почувстват натиск от значителна обезценка на валутата ", обобщи Сикимич.

  Най-после стабилизиране на показателя на необслужваните кредити през 2013 г.

  По отношение на общия показател на необслужваните кредити  в Централна и Източна Европа, 2013 определено беше дългоочакваната година на стабилизация. След години на ръст с по няколко процентни пункта, общото  съотношение на необслужваните кредити не се промени значително през 2013 г. и се стабилизира средно на около 9%. Докато средното съотношение на необслужваните кредити в Централна Европа се увеличи незначително с 0.2 процентни пункта до 9.1 %, то в страните от ОНД се наблюдава спад с 0.5 процентни пункта до 6.6 %. Полша, Чехия и Русия са сред основните фактори за това положително развитие, а също  така са и трите пазара, на които се осъществиха сделки за продажба на лоши кредити, независимо дали дирижирани от правителството или от самия пазар,  с цел повишаване на качеството на активите. В същото време, натискът в Югоизточна Европа (ЮИЕ) продължава, където регионалното  съотношение на необслужваните кредити се увеличи с 2.5 процентни пункта. Координираните усилия в подкрепа на намиране на решение за необслужваните кредити ще играе важна роля в подкрепата на възстановяването на икономиката и на банковия сектор в този подрегион.

  "Очакваме известно влошаване на съотношението на необслужваните кредити в Централна Европа през 2014 г., след стабилизирането през 2013. Въпреки, че не виждаме обратна тенденция за Югоизточна Европа, най-малкото предполагаме, че ръстът на необслужваните кредити в региона ще се забави. С оглед на неотдавнашните неблагоприятни събития в региона на ОНД, натиск върху качеството на активите не може да бъде изключен за 2014г. В случая на Русия, съотношението на необслужваните кредити може да се повиши отново до около 5 до 6 %, докато в Украйна може да нарасне до над 40 %. Все пак, очакваме влошаването на качеството на активите в Русия и Украйна да бъде по-малко драматично в сравнение с 2008/09, тъй като темповете на растеж на кредитите са останали в границите на едноцифрената или много ниска двуцифрена експанзия ", добави Дойбер.

  Доходността в ЦИЕ: Възвращаемостта на капитала (RoE) намалява поради по-строгите капиталови изисквания и по-консервативните стратегии на задлъжнялост (ливъридж).

  През 2013 г., развитието на доходността в банковия сектор на Централна и Източна Европа се характеризира с две основни тенденции. От една страна, са налице признаци на подобрение като цяло, а от друга, има ярки регионални и вътрешнорегионални различия по отношение на доходността. Като цяло, общата доходност на банките в ЦИЕ се влошава леко. Общата възвращаемост на активите (RoA) в Централна и Източна Европа е намаляла от 1.5% (2012 г.) до 1.2% (2013 г.), а възвращаемостта на капитала (RoE) от 13.3% до 11.5%. Погледнато позитивно, словенският банков сектор е единствения губещ в региона през 2013 г., а Унгария (ръст с 8 процентни пункта на годишна база до 4.5%) и Румъния (ръст от 7.2 процентни пункта на годишна база до 1.3%), отново се връщат към незначителна, но положителна възвращаемост на капитала (RoE), след няколко години на загуба.

  Според Дойбер, спадът във възвращаемостта на капитала (RoE) се дължи на засилване на капиталовата база на банките, както и на действията на големите банки в ЦИЕ и техните регионални дъщерни дружества, което до известна степен беше резултат от регламент, насочен към консолидирането на капиталовите позиции. Въвеждането на нови строги капиталови изисквания от страна на ЕС и / или местните регулатори и по-консервативните стратегии за ливъридж от страна на банките, се отразиха в по-ниската възвращаемост на собствения капитал.

  Съотношението кредити/депозити: привлечените депозити са достатъчни за финансирането на икономическото възстановяване

  От пика си през 2008 г., общото съотношение на кредитите към депозитите в ЦИЕ се е понижило със 17 процентни пункта до около 98% през 2013 г. и продължава да се задържа доста под общото ниво в еврозоната. В еврозоната нивата  също продължиха да намаляват, въпреки че за същия период спадът с  е само със 7-9 процентни пункта. Това развитие отразява една по-широка тенденция в световното банково дело, резултат от нарастващия призив за финансиране от депозитната база. Според Дойбер, привлечените депозити в ЦИЕ понастоящем са достатъчни, за да финансират възстановяването на икономиката. Банките в Централна и Източна Европа ще бъдат изправени пред по-голям натиск да инвестират привлечената депозитна база в лихвоносни и / или доходоносни активи през следващите две години.

   

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.